10 februari 2017

Uit de fractie: Raadsverslag 26 januari 2017


Raadsverslag 26 januari 2017

Bij de opening

Voorzitter Veerhoek deelt mee dat deze vergadering staat in het teken van het zoeken naar een nieuwe burgemeester.

Zojuist is een besloten (niet openbare) raadsvergadering gehouden, waarin de keuze van de raad voor de eerste twee kandidaten is bepaald. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, die de raad van advies dient, zal de gang van zaken van de selectie en de keuze van de eerste voorkeurspersoon bekend maken.

Toelichting op het proces aanbeveling burgemeester

Mevrouw G.R.F. Berends-Jansen, voorzitter van de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester, geeft een toelichting op het proces.

Zij realiseert zich dat deze raadsvergadering voor burgemeester Veerhoek een bijzonder karakter heeft. Sinds 2008 is hij burgemeester van Neder-Betuwe en op 31 maart staat zijn afscheid gepland. Hij is eerder deze avond geïnformeerd over zijn opvolging. Burgemeester Veerhoek heeft zich steeds met tomeloze energie ingezet en dat zal wel zo blijven tot zijn vertrek.

Later zal zij bekend maken wie als eerste is vermeld op de aanbeveling voor het burgemeesterschap van Neder-Betuwe.

Het proces dat aan de aanbeveling voorafgaat, is complex en gevoelig en valt onder geheimhouding. De gemeenteraad heeft op 22 september 2016 de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld en toen is de Vertrouwenscommissie ingesteld. In de profielschets ligt vast welk type burgemeester de raad zoekt. De Vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters en zij werd geadviseerd door wethouder Keuken, de gemeentesecretaris en de griffier. De Vertrouwenscommissie heeft eerder deze avond in een besloten vergadering aan de raad gerapporteerd naar aanleiding van de sollicitatiegesprekken.

De Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer Cornielje, was het eerste aanspreekpunt voor de Vertrouwenscommissie voor wat betreft het proces. Hij had ook de taak om toe te zien op de zorgvuldigheid. Daarnaast had hij een belangrijke rol in de voorselectie van de kandidaten in samenspraak met de Vertrouwenscommissie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangt van de raad twee namen van benoembare kandidaten. De eerste naam wordt vanavond tijdens deze raadsvergadering openbaar bekend gemaakt. Op grond van de Wet blijft de naam van de tweede kandidaat geheim. De Minister kan afwijken van de volgorde van de aanbeveling en het kan ook gebeuren dat nummer 1 wegens onvoorziene omstandigheden tóch niet benoemd kan worden. Dan wordt kandidaat 2 benoemd tot burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. Ten slotte moet Zijne Majesteit de Koning het benoemingsbesluit ondertekenen.

Toen burgemeester Veerhoek aankondigde dat hij zijn functie van rechtswege per 1 april 2017 wilde neerleggen, heeft de raad een proces ingezet om zo mogelijk in de raadsvergadering van 7 april een nieuwe burgemeester te installeren. In de tussenliggende dagen is het burgemeesterschap in handen van loco-burgemeester Keuken en waarnemend raadsvoorzitter Van Wolfswinkel.

De Commissaris van de Koning, de heer Cornielje, nam deel aan de bespreking van de profielschets. Er waren zestien sollicitanten, vier vrouwen en twaalf mannen. De Commissaris heeft allen gesproken met de vertrouwenscommissie. Deze heeft daarna met een aantal van hen gesprekken gevoerd. N.a.v. deze gesprekken en toetsing aan de profielschets heeft de vertrouwenscommissie een eerste en een tweede persoon aanbevolen aan de raad. Van dit hele proces is een geheim verslag gemaakt.

De raad heeft eerder vanavond dit verslag besproken en na schriftelijke stemming besloten over de eerste twee personen die voor het ambt van burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe aan de Minister worden aanbevolen.

Bekendmaking aanbeveling nieuwe burgemeester

Mevrouw Berends zegt het een grote eer te vinden om de naam van de eerste kandidaat in de aanbeveling aan de Minister bekend te mogen maken. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing latend, zal betrokkene per 7 april a.s. worden benoemd.

De geselecteerde kandidaat is de heer A.J. (Jan) Kottelenberg. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en de Vertrouwenscommissie ervaart hem als een warm, empathisch en zakelijk persoon. Hij treedt op de voorgrond als het nodig is, maar biedt ook vooral aan anderen de ruimte. Hij zal op natuurlijke wijze contact leggen met inwoners, bedrijven, verenigingen en kerken en begeeft zich ook graag tussen de medewerkers in het gemeentehuis en tussen lokale en provinciale bestuurders: een verbinder, een netwerker; iemand die waarde hecht aan het belang van de gemeente Neder-Betuwe en aan de regionale samenwerking om zodoende de gemeente van toegevoegde waarde te laten blijven voor haar inwoners en de maatschappelijke partners.

De heer Kottelenberg is lid van het CDA en is momenteel wethouder in de gemeente Lochem. Mevrouw Berends geeft aan dat met deze bekendmaking de taak van de Vertrouwenscommissie is afgerond. Ze dankt de raad voor het vertrouwen dat in de commissie is gesteld.

Direct hierna belt mevrouw Berends de heer Kottelenberg en deelt hem de keuze van de gemeenteraad mee. Zij vraagt hem om een eerste reactie. De heer Kottelenberg geeft aan dat hij de raadsvergadering via ‘live stream’ heeft gevolgd. Hij is erg blij dat hij een nieuwe stap in het publieke domein kan zetten en dankt de raad voor het besluit tot voordracht. Hij zal zich nu verder gaan voorbereiden en hij kan nu af gaan bouwen in Lochem. Afsluitend complimenteert de heer Kottelenberg de Vertrouwenscommissie met het minutieus zorgvuldige werk en de zeer professionele wijze van uitvoering.

Mevrouw Berends kondigt aan dat een delegatie van de Vertrouwenscommissie de nieuwe burgemeester de volgende dag zal bezoeken. Voorzitter Veerhoek feliciteert de gemeenteraad met de aanbeveling. Hij stelt vast dat het proces perfect volgens de regels is verlopen. Hij benadrukt dat het belang van geheimhouding. “Ik wens mijn opvolger heel veel plezier in deze gemeente, als de minister tenminste het advies van de raad opvolgt.” Het doet burgemeester Veerhoek goed dat hij de gemeente Neder-Betuwe kan overdragen aan deze kandidaat.