17 april 2015

Welzijnsbeleid kantelt mee met sociaal domein

In de raadsvergadering van 16 april heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe de uitgangspunten vastgesteld van het subidiebeleid. Het welzijnsbeleid wordt herijkt en moet ansluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein. De SGP vond dat in het raadsvoorstel onvoldoende duidelijk werd gemaakt welke wijzigingen op zullen treden. De SGP heeft deze omissie hersteld via een amendement, dat unaniem werd aanvaard. Er is dus breed draagvak voor de aanpassing van het huidige subsidiebeleid. 

In het sociale domein vinden ingrijpende wijzingen plaats. Sommigen noemen het zelfs een paradigma-shift. Het is heel goed dat de verenigingen en welzijnsinstellingen deze transformatie moeten gaan ondersteunen. Dat betekent dat de verenigingen en instellingen die subsidie vragen aan de gemeente inzichtelijk moeten maken welke bijdrage ze leveren aan de leefbaarheid binnen de gemeenschap. Er worden subsidies verstrekt voor activiteiten, niet voor het enkele feit dat de vereniging of instelling bestaat. Via het amendement zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:

  1. Subsidies zijn tijdelijk van aard;
  2. Subsidies komen uitsluitend ten goede aan leefbaarheid, participatie en informele maatschappelijke ondersteuning van burgers; ze zijn gericht op versterking van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger en leveren daaraan aantoonbaar een van tevoren beschreven, concrete bijdrage;
  3. Subsidies worden ingezet om activiteiten met het voornoemde oogmerk te faciliteren en te stimuleren;
  4. Door de inzet van subsidies wordt bereikt dat informele zorg door inwoners aan  medeburgers toeneemt.
  5. Bij het verstrekken van subsidie wordt aangegeven welk maatschappelijk effect door de inzet van de subsidie moet worden bereikt;
  6. Meer specifiek kan de toekenning van een individuele subsidie alleen dan plaatsvinden indien de subsidie-aanvrager aantoonbaar en onderbouwd minimaal de helft van het benodigde budget besteedt aan activiteiten die een relatie hebben met ons SEGV-beleid, de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO.
  7. De subsidieontvanger dient op een transparante wijze verantwoording af te leggen van de besteding van de subsidie in relatie tot de onderbouwde subsidieaanvraag en de bereikte resultaten

Het college gaat op korte termijn met de verenigingen en instelllingen in gesprek om deze uitgangspunten toe te lichten. Het is de bedoeling dat in de raadsvergadering van december 2015 het uitgewerkte beleidsdocument wordt vastgesteld, zodat de invoering in 2016 kan plaatsvinden.