3 juli 2015

Waarop gaat de gemeente Neder-Betuwe bezuinigen?

 

Op landelijk niveau zijn er de afgelopen jaren reeds forse bezuinigingen doorgevoerd. Ook op lokaal niveau is dit onvermijdelijk. Bij de keuzes die de raad heeft gemaakt is gestreefd om onze burgers zoveel mogelijk te ontzien en met name te focussen op meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Door een terugtredende overheid kan het maatschappelijk middenveld eigen initiatieven ontplooien en ontstaat een weerbare (participatie)samenleving. Hieronder een korte toelichting per bezuinigingsvoorstel:

- De kosten voor de bibliotheek zijn erg hoog. Door het huidige convenant stapsgewijs af te bouwen valt er een fors bedrag vrij, dat bezuinigd kan worden. Het resterende budget kan ingezet worden voor het faciliteren van mogelijke burgerinitiatieven op dit gebied. Er bestaan reeds enkele ongesubsidieerde bibliotheken in Neder-Betuwe en de scholen hebben ook een bibliotheek. Dit wordt verder uitgebouwd, zodat de bibliotheekfunctie blijft bestaan.

- Op de functie WMO kan fors worden bespaard omdat reeds jaren grote bedragen overblijven. Deze overschotten worden geschrapt. De vigerende regelingen worden niet aangepast. Burgers die middelen uit de WMO nodig hebben, krijgen die middelen.

- De gemeentelijke sportaccommodaties worden verder geprivatiseerd. Op enkele plaatsen kan een forse efficiencyslag worden gemaakt. In samenspraak met de (sport)verenigingen van onze gemeente wordt dit nader uitgewerkt.

- Op leerlingenvervoer wordt een efficiencyslag gemaakt. Daarbij kan ook gedacht worden aan het verstrekken van een pgb-vergoeding aan ouders/voogden, zoals dat elders in de regio momenteel wordt ingevoerd.

- Het jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk en maatschappelijk werk zal meer aan de samenleving zelf worden overgelaten, conform het gedachtengoed van de participatiesamenleving waar het sociale domein inmiddels op is gebaseerd.

- Op het onderdeel Peuterspeelzaalwerk vindt een efficiëntieslag plaats en kan de eigen bijdrage omhoog. De bezuiniging betreft nadrukkelijk niet de VVE.

- Op de Interventie-overlast kan gedeeltelijk worden bezuinigd.

- De schoolbegeleiding wordt niet meer gesubsidieerd. De scholen zullen dit voortaan zelf moeten betalen.

- De subsidie voor wijkgericht werken wordt afgebouwd.

- De huurtarieven voor gemeentelijke accommodaties wordt verhoogd met 5%

Verder zijn er nog wat kleinere posten waarop wordt bezuinigd.