3 mei 2022

Het akkoord in het kort

Vrijdag 29 april is het coalitieakkoord ondertekend en ook gepresenteerd. In dit bericht noemen wij kort belangrijke punten uit dit akkoord onverdeeld in de onderwerpen overheid, zondagsrust, veiligheid, economie, groen en duurzaamheid, woningbouw en infrastructuur, gezin en zorg.

Zoals eerder meegedeeld zijn er drie hoofdthema's die door het hele akkoord terugkomen dat zijn de thema's die ook de titel van het akkoord vormen: 

Zorgzaam 
Samen zetten wij ons in voor een zorgzame samenleving waarin de inwoners omzien naar elkaar. Wij zetten ons in voor alle inwoners, in al hun diversiteit. Wij zijn er voor iedereen, van oud tot jong, ongeacht geloofsachtergrond, geaardheid, afkomst, eventuele beperkingen en met welke idealen dan ook. Wij zetten ons in voor een respectvolle samenleving. 

Duurzaam
Wij gaan voor een gemeente die duurzaam is. In dit coalitieakkoord staan voorstellen hiervoor met de intentie dat ze ten goede komen aan alle inwoners van Neder-Betuwe. Zo nemen we onder meer maatregelen om energielasten blijvend omlaag te brengen. Hiervoor reserveren we minimaal drie miljoen euro.

Koersvast
Wij gaan voor doorontwikkeling van beleid en uitvoering. Wij zijn voorspelbaar in het handelen richting inwoners en gaan voor een structureel sluitende begroting en een verantwoorde belastingdruk. Koersvast betekent ook het koesteren van de principes die ten grondslag liggen aan het politieke handelen. 


Deze drie thema’s werken door in de volgende onderwerpen


Kleine onverheid die er is vóór de burger
Wij informeren de inwoners op een transparante manier via een goed toegankelijke website en tijdige communicatie via diverse communicatiekanalen die passen bij de doelgroep. Wij gaan in gesprek om samen met inwoners, organisaties en ondernemers onze gemeenschap vorm te geven. Een gezonde, toekomstbestendige organisatie van de gemeente waarborgt dat dit mogelijk is en blijft. Voor veel diensten zijn de inwoners afhankelijk van andere overheden en organisaties. Wij behartigen de belangen van de inwoners actief en waar nodig doen wij een beroep op de beschikbare financiële middelen. De informatiebeveiliging en databescherming hebben een hoge prioriteit.

 • Goede en eenvoudig toegankelijke informatievoorziening
 • Kleine en compacte overheid
 • Overheid dicht bij de burger
 • Zelfstandige gemeente

 Zondagsrust en geen 24/7 economie
Wij houden vast aan het waarborgen van de zondagsrust.

 


Een veilige gemeente voor iedereen
Gemeente Neder-Betuwe biedt een veilige leefomgeving waarin het fijn wonen, werken en ontspannen is. Wij zetten ons in voor het tegengaan van de ondermijnende criminaliteit door beter toezicht en het versterken van de politiecapaciteit, een betere inzet van de boa’s en door middel van buurtpreventie. Wij gaan mensenhandel en de uitbuiting van arbeidsmigranten tegen. 

 • Inzetten op 5e wijkagent
 • Actieve aanpak op het gebied van drugs en alcohol
 • Verhogen van de digitale weerbaarheid
 • Behoud van brandweerkorpsen
 • Stimuleren jeugdbrandweer

 

Ondernemers en werkgelegenheid
Gemeente Neder-Betuwe zorgt voor een goed ondernemersklimaat dat voor werknemers en werkgevers mogelijkheden en stimulansen biedt om zich succesvol te ontwikkelen. Wij blijven dan ook de komende jaren hierin investeren, onder andere in ruimte voor bedrijventerreinen. Hierbij streven wij naar speciale aandacht voor lokale ondernemers want zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen. De leefbaarheid van de dorpskernen krijgt onze volle aandacht met gerichte plannen. De (innovatie van de) agrarische sector steunen wij.

 • Aandacht voor ondernemers en werkgelegenheid
 • Inzetten op bedrijventerreinen voor lokale ondernemers
 • Maximale bijdrage aan de agrarische sector en laanboomteelt
 • Geen beperking door drinkwaterreserveringsgebieden
 • Zorgen voor goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

 

Meer groen en duurzaamheid
Wij voeren een actief faciliterend klimaat- en energiebeleid. Het openbaar groen moet de allure hebben van een Europees laanboomcentrum zoals wij ons profileren.

 • Groenvoorziening verbeteren en stimuleren
 • Een boom voor iedere baby
 • Verlagen energiegebruik stimuleren en aandacht voor energiearmoede
 • Verduurzamen op innovatieve manieren
 • Verminderen van afval en inzetten op het recyclen van afval
 • Minimaal 50% van de opbrengsten van windmolens moet ten goede komen aan de lokale gemeenschap

 

Meer woningen en veilig wegennet
Het huizenaanbod in onze gemeente moet voor de inwoners toegankelijk en betaalbaar zijn. Het wegennet moet voor een goede ontsluiting van de dorpen zorgen. 

 • 1400 woningen komende 10 jaar
 • Betaalbare woningen voor starters
 • 50% van de nieuw te bouwen woningen voor eigen inwoners
 • Starten met de randweg Opheusden
 • Verbinding voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en centrum van Kesteren

 

Gezin centraal en aandacht voor elkaar
In de gemeente Neder-Betuwe doet iedereen ertoe. De gemeente ondersteunt waar zelfredzaam niet mogelijk is. Goede onderwijshuisvesting, zo dichtbij mogelijk voor onze kinderen is onze inzet. Wij werken samen om een vangnet te bieden voor hen die het nodig hebben op gebieden als onderwijs, zorg, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Wij ondersteunen het werk van organisaties in het maatschappelijk middenveld die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding, begeleiding van statushouders, schuldhulpverlening en het tegengaan van eenzaamheid. 

 • Passende zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft
 • Stimuleren van gezonde levensstijl 
 • Gezin, als hoek van de samenleving, indien nodig ondersteunen met een gezinscoach
 • Zorg en aandacht voor ouderen, inwoners met een beperking en eenzamen
 • Goede onderwijshuisvesting
 • Aandacht voor laaggeletterdheid
   

Onzekere toekomst
De huidige tijd leert - meer dan ooit - dat er zich de komende vier jaar omstandigheden kunnen voordoen die bij het schrijven van het coalitieakkoord niet waren te voorzien. Wij hebben het vertrouwen dat wij als coalitiepartners, samen met de andere fracties in de raad, in staat zullen zijn om constructief te werken aan passende oplossingen voor eventuele nieuwe uitdagingen. Het akkoord is ambitieus en de gemeente heeft dus veel werk te doen. Het is onze intentie om voortvarend van start te gaan bij het leefbaar houden van onze gemeente en haar inwoners en waar dat mogelijk is nog aangenamer te maken. Dit doen wij in het besef dat velen met ons bidden om Gods zegen voor het ontvangen van wijsheid en gezondheid om dienstbaar te mogen zijn aan de gemeente en de samenleving van Neder-Betuwe.’