25 april 2024

Motie aanmoedigen vrijstelling bestrijdingsmiddel vlieg in kersenteelt

In de raadsvergadering van 25 april heeft de SGP een motie ingediend met de strekking dat het college en de regio zich actief in moet gaan zetten voor vrijstelling op bestrijdingsmiddelen tegen de Suzukivlieg. Deze vlieg heeft verstrekkende gevolgen voor de kersenteelt.

In mijn gedachte zien we de fruitteler die bezig is in de kersenbongerd, de tijd van snoeien is aangebroken. Het dorre hout wordt er zorgvuldig uitgeknipt, en er wordt ruimte gemaakt voor het nieuwe gewas. Het snoeien van de bomen vergt kennis en zorgvuldigheid! Als ik die fruitteler zou bezig zie zet hij het mes niet in de belangrijke takken of jonge scheuten. Nee hij zorgt ervoor dat het dorre hout eruit gaat en dat er ruimte is voor jonge scheuten.

Ziende op de zorgvuldigheid van deze fruitteler zou je verwachten dat de overheid deze zorgvuldigheid ook zou hanteren voor in het bijzonder de agrarische sector. Maar helaas het tegendeel is waar. De afgelopen jaren hebben de visserij en de veeteelt te maken gehad met het afbraakbeleid van de landelijke overheid. Niet alleen het dorre hout wordt verwijderd maar ook de belangrijke takken en de jonge scheuten worden wegknipt.

En ook nu in de keuze voor de kersen sector kiest men hierbij niet voor het zorgvuldig snoeien van de boom zodat de fruitteler een belangrijke bijdrage kan leveren aan de doelstellingen voor de agrarische sector. Men kiest er niet voor ervoor om het mes te zetten in het dorre hout, zelf niet in de belangrijke takken en jonge scheuten, nee men knipt de boom volledig bij de stam af!!!

Wat is er aan de hand?

De kersenteler heeft de laatste jaren te maken met de suzuki vlieg die de hele oogst kan bederven als men hier niet de juiste bestrijding voor toepast. Er is een bestrijdingsmiddel die hiervoor al jaren voor wordt ingezet. Dit middel wordt ook in het buitenland en voor andere gewassen ingezet. Echter met het argument dat er fruittelers zijn die teveel van dit bestrijdingsmiddel gebruiken kiest de minister van LNV ervoor dit jaar geen vrijstelling te verstrekken.

Ondanks inspanningen van de sector geeft Deskundige van Helden van de Wageningse universiteit in een krantenartikel aan dat er nog geen alternatieve oplossing voor handen is om deze vlieg te bestrijden. Ons inziens is het dan ook vanzelfsprekend dat tot die tijd de vrijstelling blijft gelden.

Het voorstel van de minister van LNV is dan ook een rigoureuze, ongefundeerde en onverantwoordelijke keuze.

Helaas ondanks de uitslagen van de laatste verkiezingen blijft men volharden in het gevoerde afbraakbeleid van de agrarische sector en zet men de toekomst van de kersenteelt op het spel.

De SGP vind dat de nalevingscijfers, waarop dit besluit gebaseerd is, niet representatief zijn voor de inspanningen van de sector, aangezien kersentelers de laatste twee jaren enorm investeerden in nieuwe toedieningstechnieken. De SGP vindt ook dat de afwijzingsgrond niet in verhouding staat tot de enorme impact op de familiebedrijven die kersen telen.

De SGP vraagt in de motie het college om:

1. bij de minister van LNV met een brief aan te dringen op het direct verlenen van vrijstellingen voor Tracer en Exirel in de kersenteelt;

2. dit onderwerp ook binnen Regio Rivierenland te bespreken, met het doel een gezamenlijke lobby in te zetten;

En we hebben de griffie gevraagd om deze motie onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede Kamer.

De motie werd unaniem gesteund en ook in Den Haag is er gestemd over een motie ingediend door BBB en SGP om deze vrijstelling te bewerkstelligen. Deze motie is aangenomen en daarmee is er weer perspectief voor de kersentelers.