29 april 2022

‘Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast!’


Coalitieakkoord 2022-2026 Neder-Betuwe van SGP - CDA - VVD 

De fracties van SGP, CDA en VVD van gemeente Neder-Betuwe ondertekenden vanochtend het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026, met de titel ‘Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast’. Samen willen we opnieuw het college van burgemeester en wethouders gaan vormen. Er is een akkoord over de portefeuilleverdeling en de kandidaat-wethouders. 

Het voornemen is dat de formateurs in de raadsvergadering van de gemeenteraad van 12 mei aanstaande het coalitieakkoord toelichten, waarna de raad erover debatteert. Als de raad instemt met het coalitieakkoord, volgt de benoeming van de wethouders. 

Voortzetting van het beleid
SGP, CDA en VVD geven hiermee gevolg aan de wens van de kiezers om het beleid voort te zetten dat zij de afgelopen jaren hebben voorbereid en uitgevoerd. De komende vier jaar willen we met de coalitie opnieuw aan de slag met de onderwerpen die de inwoners na aan het hart liggen. 

Breed draagvlak
In de aanloop naar het coalitieprogramma is gesproken met alle politieke partijen in de gemeenteraad. ChristenUnie en PvdA hebben ook inhoudelijk suggesties gedaan die de coalitiepartners waar mogelijk hebben meegenomen in het akkoord. Want breed draagvlak vinden wij essentieel om de uitdagingen succesvol te kunnen aanpakken.

Motto
De titel van het coalitieakkoord is ‘Zorgzaam – Duurzaam – Koersvast!’ De toelichting luidt als volgt.

Zorgzaam
Samen zetten wij ons in voor een zorgzame samenleving waarin de inwoners omzien naar elkaar. Wij zetten ons in voor alle inwoners, in al hun diversiteit. Wij zijn er voor iedereen, van oud tot jong, ongeacht geloofsachtergrond, geaardheid, afkomst, eventuele beperkingen en met welke idealen dan ook. Wij zetten ons in voor een respectvolle samenleving. 

Duurzaam
Wij gaan voor een gemeente die duurzaam is. In dit coalitieakkoord staan voorstellen hiervoor met de intentie dat ze ten goede komen aan alle inwoners van Neder-Betuwe. Zo nemen we onder meer maatregelen om energielasten blijvend omlaag te brengen. Hiervoor reserveren we minimaal drie miljoen euro.

Koersvast
Wij gaan voor doorontwikkeling van beleid en uitvoering. Wij zijn voorspelbaar in het handelen richting inwoners en gaan voor een structureel sluitende begroting en een verantwoorde belastingdruk. Koersvast betekent ook het koesteren van de principes die ten grondslag liggen aan het politieke handelen.