13 november 2021

Bijdrage SGP begroting 2022

Zorgzaam en koersvast doorbouwen

Voorzitter,

We zijn toegekomen aan de laatste begroting die we in deze samenstelling als raad gaan vaststellen. Ik wil beginnen om ieder die de afgelopen jaren bij heeft gedragen aan het goed functioneren van onze gemeente. Daar horen ook alle debatten bij die wij als raad hebben gevoerd en alle andere overleggen en besprekingen daarom heen. We waren en zijn het niet altijd eens met elkaar, maar de meeste besluiten hebben we unaniem kunnen nemen.

In onze algemene beschouwingen hebben we al benoemd wat er de afgelopen periode gerealiseerd is of al in de steigers staat. Ik wil dat nu niet herhalen, maar wil dat vooral gebruiken als basis voor onze bijdrage bij deze begroting. Onze insteek is koersvast doorbouwen. Doorbouwen aan stabiel bestuur, een mooie, groene plattelandsgemeente, robuuste financiën en vooral een samenleving ingericht naar de uitgangspunten van Gods Woord. Waar Bijbelse waarden en normen uitgangspunt vormen, daar zullen diverse ingewikkelde dossiers van zelf een eenvoudige benadering krijgen. Daarmee zijn we nog steeds onderdeel van een gebroken wereld, maar aandacht voor een leefstijl die in overeenstemming is met de scheppingsorde is vandaag nog steeds hoog actueel.

In deze verkorte bijdrage stip ik nog een paar voor ons belangrijke punten aan:
Mooi om te lezen dat de PvdA zich van het Calimero imago van ons als gemeente wil ontdoen en richting centrumfunctie in de regio wil. Ik ben benieuwd hoe we dit concreet handen en voeten gaan geven. Heeft de heer Woldberg hier concrete ideeën bij? Vanuit SGP in ieder geval steun voor dit voorstel.

In het fysiek domein spelen grote vraagstukken op het gebied van verantwoord natuur beheer, klimaatveranderingen, energietransitie en warmtevisie. Met alleen verduurzaming komen we er niet, hier mag best ingezet worden op houding en gedrag. Daarin samen optrekkend met inwoners , bedrijven en instellingen.

Mooi dat de gemeente de komende jaren weer flink nieuwe woningen mag bouwen. Vraag is daarbij natuurlijk hoe we met dit in het achterhoofd onze beperkte ruimte in onze gemeente goed en lange termijn gaan inrichten.
Voor centrumplan Ochten hebben we samen met CDA, VVD en VNB een motie ingediend. Bij de behandeling daarvan wil ik daar verder aandacht aan besteden.

De tekorten in de zorg zijn niet alleen nijpend, inmiddels is de boodschap dat wachtlijsten niet meer weggewerkt kunnen worden. Ook in onze gemeente is dat merkbaar. Met name voor wat betreft de jeugdzorg is dat onverteerbaar. De toekomstige generatie dreigt in grote getalen in de knel te komen en passende oplossingen lijken niet voorhanden. In deze tijd waarin ook aan kinderen steeds meer eisen wordt gesteld en verwachtingen steeds hoger komen te liggen, is het voor de SGP van groot belang dat ouders bij de opvoeding van hun kinderen, waar nodig, een ondersteunende en faciliterende overheid aan hun zijde hebben. Dat betekent dat wij de komende tijd nadrukkelijk aandacht gaan vragen voor het grote belang van ‘het gezin’. We willen naar een MKB-vriendelijke gemeente, het zou mooi zijn als we over een aantal jaren kunnen zeggen, dat we de meest gezinsvriendelijke gemeente van Nederland zijn. In de uitvoering van de o.a. de nota sociaal domein zullen we hier aandacht voor vragen, maar ook bij de andere onderwerpen in de gemeentelijke begroting.

We zijn een mooie, compacte, zelfstandige gemeente waarin de financiën voorzover mogelijk op orde zijn. Enige minpunt blijft de hoge belastingdruk voor inwoners. Door het voortdurende geslinger vanuit de landelijke overheid aan budgetten en verdeling gemeentefonds is stabiel sturen op financiën bijna onmogelijk. Hopelijk geeft een nieuw kabinet hier meer stabiliteit in. Eén van de belangrijke aandachtspunten voor onze gemeente is dan wat ons betreft in ieder geval het verlagen van de belastingdruk naar acceptabele niveaus. Om hiervoor meerdere mogelijkheden te onderzoeken dienen we hiervoor met CDA, VVD en VNB een motie voor in.

Tot slot voorzitter,

Deze week heeft de SGP een markante persoonlijkheid verloren. Voormalig voorzitter van de 2e kamerfractie van de SGP, Bas van der Vlies heeft het tijdige met het eeuwige mogen verwisselen. Voor velen van ons was hij jarenlang een inspirerend voorbeeld. Ter afsluiting citeer ik zijn laatste woorden als kamerlid: “Uit de grond van ons hart wensen wij u allen alle goeds toe. In mijn christelijke overtuiging en traditie bestaat dat goeds ten diepste uit de zegen van God.”

Met deze wens van onze voormalig voorman sluiten wij ons als fractie in deze ingewikkelde tijd van harte aan. Wij wensen college van B&W, ambtenaren, raad- en burgerraadsleden alle goeds toe.