4 februari 2019

Zorgen over energienetwerk


Zorgen over capaciteit energienetwerk

De SGP maakt zich zorgen over de capaciteit van het energienetwerk in onze regio. Om de vingers aan de pols te houden, heeft SGP-raadslid Gerwin Roseboom hierover enkele vragen ingediend.

Onderzoek naar capaciteit energienetwerken

Er is inmiddels in de landelijke en plaatselijke media een aantal artikelen verschenen naar aanleiding van onderzoek van de energienetwerkbeheerders. Daaruit blijkt dat het energienet niet genoeg capaciteit heeft om alle duurzame initiatieven te ondersteunen vanuit het netwerk. Omdat er in Neder-Betuwe al enige tijd gesproken wordt over dit soort initiatieven, wil de SGP-fractie graag concreet van het college horen wat de beschikbare capaciteiten zijn in de regio op het energienet.

Vragen aan het college

Uiteraard is het ook van belang dat er duidelijkheid is over de langere termijn, zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan en kunnen anticiperen op de toekomst. Graag zouden we daarom antwoord krijgen op de onderstaande vragen.

  1. Is het bij het college ook bekend dat er in Nederland een aantal duurzame initiatieven niet op het energienetwerk aangesloten kunnen worden i.v.m. de capaciteit van dit netwerk?
  2. Is het bekend of dit ook het geval is in de gemeente Neder-Betuwe?
  3. Indien dit niet bekend is, kan er dan bij de betreffende netbeheerders gevraagd worden of dit ook onderzocht is en hiervan resultaten bekend zijn?
  4. Indien het bovengenoemde uit punt 3 niet het geval is, kan het college de netbeheerders dan verzoeken dit wel te onderzoeken i.v.m. het ondersteunen en faciliteren van duurzame initiatieven?
  5. Kunnen de eventuele resultaten ook met de raad gedeeld worden?
  6. Hoeveel ruimte is er op het energienet voor onze gemeente in de aankomende periode (10 tot 20 jaar)?
  7. En zijn er gevolgen te verwachten voor eventuele duurzame initiatieven op de lange termijn, en zo ja welke?