29 december 2014

Verslag raadsvergadering

Raadsverslag 18 december 2014

Bij de opening

Voorzitter Veerhoek staat stil bij het overlijden van raadslid Wout Wilbrink. Hij houdt een hartelijke toespraak tot de raad en de aanwezige echtgenote en familie. Hij uit zijn waardering voor Wout’s inzet, betrokkenheid, hulpvaardigheid en kennis, eerst als burgerraadslid en later als raadslid voor Gemeentebelangen. Hij beseft het verlies voor de familie, voor de fractie Gemeentebelangen en voor de raad. Hij wenst allen sterkte toe.

Vragenhalfuurtje voor raadsleden

De heer Woldberg (PvdA) heeft in de krant gelezen dat de samenwerking met de gemeente West Maas en Waal beëindigd is. Hij vraagt naar de gevolgen hiervan voor Neder-Betuwe.

Burgemeester Veerhoek antwoordt dat het college hierover een vertrouwelijke brief gestuurd heeft aan de raad. Hij wil na Nieuwjaar hierover van gedachten wisselen en daarna met de raad overleggen.

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA) vraagt of er nieuws is over de winkelconcentratie Kesteren Noord.

Wethouder Keuken antwoordt dat er een verzoek om bestemmingsplanwijziging binnengekomen is. De planning wordt gevolgd zoals was afgesproken.

De heer Pul (SGP) informeert naar de benutting van de budgetten voor de dorpstafels. Volgens de RBC stagneert de besteding door gebrek aan betrokkenheid van de inwoners. “Klopt het dat de gemeente de dorpstafels pusht om de budgetten op te maken, bv. door een loods in IJzendoorn te bouwen voor opslag van spullen voor de rommelmarkt?”

Wethouder Van Neerbos: “Je moet niet alles letterlijk geloven wat in de krant staat.” Hij stelt dat de opkomst bij de dorpstafels geen recht doet aan wat allemaal wordt gedaan. Hij pusht niet om geld op te maken, maar wijst er op dat plannen tijdig uitgevoerd en gedeclareerd moeten worden. Als er projecten zijn die het budget van een dorp te boven gaan, overleggen de gezamenlijke dorpstafels over de besteding. De loods in IJzendoorn is voor opslag van spullen van verenigingen. De opbrengst van de rommelmarkt wordt verdeeld over alle verenigingen in IJzendoorn. Dit draagt bij aan de leefbaarheid kleine kernen.

Hamerstukken

 • Bestemmingsplan Nieuwe Dijk 6 en 11 te Kesteren.
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe 2015
 • Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015
 • Reglement van orde van de gemeenteraad
 • Concept reactie van het gevoelen van de gemeenteraad van Neder-Betuwe op de concept-begroting 2015 van de Presikhaaf Bedrijven
 • Verordening subsidie continuïteit Jeugdzorg 2015, de verordening subsidie innovatie Jeugdzorg 2015 en de verordening subsidie cliëntondersteuning 2015
 • Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Neder-Betuwe
 • Overdracht van brandweerkazernes aan de veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)
 • Intrekken van de toeslagen- en verlagingenverordening Wet werk en Bijstand 2012 met ingang van 1 juli 2015
 • Verordening individuele inkomenstoeslag Neder-Betuwe 2015
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet Neder-Betuwe 2015
 • Verordening Re-integratie Participatiewet 2015
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Neder-Betuwe 2015
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Neder-Betuwe 2015
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Neder-Betuwe 2015
 • Intrekken van de verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet Werk en Bijstand
 • Benoeming van de heer Pul als lid en mevrouw Mathijssen als plv. lid voor het AB Medel
 • Programmagids I&A en beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet

 BESPREEKSTUKKEN

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2015

Behandeling in de raad

De heer Van Tuijl (SGP) wil discussie in de raad over het onderwerp vuurwerkvrije zones zoals diverse gemeenten al hebben geregeld. Na een korte ronde over voors en tegens besluit de raad om in een thema-avond hier op in te gaan.

Besluitvorming

De raad stelt de APV unaniem vast.

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive.

Toelichting

Door de Participatiewet moet de verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive worden vastgesteld. Deze verordening gaat over mensen die nu vallen onder de WWB, Wsw en Wajong.

Behandeling in de raad

De heer Eerbeek (SGP) meldt dat op één van de (gestolen) verkiezingsborden van de SGP stond: “Barmhartig voor zwakken, Rechtvaardig voor profiteurs”. Hij vindt de boetes voor recidiverende fraudeurs te licht ( 1 maand 100% en 2 maanden 10% van de beslagvrije voet van de uitkering). Hij stelt voor om de boete te betrekken over drie maanden inhouding van de gehele beslagvrije voet. Daar geeft de wet ruimte voor. “Fraude moet niet lonen.” Wel betoogt hij dat er mededogen moet zijn bij urgente situaties. Hij wijst erop dat in het raadsvoorstel al mededogen is verwerkt: immers, de verrekening is beperkt tot maximaal 3 maanden en bij dringende reden kan het college afzien van maatregelen.

In de uitgebreide discussie komt het volgende aan de orde: de hardheidsclausule (VVD), gepast beboeten (CDA), tijdig overleg met functionaris van Neder-Betuwe bij uitvoering door Tiel (CDA), bewust herhaaldelijk frauderen (VVD), niet een vergissing, rechtvaardig en voorzichtig (CU), raadsvoorstel is al een behoorlijke boete vooral voor gezinnen met kinderen (PvdA), dringende redenen wordt zwaarder als je mensen 3 maanden hun uitkering onthoudt (PvdA) en boete moet in relatie staan met het verzwegen bedrag (SGP).

Toelichting door het college

Wethouder Van Neerbos stelt dat het een verordening van de raad is. Er is een rode knop ingebouwd voor de eigen regie van Neder-Betuwe. Hij adviseert   een voorzichtige toepassing.

Behandeling in de raad 2de termijn

De heer Eerbeek (SGP) dient mede namens CDA, GB, VVD en CU een amendement in met de bepaling: “Het college van B&W kunnen de recidiveboete gedurende een tijdvak van drie maanden verrekenen zonder inachtneming van de beslagvrije voet, tenzij: a. aannemelijk is dat verrekening zou leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin of b. anderszins sprake is van dringende redenen.”

Besluitvorming

De raad neemt het amendement aan met 15 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (PvdA).

De raad neemt de verordening aan met 15 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (PvdA).

 

Belasting- en legesverordeningen 2015:

Toelichting

Als gevolg van de vaststelling van de begroting 2015 moeten de volgende belastingverordeningen opnieuw worden vastgesteld:

a. Onroerendzaakbelasting, b. Lijkbezorgingsrechten, c. Precariobelasting, d. Hondenbelasting, e. Rioolheffing, f. Toeristenbelasting, g. Forensenbelasting, h. Bedrijfsmatig verstrekte diensten en i. Invordering leges

Behandeling in de raad

Mevrouw Elzing(PvdA) brengt samen met CU en GB twee moties in: Motie 1 Besteding hondenbelasting: Gezien de vele overlast van en ergernis over hondenpoep op straat wordt het college verzocht om bij het vaststellen van de begroting 2016: a. concrete voorstellen te doen om het probleem van hondenpoep aan te pakken en b. naar de hondenbezitters een communicatiecampagne te starten. En motie 2 Kostendekkendheid leges: Op bepaalde leges bv. ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet zijn prijsverhogingen toegepast die de inflatiecorrectie ver overstijgen. Voor eenzelfde vergunning berekenen omringende gemeente beduidend lagere leges. In motie 2 wordt het college verzocht het lopende onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges binnen 3 maanden af te ronden en om de raad vóór 1 april 2015 inzicht te geven in de kostenopbouw.

De heer Waasdorp (SGP) draagt het begin van het Kerstevangelie voor, waarin keizer Augustus een volksregistratie laat uitvoeren om belasting te kunnen heffen. Hij nodigt iedereen uit de kerken te bezoeken om daar het kerstevangelie te beluisteren. Verder merkt hij met verwijzing naar keizer Augustus op dat belasting van alle tijden is. De SGP-fractie kan instemmen met dit raadsvoorstel. De motie Kostendekkendheid leges vindt hij overbodig, omdat dit onderzoek al loopt. De begrafenisleges in Neder-Betuwe zijn ook hoog. “Overlast van hondenpoep is inderdaad geen kattenpis.” De motie besteding hondenbelasting roept bij hem vragen op: wie organiseert de voorgestelde maatregelen, zijn ze wel hygiënisch en wat is de impact op de leefbaarheid? Hij heeft nog wel een viertal suggesties. De insteek zou moeten zijn: inwoner, ruim je eigen (honden)poep op. Wat de kosten betreft: er zou wel eens meer voor hondenbeleid uit de algemene middelen kunnen komen dan er via de hondenbelasting in gaat (€ 127.000). Hij verwijst naar de gemeente Meerssen, waar voor kostendekkendheid de hondenbelasting € 80 per dier is berekend (Neder-Betuwe € 67). Vorige maand is het uitvoeringsprogramma in de raad vastgesteld met daarin een speerpunt Bestrijding overlast hondenpoep. Dit staat op de planning voor 2016. Raar om daar nu als collegepartner een motie over in te dienen. Hij doet de suggestie om bij het verzenden van de aanslag hondenbelasting 2015 de hondenbezitters te wijzen op deoverlast van hondenpoep en hen te waarschuwen voor een mogelijke verhoging van de hondenbelasting. Al met al vindt hij ook deze motie overbodig. Hij stelt voor, dat het college een gedegen beleid ontwikkelt met de suggesties van PvdA en SGP.

Mevrouw Berends (GB) acht de motie nodig om een goed plan van aanpak te vragen.

De heer Van Someren (VVD) wil wel een goed plan voor bestrijding van hondenpoepoverlast, maar dat staat los van de hondenbelasting.

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA) stelt dat burgers klagen. De motie is een goed signaal.

De heer Van Hattum (CU) gaat akkoord met het raadsvoorstel. De moties zijn sympathiek.

Toelichting door het college

Wethouder Gerritsen stelt dat de gemeente al veel doet aan de maatregelen uit de motie Besteding hondenbelasting. De ingediende motie van de PvdA is technisch niet uitvoerbaar. Eerst zullen de kaders moeten worden vastgesteld bij de kadernota, dan volgt de begroting en pas dan kan het college met voorstellen komen. Hij ontraadt om die reden de motie. Hij vindt het zinvol een brief bij de aanslag 2015 te sturen. Het onderwerp Kostendekkendheid leges is gepland voor de raad van 21 mei; 1 april is absoluut niet haalbaar en daarom ontraadt hij deze motie.

Na de discussie in de raad en de toelichting van de wethouder trekt mevrouw Elzing de moties in.

Besluitvorming

De raad stelt legesverordeningen unaniem vast.

 

Verzoek om advies uit te brengen over het verzoek om stichting Nova Media Producties aan te wijzen als lokale omroep in Neder-Betuwe

Toelichting

Het Commissariaat voor de Media vraagt de raad om advies uit te brengen over het verzoek van de Stichting Nova Media Producties (NMP) om aangewezen te worden als lokale omroep in de gemeente Neder-Betuwe. Het college stelt de raad voor een negatief advies af te geven, omdat NMP niet voldoet aan het vereiste van representativiteit van de in de gemeente aanwezige stromingen. Het concept van het advies ligt ter bespreking.

Behandeling in de raad

De heer A. Keuken (CDA) stelt dat de aanvrager z’n huiswerk opnieuw moet doen: er is geen visie en de geledingen in de gemeente zijn onvoldoende vertegenwoordigd. Inhoudelijk moet er voor de geledingen voldoende geboden worden om draagvlak voor de lokale omroep te creëren. Daarvoor draagt hij enkele ideeën aan. Hij adviseert de aanvrager om een visie te ontwikkelen, onderzoek te doen naar de behoefte onder burgers om zo draagvlak te creëren. Hij steunt het raadsvoorstel. Als de programmaraad, ondanks het negatief advies van Neder-Betuwe toch positief besluit, verzoekt hij het college pro-actief te communiceren met de initiatiefnemers.

Mevrouw Berends (GB), de heren Van Someren (VVD) en Van Hattum (CU) sluiten hierbij aan.

De heer Eerbeek (SGP) is het ook met de heer Keuken eens. Hij wijst er op dat de aanvrager, de heer Van Meurs, begon als piraat. “Moeten we met een piraat in zee gaan?” Hij vraagt of de vertegenwoordiger van de geledingen ook de gehele geleding vertegenwoordigt. De SGP heeft moeite met een publieke media-instelling die negatieve financiële consequenties meebrengt. Het geld ziet hij liever besteed aan de grote transities.

De heer Woldberg (PvdA) stelt dat de aanvrager deze zaak onderschatte. Hij is vóór een lokale omroep, maar deze moet wel een goede inhoud brengen. Hij adviseert de wethouder een aanbesteding van de lokale omroep.

De heer A. Keuken (CDA) ziet een presentatie in een voorbereidende raad liever dan aanbesteding.

Toelichting door het college

Wethouder Gerritsen stelt dat de gemeente toetst aan de beleidskaders en die zijn duidelijk. De raad kan zelf bepalen of ze wil aanbesteden of presentaties wil zien. Hij zal de notulen van de besprekingen bij het advies voegen.

De heer A. Keuken (CDA): “De lokale omroep komt er toch een keer. Zoek naar een goede mediamix en probeer er grip op te krijgen; stel dus kaders.”

Wethouder Gerritsen is akkoord dat de raad deze kaders aanreikt.

Besluitvorming

De raad gaat unaniem akkoord met het negatieve advies.

 

Regionale detailhandelsvisie Rivierenland

Toelichting

De Regionale Detailhandelsvisie Rivierenland, ‘kiezen voor een toekomstbestendige winkelstructuur' is een handreiking om de ontwikkelingen in regionaal verband af te stemmen. Ook in Rivierenland spelen grote veranderingen op het gebied van detailhandel. De leegstand van winkels neemt toe, het aantal webwinkels en afhaalpunten neemt toe en de omzet van 'gewone' winkels neemt af. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben die verder gaat dan de gemeentegrenzen.

Behandeling in de raad

De heren Van Hattum (CU), Van Someren (VVD) en mevrouw Berends (GB) staan achter de detailhandelsvisie. Ze vinden het jammer dat de lokale ondernemers niet meededen.

De heren Woldberg (PvdA), W. den Hartog (CDA) en Van Tuijl (SGP) zijn kritischer. De visie kan verstrekkende gevolgen hebben op het lokale vestigingsbeleid. Uit een peiling blijkt het merendeel van de ondernemers niet positief te zijn. Zij stellen voor om eerst de lokale detailhandelsvisie te ontwikkelen en om zo lang de regionale visie te parkeren.

Toelichting door het college

Wethouder Keuken licht toe dat de regionale ondernemingsvisie is ontstaan uit discussies in 2011, 2012 en 2013 in de Regio Rivierenland mede n.a.v. plannen voor grootschalige ontwikkelingen van detailhandelscentra in Geldermalsen (Hondsgemet) en Lienden (terrein Vonk), die het evenwicht in de regio dreigden te verstoren. De visie richt zich op evenwichtige ontwikkeling van het detailhandelsaanbod in de regio. De lokale ontwikkelingen gaan gewoon door. Regionale toetsing betreft bedrijven met meer dan 500m2 winkeloppervlak. De visie is bedoeld om een vrij speelveld te creëren en om knelpunten aan te geven. Ondanks pogingen van het college in de afgelopen jaren is er vanuit de ondernemers geen input geleverd.

Behandeling in de raad 2de termijn

De raad en het college komen overeen dat de wethouder op korte termijn contact zoekt met de ondernemers in Neder-Betuwe, dat hij daarover met de raad overlegt en dat dit onderwerp in de raadsvergadering van 5 maart weer op de agenda komt.

 

Structuurvisie ABC en de nota kostenverhaal ABC

De heer Van Wolfswinkel neemt het voorzitterschap, omdat burgemeester Veerhoek portefeuillehouder is voor dit onderwerp.

Toelichting

De Structuurvisie met de bijbehorende Nota Kostenverhaal ABC (Agro BusinesscCentrum) is nu gereed voor vaststelling. Tevens is er krediet (€ 3,1 miljoen) nodig om tot de aanleg van de infrastructuur voor de ontwikkeling van het ABC te komen.

Behandeling in de raad

De heer De Vree (SGP) is blij dat er na 15 jaar praten een concreet voorstel ligt. “Chapeau voor allen die er aan hebben gewerkt.”

Mevrouw Berends (GB) vindt dit een kans voor de ondernemers.

De heer Van Someren (VVD) merkt op dat het plan er goed uit ziet. Toch mist hij het enthousiasme van de boomkwekers.

De heer W. den Hartog (CDA): “Eendracht maakt macht, maar daar lijkt het nog niet op bij de kwekers. De toeleveringsbedrijven staan ook nog niet massaal te trappelen om mee te doen.” Hij wijst op de mogelijkheden voor meefinanciering op Europees niveau.

De heer Van Hattum (CU) stemt in met de visie. “Dit is een heugelijk feit. We mogen best wat extra doen voor deze sector met zoveel werkgelegenheid.” Hij mist over het multifunctioneel gebouw nog informatie over de rol van de gemeente, de risico’s en het meedragen van risico’s door hogere overheden.

Mevrouw Mathijssen (PvdA) stelt dat het ABC belangrijk is voor Opheusden, het zorgt voor werkgelegenheid en het biedt kansen voor de toekomst. Bijna de hele fractie heeft vertrouwen in het tot stand komen van het ABC en de deelname van ondernemers.

Toelichting door het college

Burgemeester Veerhoek: “Ik snap de zorgen die u hebt over deelname van ondernemers. Het gaat veel beter dan u denkt.” Hij meldt dat een werkgroep van ondernemers enthousiast bezig is. Uit overleg met de gedeputeerde blijkt dat er mogelijkheden zijn in de stads- en regiocontractgelden. Hij hoopt dat de structuurvisie wordt vastgesteld en dat gestart kan worden met de uitvoering.

Besluitvorming

De heer Woldberg legt een stemverklaring af. Hij is zeker vóór het ABC-concept. In de raad is afgesproken dat de gemeente zal faciliteren en dat de ondernemers het werk moeten doen en daar schort het volgens hem aan. Hij wil eerst afwachten wat de sector doet. En daarom stemt hij tegen het raadsvoorstel.

De raad stelt de structuurvisie ABC en de nota kostenverhaal ABC vast met 18 stemmen vóór en 1 stem tegen (PvdA).

 

Sluiting

Voorzitter Veerhoek meldt dat, nu de ABC-visie is vastgesteld, het eerste contract met de firma Damcon getekend zal worden, waarmee de eerste steen van het ABC wordt gelegd. Dit is de laatste raadsvergadering in dit jaar en hij bedankt ieder voor de constructieve samenwerking. Daarbij betrekt hij ook de personeelsleden van de gemeente. Hij wenst allen goede Kerstdagen en een rustig uiteinde van het jaar.

Na de sluiting wordt op informele wijze afscheid genomen van griffier mr. J. Bouwman, die per 1 januari 2015 gebruik gaat maken van het keuzepensioen.