24 april 2017

UIt de fractie: Raadsverslag 7 april 2017


Raadsvergadering 7 april 2017

Opening

Voorzitter Van Wolfswinkel opent de raadsvergadering en vraagt een moment van stilte of gebed. Hij heet alle aanwezigen welkom op deze bijzondere, openbare raadsvergadering, waarin de gemeente Neder-Betuwe een nieuwe burgemeester krijgt. In het bijzonder heet hij welkom de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje, en zijn kabinetschef en de heer en mevrouw Kottelenberg en familie. Hij memoreert, dat het gelukt is het burgemeesterloze tijdperk te beperken tot maar één week en hij complimenteert de Commissaris van de Koning, de vertrouwenscommissie, de raad en de griffier. Hij hoopt op een goede vergadering.

Koninklijk besluit tot benoeming van burgemeester de heer A.J. Kottelenberg

Griffier Van der Neut leest het Koninklijk besluit van 14 maart 2017 geheel voor.

Toespraak door de Commissaris van de Koning, de heer C.G.A. Cornielje

“Heer Kottelenberg en mevrouw, na 10 jaar wethouder te zijn geweest in Lochem volgt nu een nieuwe stap als burgemeester van Neder-Betuwe. Er waren best wel meer passende kandidaten volgens de profielschets, maar u hebt het verschil gemaakt.” Hij geeft diverse punten aan, die in de profielschets stonden, o.a. de vraag van de bevolking om contacten in de dorpen, een netwerker en belangenbehartiger van de gemeente in de samenwerkingsverbanden. Hij is blij dat de vertrouwenscommissie in de heer Kottelenberg een passende burgemeester heeft gevonden en hij is er van overtuigd dat de inwoners van Neder-Betuwe en ook de Commissaris niet worden teleurgesteld. Van een burgemeester wordt verwacht, dat hij open en integer is. Hij vermeldt dat hij voor burgemeesters een dag voor de Gelderse integriteit organiseert. Daarbij komt ook het onderwerp ‘ondermijning’ door criminaliteit in het openbaar bestuur aan de orde. Hij wijst er op dat samenwerking binnen de regio erg belangrijk is. Daarin heeft Neder-Betuwe een sterke identiteit binnen Rivierenland. Met ca. 23.000 inwoners is de gemeente ook kwetsbaar. Hij complimenteert de raad met het zoeken naar toenemende samenwerking in de regio. Hij bedankt allen, die bij de burgemeestersbenoeming betrokken zijn, in het bijzonder de vertrouwenscommissie, voor de integere behandeling gedurende het hele proces. Hij feliciteert de heer Kottelenberg van harte met deze eervolle benoeming en de inwoners van Neder-Betuwe met hun nieuwe burgemeester.

Beëdiging door de Commissaris van de Koning

Vervolgens beëdigt de Commissaris van de Koning de heer Kottelenberg als burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. Met de woorden ’zo waarlijk helpe mij God almachtig’ legt hij de eed af ten overstaan van de heer Cornielje.

Toespraak door 1ste loco-burgemeester de heer J.W. Keuken

Hij meldt dat Neder-Betuwe vandaag trots en blij is, omdat er weer een burgemeester is. Hij bedankt namens het college de Commissaris en alle anderen, die dit mogelijk gemaakt hebben. Hij feliciteert de heer Kottelenberg met zijn nieuwe ambt en hij heet hem met zijn gezin welkom als inwoner van de gemeente. “We hebben uitgekeken naar je komst en we willen je graag beter leren kennen. Uit de pers bleek, dat je bekend bent met de ‘tale Kanaäns’, de taal boven alle talen. De pers had ook je vorige werk bekeken. Dat leidt tot de gedachte: We krijgen er één met gezond boerenverstand, iemand die zegt waar hij voor staat, hij windt er geen doekjes om. Beste Jan, daar houden wij ook van.” Hij geeft aan dat de nieuwe burgemeester in een bloeiende gemeente komt. Er ligt een inwerkprogramma te wachten. Het college houdt elke week de keek op de week, daar hoort cake bij en dat is het eerste cadeau om mee naar huis te nemen.

Verder meldt hij alvast dat in de gemeente veel dezelfde familienamen voorkomen en dat de inwoners daar bijnamen voor hanteren. “Het kan zo maar gebeuren dat je ‘Jan de Boer’ wordt genoemd.” Maar dat kan leiden tot verwarring, want de burgemeester van Buren heet echt zo. De dorpen in Neder-Betuwe vieren binnenkort Koningsdag, met een heuse aubade. “Je bent van het CDA, dus je kent het Wilhelmus van buiten. We zingen het eerste en het zesde couplet.” Het college gaat op dorpentoer, inclusief de klompenpaden. De samenleving bestaat uit een veelheid van kringen en verenigingen en kerken. Ook hoort er de kennismaking met de ondernemers en de bedrijventerreinen bij. In de intergemeentelijke samenwerking wordt gezocht naar een goed economisch profiel, de juiste keuzes voor werkgelegenheid. “Beste Jan, we wensen je veel wijsheid en rust toe. Er is tijd voor alle dingen, maar er is niet voor alle dingen tijd.”(Groen van Prinsterer, staatsman midden 19de eeuw). Franciscus van Assisi bad: “Heer, geef mij de berusting om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, geef mij de moed om te veranderen wat ik niet mag aanvaarden en geef mij de wijsheid om het verschil daartussen te zien.” Persoonlijk wenst hij een goede tijd in Neder-Betuwe en bovenal Gods zegen toe.

Toespraak namens de kring van burgemeesters, de heer J.A. de Boer

“Beste Jan, welkom in dit gebied en ook je vrouw Marijke.” Hij geeft aan dat burgemeesters een uitstervend ras lijken; hun aantal neemt snel af (in 1982 nog 774, in 2017 zijn er 319 over). Ze lijken proefkonijnen van het openbaar bestuur te zijn. De burgemeester moet zich kunnen gedragen als een kameleon, waarbij de kleur grijs in een veelheid van tinten getoond moet kunnen worden. “Burgemeester Kottelenberg, waar bent u aan begonnen? De burgemeesterskring is als een warm bad voor ontmoeting en ondersteuning.” Rekening houdend met de besluitvaardigheid van deze raad (volgend agendapunt) heet hij de heer en mevrouw Kottelenberg welkom in samenwerkingsverband Fruitdelta Rivierenland. “Beste Jan en Marijke, veel geluk gewenst in de Neder-Betuwe.” Als cadeau overhandigt hij een boek over de Neder-Betuwe en de regiostropdas.

Raadsvoorstel tot aanwijzing van de heer A.J. Kottelenberg als lid algemeen bestuur Regio Rivierenland


Toelichting

Na het afscheid van burgemeester Veerhoek is de plaats van de gemeente Neder-Betuwe in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Rivierenland vrij. Voor de continuïteit van het bestuur van Regio Rivierenland en de rol van de gemeente Neder-Betuwe hierin is het gewenst om zo spoedig mogelijk deze plek in te vullen. In lijn met de afgelopen jaren en het feit dat met het vertrek van burgemeester Veerhoek (vooralsnog) nog geen portefeuillewisselingen hebben plaatsgevonden, is het logisch dat de opvolger in de persoon van burgemeester Kottelenberg de plaats van de vertrekkende burgemeester inneemt.

Besluitvorming

De raad neemt de benoeming unaniem aan.

Toespraakwaarnemend raadsvoorzitter de heer N. van Wolfswinkel en overhandiging voorzittershamer en ambtsketen

“Geachte burgemeester en mevrouw Kottelenberg,

Ik u beiden namens onze gemeenteraad van harte welkom. En u, burgemeester, feliciteer ik van harte met het bijzondere ambt dat nu op uw schouders rust.

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt. Maanden waarin we al het een en ander over u gelezen en gehoord hebben.

Uw levenspad is enerzijds anders verlopen dan u zich dat voorgesteld had. Anderzijds lijkt het of u deze middag toch op een station, op een bestemming aangekomen bent waar u vroeger wellicht wel eens aan gedacht hebt.

Wij zochten een burgemeester die bestuurlijke ervaring meebracht maar ook met beide benen in de klei staat. En ik zeg het u maar vast: ’het is zware klei hier’.

Uw agrarische achtergrond, uw bestuurlijke ervaring, komen goed van pas in een gemeente die zich na een herindeling organisatorisch en financieel goed hersteld heeft. Een gemeente die in tegenstelling tot vele andere gemeenten, en met name in tegenstelling tot gemeenten uit de streek waar u vandaan komt, géén krimpgemeente is.

Het inwoneraantal van onze gemeente groeit nog steeds. We gaan naar de grens van 24.000 en menigeen weet wat dat dan ook voor een burgemeester en de wethouders betekent.

In tegenstelling tot vele andere gemeenten in Nederland wonen hier veel jongeren die ook nog eens vaak graag hier willen blijven wonen. Dit betekent dat er nog steeds behoefte is aan nieuwe woningen. En het betekent dat we in deze tijd hier in Neder-Betuwe zelfs nog nieuwe scholen bouwen. Naast het Van Lodenstein College voor reformatorisch onderwijs hebben we vorige maand als gemeenteraad een besluit genomen om te komen tot nieuwbouw voor het openbaar voortgezet onderwijs.

Deze groei van onze gemeente brengt ook met zich mee dat er behoefte is aan goede winkelvoorzieningen. Het is belangrijk dat ouderen hun dagelijkse boodschappen in het eigen dorp kunnen kopen. Hier liggen voor de komende jaren nog uitdagingen.

Goede voorzieningen zorgen er ook voor dat jongeren niet de drang hebben naar elders te verhuizen. Zo kunnen we er als gemeente enigszins op sturen dat de verhouding oudere en jongere inwoners niet teveel uit de pas loopt. Dit houdt onze gemeenschap vitaal. Vanzelfsprekend heeft de zorg voor de ouderen een hoge prioriteit evenals de zorg voor de zwakkeren in de samenleving.

Een belangrijk item waar u mee geconfronteerd zult worden is de regionale samenwerking.

  • Goede intergemeentelijke samenwerking is onontbeerlijk om als zelfstandige gemeente te blijven voortbestaan;
  • Goede samenwerking is ook onontbeerlijk om de sterke positie die we als regio hebben goed te benutten en verder uit te bouwen.

Dit vraagt om een burgemeester die niet alleen een netwerker is, maar ook een verbinder. Een verbinder in de regio maar ook binnen de gemeentegrenzen.

  • Een burgemeester die oog heeft voor de vele verenigingen in onze gemeente;
  • Maar ook voor de kerken in onze gemeente;
  • Een burgemeester die er is voor onze ondernemers. Onze vele agrarische ondernemers, maar ook die hun brood verdienen in andere sectoren;
  • Een burgemeester die er ook is voor diegenen die onze hulp nodig hebben;
  • Een burgemeester die leiding kan geven aan de vele processen die daaraan verbonden zijn.

U krijgt te maken met een gemeenteraad die op een goede wijze met elkaar omgaat. Is er dan nooit iets? Natuurlijk wel, we hebben niet voor niets 6 partijen in onze gemeente. Dan stormt het best wel eens een keer. Wij denken soms dat die ander een ‘enfant terrible’ is maar wellicht zitten hier 19 eigenheimers. Dat maakt het ook boeiend. En we schudden elkaar na afloop altijd weer de hand. De sfeer na de vergadering is nooit vervelend. Eigenlijk logisch: een ieder van ons heeft vanuit zijn eigen invalshoek hetzelfde voor ogen: Het goede voor onze gemeente en haar inwoners.

De raadsvergaderingen zijn altijd zeer strak geregisseerd. Wij schijnen – in tegenstelling tot in andere gemeenten – zeer correct met elkaar om te gaan. Dat willen we graag zo houden maar een beetje meer discussie mag best. Wakkert u dit gerust aan. En o ja, de verkiezingen zijn in aantocht. U bent gewaarschuwd. De komende maanden zijn we minder onszelf, of: misschien juist wel méér onszelf. U leert ons op die manier extra snel kennen.

Beste burgemeester, er breekt nu een andere periode aan in uw leven. Uiteraard weet u als oud-Provinciale-Statenlid en als oud-wethouder wat het betekent dienstbaar te zijn voor de samenleving. Voor een burgemeester geldt dit toch extra. U bent het boegbeeld, de burgemeester, maar ook burgervader.

Namens de gemeenteraad wil ik u van harte Gods zegen toewensen bij het uitoefenen van het werk dat u vanmiddag op u genomen hebt.

Ten slotte wil ik u persoonlijk nog iets meegeven.

Onze gemeente heeft bijna 24000 inwoners, en er kan er maar één burgemeester zijn. En dat bent u sinds vandaag. Het is daarom een bijzondere positie die u in ons midden hebt ingenomen. Daar mag u dankbaar voor zijn.

Maar, aan de andere kant is het ook een grote verantwoordelijkheid. En u hoeft het uiteraard niet alleen te doen, maar toch: 24.000 mensen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd.

En nu hoop ik dat u uw werk mag doen in het besef van onze afhankelijkheid van die God die alles bestuurt en regeert en Die u deze plaats ook geschonken heeft. En als u het een keer niet meer weet hoe het moet, moet u het Hem maar vragen. De uitkomst kan dan wel eens verrassend zijn. Van harte toegewenst! “

Hierna hangt voorzitter Van Wolfswinkel de ambtsketen om bij de burgemeester Kottelenberg en hij reikt hem de voorzittershamer aan. Daarmee draagt hij de leiding van de vergadering over. Voorzitter Kottelenberg neemt plaats op de voorzittersstoel en de heer Van Wolfswinkel neemt weer plaats in de raad.

Toespraak door de nieuwe burgemeester, de heer A.J. Kottelenberg

“Geachte Commissaris en Kabinetshef, leden van de gemeenteraad, leden van het college van B&W, bestuurders uit de regio’s, vertegenwoordigers van brandweer en politie, mensen uit mijn voormalige gemeente Lochem, leden van fractie en bestuur van het CDA Lochem, lieve familie en vrienden, hartelijk welkom. Wat een eer om hier vanmiddag te mogen staan. Een dag dat de Betuwe volop in bloei staat. En ik voel ook wel trots, dat de gemeenteraad van Neder-Betuwe mij heeft uitgekozen voor deze functie.

Uiteraard gaat mijn dank uit naar Zijn Majesteit de Koning. Hij heeft mij op 14 maart jl. op voordracht van minister Plasterk benoemd tot burgemeester van Neder-Betuwe. Ik dank uiteraard de Commissaris, de heer Cornielje, die in zijn functie als Rijksheer, mij zojuist de eed heeft afgenomen. U hebt mij als eerste gewezen op de komende vacature in Neder-Betuwe. U achtte mij daarvoor geschikt, o.a. vanwege mijn agrarische achtergrond. Ik dank u voor uw support en adviezen in de achterliggende tijd, vandaag en hopelijk nog vele malen in de toekomst.

Eén van de eerste zinnen in de profielschets is: ‘De gemeenteraad acht het belangrijk dat de nieuwe burgemeester iemand is, die goed past bij deze gemeente.’ Wel, dat gaan we ervaren; blijkbaar hebt u er vertrouwen in en ik ook. Inmiddels weet iedereen dat ik een agrarische achtergrond heb en dat ik daar trots op ben. Sebastiaan van ‘t Erven, mijn burgemeester uit Lochem, noemde mij vaak: vee- en wethouder. Deze combinatie laten we achter in het Lochemse. Maar ik verwacht mij thuis te gaan voelen in deze gemeente, waar de ondernemerszin groot is en hard werken een deugd, waarbij altijd geldt: ‘Kijk goed om je heen of iedereen mee kan doen.’ In de vertrouwenscommissie heb ik gezegd: ‘Vanuit mijn achtergrond ben ik gewend hard te werken en keuzes te maken, wetende dat ’s avonds alle dieren verzorgd moeten zijn en dat de staldeuren dicht moeten kunnen en wetende dat het werk voor morgen weer klaar ligt. Dan zijn de doelen van die dag gehaald. Dat vraagt duiding, doelgerichtheid en daadkracht voor de korte en voor de lange termijn. In de profielschets stond ook een aansprekende zin, waar ik graag invulling aan geef: die gaat over respect voor levensovertuiging, de christelijke levensovertuiging, die zeker in deze gemeente belangrijk is, maar ook voor andere levensovertuigingen. Vanuit mijn eigen levensovertuiging is dat respect er zeker, naar iedereen. Het is niet genoeg, dat een burgemeester dat heeft, we zullen het met elkaar moeten doen: bouwen aan een respectvolle samenleving, waarin iedereen meetelt, meepraat en meedoet.

Dat Marijke en ik vol voor de Neder-Betuwe gaan illustreer ik u met een mooi voorbeeld van vandaag: vanochtend hebben we het voorlopig koopcontract getekend voor de aankoop van een huis in deze gemeente. Wij hopen ons in augustus hier definitief te vestigen en daar zien we naar uit. Eind maart hebben we een week vakantie gehouden in de Betuwe en toen zijn we ook ‘gespot’ en we zijn gaan houden van deze streek. Fietsend over de dijken, wandelend door de uiterwaarden, op het terras mensen kijken en bij de supermarkt een praatje maken. Het is mijn stellig voornemen het gesprek met u, de burgers, aan te gaan, goed te luisteren en vooral veel vragen te stellen. Zo hoop ik de kracht, die in de Neder-Betuwers zit beter te leren kennen, de verschillen tussen de dorpen, de kerken, de ambities, maar vooral de overeenkomsten en de dromen te horen, uw verhaal. Dat helpt mij om uw burgemeester te kunnen zijn.

Voor nu, allen heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid, voor alle berichten via de sociale media. Ook voor alle positieve aandacht, die ik uit de Neder-Betuwe en omgeving in de afgelopen maanden mocht ervaren. Ik heb het enorm gewaardeerd. Ik ben onder de indruk van de warmte en het enthousiasme, waarmee u mij welkom heet. Dat geeft ons het vertrouwen in een mooie toekomst. Graag ga ik met u werken aan deze toekomst. Dank u wel.”

Sluiting

Voorzitter Kottelenberg vraagt de raadsleden te gaan staan voor een moment van bezinning of gebed en sluit daarna de vergadering.

Na de raadsvergadering is er gelegenheid om burgemeester Kottelenberg in zijn vrouw te feliciteren en persoonlijk welkom te heten.