28 oktober 2016

Verklaring SGP bij breuk coalitie en opstappen wethouder

Donderdag 27 oktober 2016 is een einde gekomen aan de coalitie van PvdA, CDA en SGP. Alle fractievoorzitters hebben een korte verklaring afgelegd. Voor degene die de verklaring van onze fractievoorzitter nog eens willen nalezen, volgt hieronder de volledige tekst.

Voorzitter, leden van de raad,

Vanaf de herindeling vormden de PvdA, de SGP en het CDA (één keer afgewisseld door de CU) een coalitie in Neder-Betuwe. Deze coalitie vormde een brede afspiegeling van de bevolking. Gedurende langere tijd opereerde de coalitie in een prettige en constructieve sfeer. Sprake was van wederzijds respect en wederkerig vertrouwen.

Anders dan in de vorige twee raadsperioden, verliepen de laatste coalitieonderhandelingen met de PvdA stroef.  Ook nadien moest de SGP vaststellen dat de coalitiepartijen elkaar minder makkelijk konden vinden. Met name de PvdA enerzijds en het CDA en de SGP anderzijds kozen frequent andere uitgangspunten.

In het voorjaar van 2015 presenteerde het College een heel magere, en voor de SGP onacceptabele kadernota. Eigenlijk deelde het College aan ons mee: ‘Gemeenteraad, zeg het maar hoe u het hebben wilt.’ In deze periode miste de SGP de noodzakelijke bestuurskracht vanuit het College.

De coalitiepartners zijn in die periode in overleg gegaan. Er zijn onderhandelingen gestart om te komen tot een noodzakelijke bezuiniging. Ondanks intensief overleg kon de PvdA zich niet vinden in de plannen van het CDA en de SGP. Wij hebben vervolgens onze verantwoordelijkheid genomen en een motie opgesteld waarin een  bezuinigingsoperatie werd voorgesteld. Hoewel bezuinigingen pijn doen, zijn wij niet voor deze verantwoordelijkheid weggelopen. Dat past niet bij ons. Overigens heeft ook de fractie van de VVD besloten deze bezuinigingsmotie te ondertekenen. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat de samenwerking tussen de coalitiefracties verder onder druk kwam te staan.

Voorzitter,

U weet hoe de begrotingsvergadering vorig jaar verlopen is. De PvdA verzette zich hevig tegen noodzakelijke ingrepen. De coalitie stond reeds op dat moment sterk onder druk. Het CDA en de SGP hebben er alles aan gedaan om een coalitiebreuk te voorkomen. Aan het einde van die bewuste raadsvergadering hebben wij ingestemd met het verzoek van de fractie van de PvdA de bezuiniging van de bibliotheek op dat moment uit de begroting te halen. Dat was overigens nadat de wethouder ons expliciet had toegezegd de bezuinigingsmoties te zullen uitvoeren. We hadden daarom ook werkelijk de hoop dat de PvdA-wethouder – gelet op die toezegging – de raadsbesluiten loyaal zou uitvoeren. Dat is helaas niet gebeurd. Wij hebben moeten constateren dat op vrijwel alle onderdelen van deze bezuinigingsmotie de wethouder uitmuntte in uitstellen, ontijdig informeren van de raad en het elders uit onze begroting weghalen van budgetten voor eigen gestelde doelen. Omwille van de tijd ga ik u nu geen voorbeelden noemen. Als u dat wel op prijs stelt zal ik het alsnog doen.

Door  de opstelling en de onnavolgbare manoeuvres op een groeiend aantal dossiers is het vertrouwen in wethouder Van Neerbos steeds verder afgenomen en uiteindelijk verdwenen.

Nu ongeveer 2 weken geleden, op maandag 17 oktober hebben de voorzitter van de fractie van het CDA en mijn persoon, de fractievoorzitter van de PvdA op de hoogte gesteld van ons voornemen om het vertrouwen in de PvdA-wethouder op te zeggen. We hebben in dat gesprek ook een meer charmante oplossing voorgesteld, namelijk dat de wethouder zelf zijn conclusies zou trekken en zijn ontslag zou indienen. Vorige week vrijdagmorgen  21 oktober heb ik de  fractievoorzitter van de PvdA gevraagd of er al een beslissing genomen was. Zij vertelde mij dat zij pas gisteravond een definitieve keuze kon maken.  Deze vertragingstactiek is ook de reden waarom wij andere fracties niet eerder konden inlichten over ons voornemen.

Gisterenavond om 7 uur hadden we als fractievoorzitters van PvdA, CDA en SGP een afspraak. De PvdA-fractievoorzitter, mw. Den Hartog, deelde ons toen mee dat de PvdA breekt met haar coalitiepartners. Op mijn vraag aan haar wat wethouder Van Neerbos van plan was, antwoordde mw. Den Hartog, dat daarover geen helderheid was, de wethouder dat zelf moest beslissen en zijn nu naar hem toe zou gaan om hem daar naar te vragen. Bijna  op datzelfde moment ontving ik een bericht op mijn Iphone, dat wethouder Van Neerbos aangekondigd had op te stappen.  

Voorzitter, ook deze wijze van opereren is het bewijs dat de PvdA zich onvoldoende betrouwbaar toont. Het is wel heel ongeloofwaardig om te ontkennen dat je bekend bent met het vertrek van je eigen wethouder, en gelijktijdig het ontslag van diezelfde wethouder te ontvangen. Jammer dat de PvdA niet even voor de weg van overleg heeft gekozen, dat had een hoop onnodige schade kunnen voorkomen.

Voorzitter, leden van de raad,

Onze gemeente is gebaat bij een College dat - ongehinderd door politieke belangen - slagvaardig en daadkrachtig aan het werk gaat. We zullen ons op korte termijn beraden over de invulling van de ontstane vacature, om samen weer het welzijn en de welvaart van onze inwoners na te streven. Als het aan het CDA en de SGP ligt, zetten we de ingezette lijnen door. Gemeenschapsgeld is er niet om over de balk te gooien, of om cadeautjes aan de eigen achterban uit te delen. Deze mooie, zelfstandige gemeente vraagt om een financieel krachtig beleid, waarbij de zorg voor kwetsbaren in de samenleving, het bevorderen van bedrijvigheid, en van de veiligheid in onze gemeente, maar ook bijvoorbeeld het stimuleren van de maatschappelijke participatie van al onze burgers, onverminderd belangrijk zijn en blijven.

Bedankt voor uw aandacht.