19 maart 2016

VVE ook op basisscholen

In het coalitieaccoord tussen SGP, PvdA en CDA is in 2014 afgesproken dat onderzocht zou gaan worden of de organisatie van het voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met de basisscholen kon worden georganiseerd. Dit onderzoek is nu uitgevoerd en aan de raad gepresenteerd.

 Conclusies uit dit onderzoek zijn dat de resultaten die behaald worden door huidige gesubsidieerde aanbieder Bunderbos erg goed zijn. Daarnaast werd geconcludeerd dat ruim een derde van de doelgroep niet door de aanbieder wordt bereikt. Deze kinderen gaan momenteel naar ongesubsidieerde peuterspeelzalen op de reformatorische basisscholen. Om alle peuters toegang te laten krijgen tot dezelfde faciliteiten, is een subsidie naar de reformatorische basisscholen nodig.

Unaniem heeft de raad het college opdracht gegeven om in samenspraak met de reformatorische basisscholen het VVE goed vorm te geven, met bijbehorende subsidie.

Dit uiteraard onder dezelfde condities en voorwaarden als het Bunderbos, zodat alle peuters in NederBetuwe dezelfde kansen en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. De ouders van de betreffende peuters krijgen via de scholen verdere informatie over de voortgang van dit traject.