20 maart 2017

Uit de Fractie: Raadsverslag 9 maart 2017


Raadsverslag 9 maart 2017

Het Debat


Groenbeleidsplan 2017-2021

Toelichting
De afgelopen jaren is bij het openbaar groen vooral gefocust op het binnen de financiële kaders houden van het beheer en onderhoud. Hierdoor ontbrak de aandacht voor een samenhangende inrichting van het groen en ontwikkeling van de groenstructuur. Zodoende bleven vervangingen uit. Daarom is behoefte aan een groenbeleidsplan met een visie die beoogt structuur aan te brengen in de inrichting en organisatie van het openbaar groen. Zoals in het coalitieprogramma “Samenwerken aan een vitale samenleving 2.0” ook is opgenomen bestaat er een sterke behoefte om het groenbeleidsplan voor de kadernota vast te stellen. Na vaststelling kan direct gestart worden met het operationaliseren van het uitvoeringsprogramma zodat in 2017 de eerste “groen” resultaten zichtbaar worden. Het collegevoorstel omvat een verhoging van het kwaliteitsniveau van B naar A. De dekking van de kosten komen uit het begrotingsoverschot.

Behandeling
Mevrouw Roelofsen (GB) kan niet meegaan met het collegevoorstel. Met AVRI is afgesproken dat het groenonderhoud op niveau B zou zijn en in de praktijk is het niveau C. In het voorstel wordt tot 2020 € 96.700 extra uitgegeven plus € 65.000 om naar niveau A te gaan. “Zorg eerst maar eens volgens afspraak op onderhoudsniveau B te komen.” Ze kondigt een amendement op het collegevoorstel aan, dat inhoudt: Eerst naar onderhoudsniveau B en in 2018 kijken of niveau A nodig is.

De heer De Vree (SGP) stemt in met het collegevoorstel. Er is zo veel in het groenbeleid wegbezuinigd, dat vervanging en onderhoud te wensen overlaat. Hij stelt dat op enkele kleine punten na de AVRI volgens afspraak werkt op niveau B. Dit plan maakt de slag naar verbetering van de aanplant en verhoging van het onderhoudsniveau. Hij vindt samenwerking aan het openbaar groen met inwoners en boomkwekers erg belangrijk. Hiervan bestaan al goede voorbeelden. “Het openbaar groen moet van ons allen worden.” Hij roept de wethouder op om te onderzoeken of deze burgerparticipatie financieel voordeel kan opleveren.

Mevrouw Mathijssen (PvdA) is ook voor een net openbaar groen. Ze vindt deze extra middelen onnodig, omdat niveau B nog niet is gerealiseerd. “Maak eerst maar eens de inhaalslag door AVRI.”

De heer Van Hattum (CU) is het er mee eens dat de situatie nu rommelig is met veel halfvolle perken. Het is mooi dat dit plan verbetering beoogt. Niveau B is te weinig voor een nette uitstraling. “En dat kost natuurlijk geld.” Hij verwacht van het college dat dit plan goed wordt uitgevoerd en gecontroleerd.

De heer A. Keuken (CDA) stelt dat burgers zich mateloos ergeren aan de groentoestand. Hij vraagt aandacht voor de bedrijfsvoering van AVRI. Wel is hij blij met de opstelling van de boomkwekers. “We moeten weer de tuin van Gelderland worden.”

De heer Van Essen (VVD) is ook blij met dit plan. “Dit past bij de eigen handelswaar van de gemeente.” Hij stemt in met het voorstel.

Mevrouw Berends (GB) geeft aan dat ze niet tegen het plan op zich is, maar dat ze eerst onderhoudsniveau B wil zien en dan wil gaan kijken of niveau A nodig is. Dat hoeft niet veel te kosten.

Toelichting door het college
Wethouder Gerritsen gaat in op het amendement, waarin staat dat het onderhoudsniveau B niet op peil is. Niveau B heeft de raad destijds gekozen. Het gaat in deze nota over het beheer van het openbare groen en niet over het ruimtelijk beleid. Het gaat nu om een beter onderhoudsniveau. In 2019 wordt een nieuwe omgevingswet van kracht; daarvoor kan de gemeente bouwstenen uit deze nota gebruiken. Hij ontraadt het amendement. AVRI heeft maatregelen genomen, maar er is achterstand in de beplanting.

Mevrouw Berends (GB) blijft er bij dat eerst niveau B waargemaakt moet woerden, vóór duidelijk wordt of niveau A nodig is; eerst maar eens twee jaar niveau B.

Wethouder Gerritsen antwoordt dat AVRI voldoet aan niveau B. De raad ontvangt elk jaar van het college de toetsing van het groenonderhoud aan de afspraken.

Advies
De fracties adviseren unaniem behandeling van dit onderwerp in Het Besluit.


Plan van aanpak voor beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020

Toelichting
De doelstelling van dit plan van aanpak is te komen tot een nieuw Beleidsplan Wmo en Jeugd waarin wordt omschreven hoe de gemeente inzet op ondersteuning en begeleiding aan inwoners die dat nodig hebben. De regionale beleidsnotitie is de basis voor het lokale beleidsplan.

Bij het opstellen van het lokale beleid worden inwoners, adviesorganen, maatschappelijke organisaties als kerken, (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties betrokken en natuurlijk ook het college, raad en ambtenaren. Om dit op een goede manier te doen is een plan van aanpak opgesteld om aan de voorkant verwachtingen, doel en werkwijze op elkaar af te stemmen.

Behandeling
De heer Van Hattum (CU) merkt op dat hij het raar vindt dat in het voorstel twee opties staan nl. een lange en een korte doorlooptijd, terwijl geen keuze wordt gemaakt. Hij wil hierover duidelijkheid.

De heer Woldberg (PvdA) is blij dat de nota aansluit op de regionale nota. Hij heeft nog twijfels over het aan de voorkant betrekken van inwoners en organisaties. Er liggen nog te weinig concrete plannen om te beslissen. Zijn fractie kiest voor een extra tussenstap, waarin zorgvuldig naar betrokkenen wordt geluisterd.

De heer Van Andel (VVD) is blij met de nota en zijn fractie kiest voor de snelle optie.

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA): “We zijn al lang genoeg met dit plan bezig geweest. Eens met het voorstel.”

De heer Van Leeuwen (SGP) heeft de griffie gevraagd om expliciet de korte route in het collegevoorstel op te nemen. De opmerking van de CU is dus reeds verwerkt in het voorstel. Verder stelt hij voor om half mei in een college-informatieavond op dit onderwerp in te gaan. Dat komt ook tegemoet aan de vraag van de heer Woldberg.

Toelichting door het college
Wethouder Benschop stelt dat dit onderwerp alle inwoners aangaat en hij wil er zo veel mogelijk mensen bij betrekken. De eerste dorpsbijeenkomst is op 23 maart. Het college neemt het voorstel om half mei de raad te informeren over.

Advies
De fracties adviseren dit onderwerp als hamerstuk te behandelen in Het Besluit.


Nota ‘Welzijn in Neder-Betuwe’

Toelichting
In de beleidsnota Welzijn Neder-Betuwe wordt uitgelegd wat “de kanteling” inhoudt en hoe de gemeente Neder-Betuwe hier vorm aan wil geven. Onder kanteling wordt verstaan dat meer wordt uitgegaan van mogelijkheden, kansen en talenten van inwoners. Voor zelf- en samenredzaamheid en om de druk op zwaardere, individuele voorzieningen voor zorg en ondersteuning te verminderen, wordt gekeken hoe de eigen kracht van mensen kan worden verstrekt of hersteld. Deze opgave is per 1 januari 2015 bij gemeenten neergelegd. In de nota komen aan de orde: participatie, preventie, effectieve inzet van zwaardere en individuele voorzieningen. Het welzijnswerk moet als verbinder, makelaar en inspirator gaan werken met mantelzorgers en vrijwilliger. Verandering van werkwijze en inzet van de maatschappelijke organisaties kost tijd. Dit is een ontwikkeltraject met een gefaseerde wijziging van de subsidieverlening.

Behandeling
De heer Woldberg (PvdA) geeft aan dat deze prachtige nota wel erg theoretisch en abstract is. Hierin kan de eigen kracht van onze inwoners met behulp van het welzijnswerk worden hersteld of versterkt. Dat klinkt ongeloofwaardig omdat in het coalitieprogramma jeugd- en jongerenwerk wordt uitgekleed. Hij vraagt zich af hoe het moet met mensen, die niet in staat zijn de regie over zich zelf te voeren. Deze nota leunt te veel op vrijwilligers die de taken van professionals moeten overnemen. Hij heeft het idee, dat de belangrijke punten van de Wmo-raad nog niet zijn geland. Het werk wordt bij de burger over de schutting gegooid. “We moeten onze handen dichtknijpen met onze vrijwilligers. Daar toont deze nota geen waardering voor.” De PvdA vindt deze nota niet rijp voor besluit. Hij adviseert de kritiekpunten m.n. van de Wmo-raad ter harte te nemen.

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA) stelt dat CDA een groot voorstander is van kanteling. Ze wijst er op dat er een grens is aan de eigen kracht van de burgers en ze vraagt daar rekening me te houden.

De heer Van Leeuwen (SGP) deelt de mening over het hoge abstractieniveau van de nota. Hij stelt voor om de eerder gemaakte opmerkingen te verwerken in het uitvoeringsplan.

De heer Van Hattum (CU) sluit hierbij aan en hij ziet uit naar de uitwerking.

De heer Van Andel (VVD) is het er mee eens dat niet al het werk over de schutting wordt gegooid, maar de gemeente moet kijken waar de schutting kan staan.

Mevrouw Groeneveld (GB) is blij dat er eindelijk wat ligt. Ze ziet uit naar de uitwerking en ze hoopt dat punten van o.a. de Wmo-raad worden meegenomen.

Toelichting door het college
Wethouder Benschop beaamt dat de nota een hoog theoretisch en abstract niveau heeft. In de beeldvormende raad is een levendige en constructieve discussie met mensen uit de gemeente gevoerd en hij heeft toegezegd de punten daaruit te verwerken. Hij wil nu piketpalen slaan om verder te gaan met de dialoog bv. in workshopverband.

Advies
De fracties adviseren dit onderwerp als hamerstuk te behandelen in Het Besluit.


Nieuwbouw School Pantarijn Kesteren

Voorzitter Veerhoek, portefeuillehouder van dit en het volgende onderwerp, draagt het voorzitterschap over aan zijn plaatsvervanger de heer Van Wolfswinkel.

a. Voortgang nieuwbouw Pantarijn

Toelichting
Voor de vervangende nieuwbouw voor voortgezet onderwijs Pantarijn in Casterhoven is door de raad op 30 januari 2014 een investeringskrediet krediet verleend van € 4.683.410, waarvan € 700.000 voor rekening RSG Pantarijn komt. Het schoolbestuur heeft de ambitie om de nieuwbouw in gebruik te nemen met ingang van het schooljaar 2018/2019. Het ontwerpbestemmingsplan “School Pantarijn Kesteren” lag ter visie t/m 22 februari 2017. Bij geen zienswijzen kan de raad het bestemmingsplan op 9 maart 2017 vaststellen. Bij de beoordeling van de bouwplannen en de kostenberekening bleek het beschikbare investeringskrediet niet toereikend om de nieuwbouw van Pantarijn te realiseren. Voor de hogere bouweisen van toepassing vanaf 2015 is geen vergoeding verstrekt. Gezien de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting is met het bestuur Pantarijn overeenstemming verkregen over de doorgang nieuwbouw Pantarijn met een aanvullend budget.

b. Bestemmingsplan School Pantarijn Kesteren

Toelichting
Op 30 januari 2014 is door de raad besloten tot de nieuwbouw van een school voor vervolgonderwijs het Pantarijn in Casterhoven. Een geschikte locatie is gevonden direct ten westen van de Hoofdstraat. Hiertoe is voorliggend bestemmingsplan in procedure gebracht. Er zijn geen zienswijzen ingediend zodat het plan kan worden vastgesteld.

Behandeling
De heer Van Hattum (CU) is blij dat de ‘kogel eindelijk door de kerk’ is voor de nieuwbouw. Hij steunt beide voorstellen. Hij vraagt het college tijdig na te denken over de bestemming van het oude pand en de grond om verpaupering te voorkomen.

Mevrouw Den Hartog (PvdA) sluit hierbij aan. Ze is ook blij met het extra budget.

Mevrouw Günther (GB) is het met de vorige sprekers eens. “Het heeft lang genoeg geduurd.”

De heer Pul (SGP) wijst er op dat al in 2014 hiervoor een krediet is vastgesteld en ondertussen is het heel stil geweest. Voor de stroomversnelling de laatste maanden geeft hij de portefeuillehouder een pluim. Hij heeft nog enkele vragen: 1. is de HAVO-top uitgesteld of is deze van de baan? 2. Is de portefeuillehouder/gemeente in dit voorstel bouwheer geweest i.p.v. het schoolbestuur? en 3. Wat gebeurt er als te hoog of te laag ingeschreven wordt?

De heer Van Essen (VVD) geeft de portefeuillehouder een compliment voor de vlotte voortgang. Hij verwacht dat de HAVO-top er niet komt. Ook hij is benieuwd naar de aanbesteding.

De heer Van der Lugt (CDA) geeft aan dat CDA instemt met het bestemmingsplan. Hij wenst bestuur en directie veel succes. De HAVO-top blijkt niet te kunnen vanwege het aantal leerlingen en de andere scholen. “Geef geen valse verwachtingen.”

Toelichting door het college
Burgemeester Veerhoek geeft de opdracht om naar de bestemming van de oude Pantarijn te kijken door naar zijn opvolger. De leerlingenprognoses tot 2034 geven geen enkel zicht op een HAVO-top. Of hij bouwheer is? “Nee, maar ik heb me er wel mee bemoeid als een soort stuwende katalysator. “ Maar hij vindt ook dat de directie een pluim verdient. Hij voegt aan het collegevoorstel over het extra krediet een punt 4 toe: dat het college pas uitvoering geeft aan dit besluit als de consequenties van de aanbesteding bekend zijn. Het krediet is dus pas te gebruiken na overleg met de raad.

Bij een lagere aanbesteding dan begroot is het nodige krediet beschikbaar. Afwijken van de indexatie geeft geen enkel risico; het college is vrij om indexatie toe te passen. Het college heeft de bedragen voor het extra krediet nauwkeurig bekeken en berekend. Het gaat over de gevolgen van het Bouwbesluit en over de voorschriften van de Frisse School en over architectonische en stedenbouwkundige eisen.

Advies
De fracties adviseren unaniem behandeling van dit onderwerp in Het Besluit.


Herijking bibliotheekwerk Neder-Betuwe

Toelichting
Op 5 november 2015 zijn er twee moties aangenomen over de uitvoering van het bibliotheekwerk in Neder-Betuwe. In dit voorstel worden deze twee moties door het college beantwoord. De intentie van de raad was om structureel € 200.000 te bezuinigen op het bibliotheekwerk en te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn. De mogelijkheden binnen en buiten de samenwerking met Bibliotheek Rivierenland zijn onderzocht. Hieruit is het volgende gebleken:

 • Binnen de samenwerking met Bibliotheek Rivierenland is het niet haalbaar om € 200.000 structureel te bezuinigen. De hoogst haalbare bezuiniging is € 101.167. Om deze bezuiniging te halen moeten drie vestigingen gesloten worden, en verschillende programma’s als De Bibliotheek op school, lees-/mediacoach, Boekstart, (Digi)tale vaardigheden en het aanbod van activiteiten stopgezet worden.
 • Buiten de samenwerking met Bibliotheek Rivierenland zijn er drie verschillende opties mogelijk:
  • 1. Lokaal bibliotheekwerk met vrijwilligers inrichten
  • 2. Samenwerking met Karmac aangaan (vooral gericht op bibliotheekvestiging)
  • 3. Samenwerking met Questum aangaan (vooral gericht op leesbevordering)

Voor deze drie opties geldt dat de bezuiniging gehaald kan worden, maar er zijn grote risico’s voor de grote inzet van vrijwilligers. Daarnaast zal de kwaliteit en dienstverlening sterk verminderen.

Er zijn negen scenario’s onderzocht en het college stelt de raad voor hieruit een vorm te kiezen voor verdere uitwerking. Het college adviseert scenario 1, punt 6, het huidige convenant, zonder de module d (activiteiten) en e ((digi)taalvaardig), die eventueel door vrijwilligers overgenomen worden. Dit geeft een besparing van € 9.745.

Behandeling
Mevrouw Berends (GB) licht het amendement van PvdA en GB kort toe. Ze stelt dat Neder-Betuwe het basispakket bibliotheek heeft. Uit onderzoek blijkt dat de bibliotheek het goed doet. De modules d (activiteiten) en e ((digi)taalvaardig) zijn belangrijk voor inwoners om te leren mee kunnen doen in de samenleving. Het amendement kiest voor scenario 1 punt 6 met toevoeging van module d en e.

Op de aangekondigde moties van SGP, CDA en VVD merkt ze bij motie 1 op dat modulaire opbouw onvoldoende transparantie geeft en bij motie 2 is haar bezwaar dat het weghalen van een pijler onder de bibliotheek tot gevolg heeft dat het geen openbare bibliotheek meer is. Ze is dus tegen beide moties. “Waar haal je nog meer vrijwilligers vandaan boven de 250, die er regionaal nu al zijn? De coalitie lijkt van de openbare bibliotheek af te willen.”

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA) stelt dat bibliotheken uiteraard blijven bestaan. Het onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd. CDA geeft het advies: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest. Zorg voor boeken en e-books en werf (betalende) leden.’ Het geld hoeft niet naar ‘toeters en bellen’. Een babykoffer kost geld en nog niet de helft van de jonge ouders haalt deze koffer op. Ze stelt voor om een stapel kinderboeken (bv. Rupsje-nooit-genoeg) te kopen en deze mee te geven bij de geboorteaangifte. Voorin het boek natuurlijk een pasje met lidmaatschap van de bibliotheek. ”De hype Laaggeletterdheid is voor Neder-Betuwe betrekkelijk; alle scholen in Neder-Betuwe scoren al jaren voldoende of meer en daar kunnen we trots op zijn.” Jaarlijks gaat 3,5 € ton naar Bibliotheek Rivierenland en de weegschaal kosten en opbrengsten is niet in balans. Op de vraag aan Bibliotheek Rivierenland of kostenbesparing mogelijk is, weigert de bibliotheek in te gaan. De coalitie zal de besprekingen voor het nieuwe convenant nauwlettend in de gaten houden. Ze roept op om leden te werven, want nu is maar 13% lid en dat is veel te weinig om met zoveel subsidie de bibliotheek in stand te houden. Twee € ton bezuinigen is van de baan, Neder-Betuwe blijft in dit convenant, er blijft een bibliotheek bestaan, maar de gemeente moet blijven zoeken naar evenwicht tussen uitgaven en opbrengsten.

De heer Van Leeuwen (SGP) stelt dat de bibliotheek een basisvoorziening voor onze burgers is. “De SGP hecht grote waarde aan het lezen van boeken. De SGP vindt het lezen belangrijk, omdat daarmee het oudste en meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel, toegankelijk blijft voor iedereen. Kortom, de SGP staat voor het lezen uit boeken. Digitaal lezen is meestal scannend lezen, geen dieplezen.

De grote vraag is hoe een toekomstbestendige bibliotheek neer te zetten en hoe de laaggeletterdheid te bestrijden, hoe zorgen we ervoor dat iedereen leest en hoe zorgen we dat de bibliotheek door zoveel mogelijk burgers bezocht wordt? “Wij (de gemeente) betalen, dus we mogen ook bepalen.”

De regionale bibliotheek wordt vormgeven samen met de regio. Onze bibliotheek heeft inmiddels heel veel ervaring en daarom willen we graag een doorstart maken met het nieuwe convenant. Onze kritiek gaat met name over de bedrijfsvoering van de bibliotheek. Om die reden hebben we aangegeven dat er een modulair systeem moet worden ontwikkeld. 

Er is onderzoek gedaan door een bureau namens de hele regio. Het onderzoeksrapport levert goede informatie op.

Het is pijnlijk om te moeten constateren dat de bibliotheek niet content was met de sturing door onze burgemeester. Bij brief zijn we op de hoogte gesteld dat het bibliotheek zich zelfs distantieert van dat deel van het rapport wat gaat over de extra vragen. De bieb wil bepaalde gegevens niet verstrekken! Het is niet meer van deze tijd om krampachtig informatie achter te houden.

We vinden het heel bijzonder dat het aantal betalende leden en het aantal vestigingen geen invloed heeft op de subsidie. Hiermee worden belangrijke prikkels voor een goede organisatie gemist.

Het inbouwen van een prikkel kan bijvoorbeeld door de subsidie zo vorm te geven dat de gemeente, naast een kleine vaste voet, de contributie van een betalend lid verdubbelt in de vorm van een subsidie. Het is dan in het belang van de bibliotheek om het aantal betalende leden omhoog te krijgen.

Er gebeuren ook mooie dingen in de bibliotheek en er is veel ervaring binnen boord. Maar er moet wel wat veranderen. De scholen in onze gemeente hebben hier onlangs een mooie suggestie gedaan. We stellen dan ook voor deze denkrichting uit te werken en mee te nemen in de convenantonderhandelingen met de regionale bibliotheek. In juni bespreken we hiervan de resultaten. Op dit moment houden we voorkeur voor meedoen in de regionale bibliotheek. De onderzoeksresultaten van het regionale onderzoek geven voldoende handvatten voor een verbetering van de huidige werkwijze en informatievoorziening. In twee moties ingediend door SGP, CDA en VVD doen we een aantal richtinggevende uitspraken.”

Motie 1, Bibliotheekwerk regionale samenwerking, verzoekt het college:

 1. zorg te dragen voor transparantie en adequate informatievoorziening als het gaat om de organisatie van het bibliotheekwerk;
 2. tijdens de onderhandelingen over het nieuwe contract in te zetten op een meer modulaire opbouw, dus geen groot basispakket (keuzen voor modules worden wel gemaakt voor de duur van het convenant);
 3. tijdens de onderhandelingen prikkels in te bouwen om het ledenaantal omhoog te krijgen en het bereik van de bibliotheek te vergroten.

En motie 2, Bibliotheekwerk lokaal, verzoekt het college:

 1. de ontwikkelrichting van de partners van de LEA verder uit te (laten) werken en de resultaten hiervan mee te nemen in de onderhandelingen over het nieuwe contract
 2. in kaart te brengen of het zinvol is bepaalde activiteiten die nu door de bibliotheek worden verzorgd door andere vrijwilligersorganisaties en/of andere (welzijns)organisaties te laten vervullen;
 3. hierbij af te stemmen met de educatieve instellingen in de gemeente (LEA);
 4. hierbij af te stemmen met de werkgroep Laaggeletterdheid van de gemeente;
 5. de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 september 2017 aan de raad voor te leggen.

De heer Van Andel (VVD): “Bezint eer gij begint met bezuinigingen. Daarom dit onderzoek en een compliment er voor.” Hij geeft aan dat het doel is: een goede voorziening tegen een scherp tarief. De eerste optie is voortzetten van samenwerking in Rivierenland. De bibliotheken hebben ook een maatschappelijke functie. Het is niet de bedoeling uit het convenant te stappen, maar het gaat om maatschappelijke effectiviteit van ons geld. Met de onderzoekresultaten kan de gemeente zich richten op het volgende convenant. De bibliotheekvrijwilligers verdienen en bedankje. De conclusie van VVD is: de bibliotheek blijft en er komt een goed nieuw convenant en samen strijden we tegen laaggeletterdheid.

De heer Van Hattum (CU) merkt op dat het onderzoek goede resultaten heeft opgeleverd. Bibliotheek Rivierenland is een goed lopende organisatie en daarom moet de gemeente er bij proberen te blijven. Verbeterpunten zijn: aantal leden, openingstijden en de brief van LEA. CU wil nu niet uit het convenant, wil geen bezuinigingen en steunt het amendement van PvdA en GB. Hij wil samen met de andere gemeenten de leerpunten uit het onderzoek inbrengen in de onderhandelingen van het nieuwe convenant.

Mevrouw Elzing (PvdA) is niet voor bezuinigingen op de bibliotheek. Er ligt een gedegen onderzoek mede n.a.v. het burgerinitiatief. De financiële situatie is een stuk verbeterd. De conclusie is dat er amper bespaard kan worden op de bibliotheek. Over de moties van SGP, CDA en VVD verbaast ze zich, omdat deze oproepen tot verder onderzoek. Ze vindt het bedroevend dat directeuren van basisscholen, die in LEA-verband vergaderen, dit onderwerp pas onlangs hebben besproken. Ze wil graag weten hoe dat kan. De heer Van Leeuwen (SGP) geeft aan dat dit inderdaad een gemiste kans is, maar dat de gemeente de regie heeft over de LEA-vergadering. Het was wethouder Keuken, die voor het eerst deze vergadering voorzat, die het onderzoek naar de bibliotheek direct agendeerde.

Mevrouw Elzing (PvdA) vervolgt dat de meeste gemeenten niet willen bezuinigen en dat verder onderzoek weer tijd en geld kost. Ze wijst er op dat er al een schrijnend gebrek aan vrijwilligers is. PvdA stemt niet in met de moties.

De heer Van Leeuwen (SGP) merkt op dat het college voorstelt om enkele zaken uit het pakket te halen. Het amendement van PvdA en GB wil die er weer inbrengen. Hij vindt het te vroeg om het amendement te steunen, omdat uit de onderhandelingen moet blijken wat de mogelijkheden zijn.

Toelichting door het college
Burgemeester Veerhoek licht het nut van de boekstartkoffertjes van de bibliotheek toe. Laaggeletterdheid begint al jong en boekstart gaat langer. De bibliotheek stimuleert zelf ook om lid te worden, dat genereert ook inkomsten. Het is ook goed om via de gemeente te stimuleren om lid te worden. Hij ziet niets in het subsidiëren op basis van aantal leden; afgesproken is om dit te doen per inwoner. Hij neemt de suggestie mee naar het college, maar hij acht de slagingskans nul. De efficiëntie ligt op 18% overhead; dat is heel goed, want de meeste bibliotheken liggen op ca. 24%.

N.a.v. de motie 1 merkt hij op de overweging ‘dat digitalisering tot grote wijziging in het gebruik van bibliotheken zal leiden’ op dat Rivierenland koploper is in het uitlenen van e-books. Bij punt 2 van het verzoek,’onderhandelingen inzetten op meer modulaire opbouw en een klein basispakket’. Hij wil dit betrekken op dingen die er bij komen. Op motie 2 de overweging dat ‘de ontwikkelrichting van het LEA-overleg kostenbesparend kan werken en tot een beter resultaat kan leiden’ vraagt hij zich af hoe dit kostenbesparend kan werken. “Als dat zo is moeten we dat morgen doen.” Bij het verzoek dat afstemmen met educatieve partners en de werkgroep Laaggeletterdheid wenselijk vraagt hij wat de bedoeling is: samenwerken met deze instellingen, die niet meebetalen. Hij stelt voor om hier afstemmen van te maken en stem dan ook af met andere organisaties. Er zijn inderdaad activiteiten van de bibliotheek, die alleen in de grote bibliotheken plaatsvinden, en die zouden uit het pakket kunnen, maar als je die weer door andere instellingen of vrijwilligers laat doen, “ben je net zo nat”. Hij adviseert eerst goed te kijken, wat wel en niet nodig is en wat de bibliotheek biedt vóór dat andere instellingen er bij gehaald worden. Hij adviseert dit onderwerp integraal te behandelen in de raad van 6 juli.

De heer Van Leeuwen (SGP) bedankt voor de toelichting. Hij laat in motie 1 ‘meer modulair’ staan. Er zijn namelijk zaken uit verschillende modules naar de basismodule geschoven, terwijl dit niet nodig lijkt. In motie 2 gaat hij akkoord met ‘afstemmen’. Verder wijst hij er op dat in de motie staat: ‘uitwerken en in kaart brengen’ en daarna besluiten wat zinvol is. Behandeling op 6 juli is in elk geval vóór 1 september. Hij zou willen dat met de opmerkingen de andere gemeenten wakker worden voor het overleg om te komen tot een beter convenant. Overigens hebben diverse gemeenten reeds aangegeven dat ze blij zijn met de resultaten en dat ze graag eerder betrokken zouden zijn geweest bij de beleidsoverwegingen.

Advies
De fracties adviseren unaniem behandeling van dit onderwerp in Het Besluit.


Initiatiefvoorstel ‘Neder-Betuwe in dialoog’

Toelichting
Tijdens de thema-avond van 21 april 2016 over discriminatie en gelijke behandeling is, in het bijzijn van maatschappelijke organisaties, kerken, inwoners en raadsleden, gebleken dat binnen onze gemeente de behoefte bestaat om verder aan de slag te gaan met dit thema. Om die reden is gezocht naar een methode waarin thema's als religie, culturele verschillen, seksuele voorkeur en emancipatie op een ongedwongen manier besproken kunnen worden en waarbij er ruimte en respect is voor verschillende opvattingen. Op basis hiervan wordt voorgesteld om medio 2017 in zes kernen een ‘Dag van de dialoog’ te organiseren. Het college stelt voor om hiervoor € 10.000 te reserveren.

Behandeling
Mevrouw Den Hartog (PvdA) is ambassadeur van de werkgroep Ieder1gelijk. Ze geeft een korte inleiding op dit initiatiefvoorstel. Ze is benieuwd naar de meningen van de fracties over dit concrete voorstel.

De heer Van Hattum (CU) vindt na de goed bezochte bijeenkomsten dit voorstel van de ambassadeur van Ieder1gelijk van ieder steun verdient.

De heer Van Andel (VVD) geeft aan dat VVD een ander gevoel heeft overgehouden aan die bijeenkomst. Hij vraagt zich af wat het maatschappelijk effect van de dorpsbijeenkomsten is en vraagt ook of bekend is wat het effect in andere gemeenten is. Worden mensen, die het betreft, bereikt? “Is dit niet: Wij van WC-eend adviseren WC-eend?” Volgens hem gebeurt er al veel in Neder-Betuwe zoals in het jongerendebat.

Mevrouw Den Hartog (PvdA) antwoordt, dat het, los hiervan, gaat om het bij elkaar brengen van mensen, die met respect voor elkaar praten over thema’s die in onze gemeente spelen. Het gaat niet om mensen met ‘fout gedrag’, maar om het luisteren naar elkaar.

De heer Van Wolfswinkel (SGP) stelt dat dit geen € 10.000 hoeft te kosten. Hij vraagt welke signalen uit de samenleving noodzaken tot deze dialoog. Dit kan ook op andere manier. Hij is het met de heer Van Andel eens. Hij steunt het voorstel niet.

De heer Van der Lugt (CDA) vraagt zich af of je zo diep op deze materie moet ingaan. Hij volgt ook de heer Van Andel. Bovendien verplaatst respectloosheid zich vooral naar de digitale fora en hij stelt voor dit in het voorstel op te nemen.

Mevrouw Berends (GB) steunt het voorstel wel. Het is belangrijk dat inwoners elkaar ontmoeten en dat ook de raadsleden deelnemen aan de dialoog. “Jammer dat het weer over geld gaat. Deze acties kunnen uiteindelijk ook geld besparen.”

De heer Woldberg (PvdA) wijst er op dat het jongerendebat verbindt en dat het geen geld kost. Het is mooi dat er een potje is voor dit soort zaken.

De heer A. Keuken (CDA) kiest voor persoonlijke één-op-één benadering.

Mevrouw Den Hartog (PvdA) stelt dat niet veel mensen zo denken terwijl er wel behoefte is aan dialoog. “Ik kan me niet voorstellen, dat er drie partijen zijn die tegen verbinden van mensen zijn, tegen het kweken van begrip voor elkaar en gewoon respect opbrengen voor elkaar.” Ze vraagt of € 10.000 een belemmering is of dat er andere redenen achter zitten. De opmerking over de digitale fora vindt ze wel een punt, maar in de dialoog moet je elkaar in de ogen kunnen kijken; dan heeft het meer effect.

Advies
De fracties adviseren unaniem behandeling van dit onderwerp in Het Besluit.


Motie vreemd aan de orde Polarisatie

Toelichting
De fracties PvdA, GB en CU brengen een motie in als vervolg op de inspraakreactie van mevrouw D. Hoopman tijdens het raadsspreekuur van 16 februari 2017.
De indieners stellen dat de raad een verantwoordelijkheid heeft om zich in te spannen om mensen in Neder-Betuwe met elkaar te verbinden vanuit de gedachte dat ‘je verplaatsen in de ander leidt tot meer begrip en saamhorigheid’, dat verdergaande polarisatie in de Nederlandse maatschappij en politiek moet worden tegen gegaan en dat de inspraak en bijbehorende brief een goede bijdrage leveren aan een belangrijke boodschap.

Indieners verzoeken de raad om de boodschap van bovengenoemde brief te onderschrijven en via de griffie deze motie met brief als postzegelmotie te verzenden naar alle gemeenteraden in Nederland.

Behandeling
Mevrouw Van Schaik (PvdA) stelt dat de motie voor zich zelf spreekt. “De motie gaat niet over politiek, maar over mensen. Kijk daarom als mens in uw hart en denk aan: verbinding, saamhorigheid en begrip.”

De heer A. Keuken (CDA) geeft aan dat zijn fractie andere ideeën heeft over dit onderwerp. Natuurlijk is respect voor elkaars standpunt belangrijk. Hij wijst op een vroegere afspraak dat inkomende moties uit andere gemeenten door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Het CDA spreekt haar sympathie uit voor het onderwerp, maar zij wil zich niet laten leiden door Tom Poes en Olivier B. Bommel. Zij haalt haar inspiratie uit het Evangelie van Jezus Christus met de pijlers: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Daar toetst CDA bestuurlijke voorstellen aan. Over dit onderwerp meent hij dat mensen zelf initiatief moeten nemen. Hij ziet voor de gemeente geen rol voor de opbouw van een netwerk. Hij steunt het voorstel dus niet.

De heer Van Hattum (CU) voelt de brief als een indringend verhaal met de kernwoorden ‘Hoop en Verdraagzaamheid’. En dit zijn voor hem christelijke begrippen.

De heer Van Wolfswinkel (SGP) vindt de brief een indrukwekkend verhaal. Bij de opvang van asielzoekers in Dodewaard hebben diverse mensen heel goed gehandeld. Hij is er echter niet voor dat de gemeenteraad een aanwijzing voor stemadvies moet geven. Hij steunt het voorstel niet. “Ik denk dat polarisatie en discriminatie toeneemt, omdat Nederland zich steeds meer afkeert van Gods geboden.”

De heer Van Andel (VVD) ziet dit stuk meer als een goed artikel in de krant. Daar staat het ondertussen ook in. Hij volgt de heer Van Wolfswinkel.

Mevrouw Berends (GB): “Hoop en verdraagzaamheid zijn mooie woorden. Ik had gehoopt dat de hele raad dit voorstel zou steunen.” Het gaat niet om een stemadvies, alleen om de motie door te sturen naar andere gemeenten. Ze hoopt dat de raad tot andere gedachten komt.

Mevrouw Den Hartog (PvdA) is ook terughoudend met doorsturen van moties, maar als de boodschap heel belangrijk is moet het kunnen.

Advies
De fracties adviseren unaniem behandeling van dit onderwerp in Het Besluit.

 

Het Besluit

Bij de opening

Mevrouw Berends biedt namens de raad burgemeester Veerhoek een bos bloemen aan ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.

Burgemeester Veerhoek deelt mee dat in overleg met de gedeputeerde eens is geworden over een subsidievoorstel voor het gebouw van het ABC-laanboomcentrum. De provincie investeert 0,5 miljoen, de gemeente 3 ton, TCO 5 ton en de rest komt uit bijdragen van bedrijven die zich er vestigen. Uiteindelijk wordt TCO eigenaar.
De heer A. Keuken (CDA): “Burgemeester, gefeliciteerd met uw eigenwijsheid. Anders was het er niet gekomen.”

Gemeenschappelijke regelingen

De heer De Vree (SGP) deelt van het Regionaal Archief mee, dat de uitbreiding vordert, het e-depot wordt opgezet en getest. Het e-depot heeft grote gevolgen voor de archivering van de gemeenten.

De heer Pul (SGP) deelt vanuit Medel mee dat een groot bedrijf, Plus Markt, zich vestigt op Medel.

Hamerstukken

De heer Van Leeuwen (SGP) neemt niet deel aan de stemming over Bestemmingsplan Rijnbandijk 8-16 op grond van artikel 28 van de gemeentewet (gezien zijn persoonlijk belang).

 • Wijziging gem. regeling Regio Rivierenland a.g.v. Regionaal investeringsfonds
 • (Paraplu) Bestemmingsplan VAB-beleid
 • Bestemmingsplan Stationsstraat 1-3 Kesteren, nieuwe supermarkt
 • Bestemmingsplan 'Hogeveldseweg nabij 1 Echteld'
 • Bestemmingsplan Domeinstraat 1 Ochten
 • Bestemmingsplan B&B-Hotel Bonegraafseweg 59 Ochten
 • Bestemmingsplan Rijnbandijk 8-16 Opheusden
 • Plan van Aanpak voor beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020
 • Nota Welzijn in Neder-Betuwe
 • Werkprogramma Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Bespreekstukken

Bestemmingsplan Het Katsland te Ochten

Toelichting
Het bestemmingsplan “Het Katsland ong., Ochten” maakt het mogelijk om voldoende parkeerplaatsen te realiseren bij de scholen en de kerk aan Het Katsland te Ochten. Tevens maakt het bestemmingsplan het mogelijk om meer zitplaatsen te realiseren in de Petrakerk. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Geadviseerd wordt daarom om over te gaan tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.

Behandeling
De heer Arends (SGP) licht toe dat de Petrakerk in Ochten is gebouwd op groei van de gemeente. Daar horen parkeerplaatsen bij in de verhouding 1 parkeerplaats op 5 zitplaatsen in de kerk. In het collegevoorstel staat naast deze restrictie ook een beperking van 950 zitplaatsen. Dit is een dubbele beperking. De beperking 1 op 5 is al ondubbelzinnig. Hij dient mede namens CDA en VVD een amendement in met de aanpassing om de beperking van 950 zitplaatsen te laten vervallen. Mocht er behoefte zijn aan meer zitplaatsen in de kerk, dan moet ook in dat geval aan de parkeernorm van 1 op 5 worden voldaan.

Mevrouw Den Hartog (PvdA) vraagt of deze wijziging in procedure moet worden gebracht.

De heer Arends (SGP) antwoordt dat dit een ambtshalve wijziging is net zoals bij het voorstel van de bouw van Pantarijn.

Mevrouw Berends (GB) vraagt wat er gebeurt als er in de toekomst meer parkeerruimte nodig is; is daar ruimte voor?

De heer Arends licht toe dat dit bestemmingsplan regelt dat er 950 zitplaatsen in de kerk kunnen worden gebruikt, omdat daarvoor voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Mochten in de toekomst meer zitplaatsen nodig zijn, dan moeten meer parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dat is een voorwaarde. De burgemeester bevestigt de toelichting van de heer Arends.

Besluitvorming
De raad stemt unaniem voor het amendement.
De raad stemt unaniem voor de bestemmingsplanwijziging.


Motie vreemd aan de orde Polarisatie

De raad verwerpt de motie met 7 stemmen vóór (PvdA, GB een CU) en 12 stemmen tegen (SGP, CDA en VVD).


Groenbeleidsplan 2017-2020

De raad verwerpt de motie met 6 stemmen vóór (PvdA en GB) en 13 stemmen tegen (SGP, CDA en VVD en CU).


Nieuwbouw Pantarijn

a. Voortgang nieuwbouw en beschikbaar stellen investeringskrediet
Het besluit is tijdens de bespreking uitgebreid met punt 4: dat het college pas uitvoering geeft aan dit besluit als de consequenties van de aanbesteding bekend zijn.

De raad neemt het aangepaste raadsvoorstel unaniem aan.

b. Bestemmingsplan ‘School Pantarijn Kesteren’

De raad stelt unaniem het bestemmingsplan vast.


Herijking bibliotheekwerk

Het amendement van GB wordt verworpen met 7 stemmen vóór (GB, PvdA en CU) en 12 stemmen tegen (SGP, CDA en VVD).

Mevrouw Den Hartog (PvdA) legt een stemverklaring af: “Voorlopig blijft de bibliotheek, maar dat heeft veel gekost: geld, ambtelijke inzet en een wethouder.”

Het collegevoorstel wordt aangenomen met 12 stemmen vóór (SGP, CDA en VVD) en 6 stemmen tegen (PvdA, GB en CU).

Motie 1 van SGP, CDA en VVD wordt aanvaard met 12 stemmen vóór (SGP, CDA en VVD) en 7 stemmen tegen (PvdA, GB en CU).

Motie 2 van SGP, CDA en VVD wordt aanvaard met 12 stemmen vóór (SGP, CDA en VVD) en 7 stemmen tegen (PvdA, GB en CU).


Initiatiefvoorstel ‘Neder-Betuwe in Dialoog’

De heer Van der Lugt (CDA) zegt van plan te zijn tegen te stemmen. Dialoog is op zich nuttig, maar digitaal gebruik ontbreekt er aan. Ook de financiering wil zijn fractie anders.

Na schorsing op verzoek van mevrouw Berends (GB) deelt mevrouw Den Hartog (PvdA) mee dat de indieners het voorstel nu intrekken en op 10 mei met een nieuw voorstel komen.


Bij de sluiting

Voorzitter Veerhoek geeft aan dat dit mogelijk zijn laatste raadsvergadering als voorzitter is. Misschien is er na de aanbesteding van de bouw van Pantarijn een extra raadsvergadering.