6 juni 2017

Verlaging OZB


OZB-verlaging

U leest het goed: geen verhóging maar verlaging van de onroerendzaakbelasting - dat zijn de plannen van de coalitiepartners SGP, VVD en CDA in Neder-Betuwe. De raad zal zich daarover buigen tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2021 op 21 en 22 juni tijdens de beeldvormende avonden en vervolgens tijdens de raadsvergadering op 6 juli.

Gelijk trekken met buurgemeenten

Vorig jaar december hebben de SGP, de VVD en het CDA al aangegeven de huizenbelasting gelijk te willen trekken met de omliggende gemeenten. En omdat bij de buren de belastindruk lager is, betekent dat voor onze burgers een voordeel. Een voorbeeld: in Tiel moet door de burger bijna de helft minder betaald worden dan in Neder-Betuwe, waar gemiddeld ruim €420 op het aanslagbiljet staat.

Om de gelijkstelling te bereiken gaat de ozb omlaag met 2% in 2018 en nogmaals jaarlijks 2% in de jaren erna.

Meevallers

De minder inkomsten voor de gemeentekas zijn mogelijk doordat de financiële positie van de gemeente er beduidend beter uitziet dan de afgelopen jaren. De jaarrekening van 2016 laat een positief saldo zien van 2,3 miljoen euro. Wethouder Gerritsen (CDA) van financiën is daarmee een tevreden mens. Dat positieve saldo is wel grotendeels een optelsom van eenmalige meevallers bij onder andere de exploitatie van gemeentegrond en de uitgaven met betrekking tot zorg. De verhouding tussen de structurele inkomsten en uitgaven van de gemeente dient nog verdere verbetering. Zo moet een aantal ingezette besparingen nog gerealiseerd gaan worden en is een efficiënte en effectieve uitvoering van de zorgtaken door de gemeente een belangrijk aandachtspunt. Dat de bijdrage van huizenbezitters aan de gemeentelijke uitgaven de komende jaren naar beneden moet, is voor de SGP een belangrijk uitgangspunt.

Andere plannen

Na de verlaging van de ozb blijft nog geld over om andere plannen te realiseren. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan herontwikkeling van de oude veerhaven in Ochten, de herinrichting van de Hoofdstraat in Kesteren en de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Broekdijk in Kesteren.