10 februari 2017

Uit de fractie: Raadsverslag 2 februari 2017


Raadsverslag 2 februari 2017

Het Debat

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord

Toelichting

De nieuwe coalitie SGP, CDA en VVD heeft een nieuw coalitieakkoord gesloten, te weten het coalitieakkoord 2016-2018 'Samenwerken aan een vitale samenleving versie 2.0'. Dit akkoord is gepresenteerd in de raadsvergadering van 8 december 2016. Het nieuwe college heeft dit coalitieprogramma vertaald in een uitvoeringsprogramma. Het nieuwe uitvoeringsprogramma bevat een aanscherping op onderdelen van het bestaande programma. De effecten van het uitvoeringsprogramma worden in september 2017 aan de raad voorgelegd. Het college legt het coalitieakkoord ter kennisgeving voor aan de raad.

Behandeling

Voorzitter Veerhoek vraagt of de raadsfracties een statement willen geven.

Mevrouw Elzing (PvdA): “We kunnen het stuk inderdaad voor kennisgeving aannemen.” Ze wacht overigens de beantwoording van eerder gestelde vragen af. Daarnaast vraagt ze zich af waar de dekking van de genoemde eenmalige € 270.000 en structurele € 30.000 nieuw beleid vandaan komt. Bij het punt ‘overlast van evenementen terugdringen’ is ze benieuwd over welke evenementen het gaat. Ze stelt dat er in Neder-Betuwe heel weinig evenementen zijn. In de samenleving zijn heel verschillende ideeën. “In een leefbare samenleving moet je verdraagzaam en soms lankmoedig zijn en elkaar de ruimte gunnen” Natuurlijk moet je rekening houden met elkaar. Haar is nog niet duidelijk wat een ‘goed maar sober accommodatiebeleid’ betekent. Ook zal haar fractie scherp toezien op het onderwerp ‘zorg voor wie het echt nodig heeft’. Haar fractie is zeer benieuwd naar ‘de evaluatie van de kernpunten’. Ze gaat er vanuit dat wat goed is ook behouden blijft.

De heer Van Hattum (CU) sluit aan bij de opmerking over de evenementen. Hij is benieuwd waarom dit punt in het uitvoeringsprogramma gekomen is. “Het nadrukkelijk inzetten op controle en handhaving, gaat dat niet erg ver?”

De heer Van Wolfswinkel (SGP) gaat in op de opmerkingen. Hij begrijpt dat nu niet veel meer mogelijk is dan kennisneming. Bij het presenteren van de voorstellen en bij de kadernota 2018 wordt duidelijk wat het gaat kosten en waar de dekking vandaan komt. Over de evenementen legt hij uit dat dit bijvoorbeeld gaat over het Oranjefeest in Opheusden, dat een paar jaar achter elkaar overlast gegeven heeft in Opheusden-Zuid. Hij is het er mee eens dat je elkaar tot bepaalde hoogte moet verdragen. Als er een vergunning afgegeven wordt, dan moet je je aan de normen houden.” Hij vindt dat bij overschrijding van de normen gehandhaafd moet worden en dat is niet altijd gedaan. Daarom is dit punt opgenomen in het coalitieprogramma. Op het punt van een ‘goed, sober accommodatiebeleid’ denkt hij dat de opvattingen niet heel ver uit elkaar liggen. “Sober is doelmatig, het mag niet meer kosten dan nodig.” Over de ‘Kernpunten’ merkt hij op dat het de bedoeling is om te kijken wat noodzakelijk is en welke mogelijkheden er nog meer zijn zoals gebruik van internet. Veel zorgvragen zijn eenvoudig te beantwoorden via internet. Het resultaat van dit onderzoek komt te zijner tijd ter sprake in de raad. Over het zorgbeleid wijst hij er op dat vaak heel veel kosten zitten in de overhead en er te weinig geld naar de uitvoering gaat. De bedoeling is om te onderzoeken hoe het er in Neder-Betuwe aan toe gaat.

Mevrouw Günther (GB): “Uiteindelijk zitten we allen wel op één lijn.” Over de financiën merkt ze op dat je niet in het ene jaar 2 ton op de verenigingen bezuinigt en het andere jaar 2 ton in nieuw beleid stopt. Over de evenementen: “Kort door de bocht: Koningsdag wordt nooit op zondag gevierd, op zaterdag is het feest om 12 uur afgelopen. Is één keer per jaar wat lawaaioverlast zo erg? De regels zijn zo aangescherpt dat niemand meer iets kan organiseren. Koningsdag kan zo alleen maar georganiseerd worden voor de schoolkinderen, maar er is geen plek meer voor de opgroeiende jeugd”. Ze kan aan de burgers niet uitleggen dat het nog ‘soberder dan sober’ moet.

De heer Van Someren (VVD) wijst er op dat er geen regels toegevoegd worden, maar dat afspraken nagekomen moeten worden. Klachten moet je serieus nemen.

De heer Eerbeek (SGP) voegt hier aan toe dat inwoners in Opheusden-Zuid ondersteund door een handtekeningenactie klachten hebben ingediend bij het gemeentebestuur. “Dit ging diverse jaren achter elkaar over het feit dat de tijden en de geluidsafspraken overschreden werden. Ook was er onvoldoende controle op feestgangers, die auto’s beschadigden. Het is logisch dat de gemeente tegen deze overlast optreedt.”

Mevrouw Günther (GB) reageert hierop: “Ik ben het hier pertinent niet mee eens. Ik weet zeker, dat in Opheusden het feest op tijd is afgelopen. Als feestgangers daarna in het dorp een spoor van vernieling trekken, is de organisatie van het feest hiervoor niet verantwoordelijk. Je kunt niet zeggen dat de organisatoren zich niet aan de regels houden.”

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA) stelt dat duidelijke regels het voor iedereen leefbaar houdt. In Neder-Betuwe is het moeilijker dan in andere plaatsen. “Je moet je houden aan de afspraken in de vergunning.”

De heer Woldberg (PvdA) beaamt dat je bij overschrijding van de regels moet ingrijpen en dat je tegen overlast moet optreden. “Maar hier gaat het over elkaar iets gunnen en over een ontmoedigingsbeleid. De voetbalvereniging in Opheusden heeft zich jarenlang met vrijwilligers voor de jongere en oudere jeugd ingespannen. Tegen vernielingen moet je optreden. Maar ontmoedig niet, stimuleer liever. Dit punt geeft een verkeerd signaal.”

Mevrouw Günther (GB) vindt het heel belangrijk dat er één keer per jaar wat voor de jeugd georganiseerd wordt. “De jeugd drinkt wat en er gaat wel eens wat kapot, maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de vereniging, maar van de mensen zelf. Probeer elkaar te tolereren. Ik kan nog wel andere geluidsoverlast noemen en dat nemen we ook voor lief. Laten we elkaar één keer per jaar iets gunnen.” Ze vindt dat je bij vernielingen de daders moet pakken en straffen.

De heer Waasdorp (SGP) wijst er op dat het uitvoeringsprogramma niet gaat over één evenement, maar dat het algemeen gesteld is. “Als een vereniging of persoon iets organiseert en zich houdt aan de afspraken, dan kan het evenement doorgaan.”

Voorzitter Veerhoek vat de discussie samen: “De burgemeester zal erop toezien, dat de verenigingen die iets organiseren, zich houden aan de regels. Het gaat om de puntjes op de i. Zo heb ik het opgevat en zo gaan we het ook doen.”

De raad besluit unaniem om dit punt te behandelen in de raadsvergadering ‘Het Besluit’.


Het Besluit

Bij de opening

Voorzitter Veerhoek deelt mee: mevrouw Berends (GB) en de heer Pul (SGP) zijn afwezig.

Mededeling 1

Mevrouw Den Hartog komt terug op de bijzondere raadsvergadering van vorige week toen de Vertrouwenscommissie het advies voor de burgemeesterskandidaat bekend maakte. De taak van de Vertrouwenscommissie zat er toen op. Namens de leden van de Vertrouwenscommissie wil ze twee mensen die in de commissie extra veel werk hebben verzet, in het zonnetje zetten: “Allereerst Rudine Berends, die uitgerekend vanavond wegens ziekte afwezig is. Ze heeft het als voorzitter heel goed gedaan. Ze liet ieder in z’n waarde, liet ieder aan het woord, voerde goed het gesprek met de Commissaris, niets dan lof. Dat is wel een cadeautje en een bos bloemen waard.” Mevrouw Günther, Rudines fractiegenoot, neemt die voor haar in ontvangst. Door de griffier van de raad, Erwin van der Neut is enorm veel werk verzet. Hij heeft de Vertrouwenscommissie door het proces geloodst. Zodoende kon de commissie heel ontspannen haar werk doen. Ook hij krijgt als waardering een cadeautje en bloemen.

Ingekomen stukken

De heer Van Leeuwen (SGP) vraagt n.a.v. collegebrief 1n waarom de motie chronische zieken en gehandicapten niet uitvoerbaar is en vervolgens hoe de motie wel kan worden uitgevoerd. Mevrouw Den Hartog (PvdA) sluit zich daar bij aan.

Voorzitter Veerhoek zegt toe hierop in de eerstvolgende college-informatieavond in te gaan.

Mevrouw Elzing (PvdA) en mevrouw Van Dijkhuizen (CDA) vragen of stuk 1b, renovatieaanvraag Hervormde School in Opheusden in een informatieavond te behandelen.

Voorzitter zegt dit toe.

Mededeling 2

De heer Van Hattum deelt vanuit het auditcomité mee, dat n.a.v. de behandeling van de nota Reserves en Voorzieningen in de vergadering van december 2016, geadviseerd wordt de termijn van vernieuwing op zes jaar te houden. De vraag was of de nota na vier jaar vernieuwd zou moeten worden i.p.v. de huidige termijn van zes 6 jaar. De uitgangspunten werken heel goed. Verkorting van de termijn zou bovendien extra druk op de organisatie leggen. Bovendien kan de raad zelf de nota aanpassen als zij dat wil.

Hamerstukken

  • Benoeming nieuw lid commissie bestuurlijke vernieuwing: ontslag mevrouw G.R.F. Berends en benoeming mevrouw M.K. Günther-van Eck
  • Benoeming plaatsvervangend lid hoorcommissie ruimtelijke plannen: mevrouw S.A. Mathijssen
  • Benoeming plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Rivierenland: i.p.v. voormalig wethouder Van Neerbos wethouder R.E. Benschop
  • Aanvraag suppletie-uitkering conventionele explosieven 2016
  • Toevoeging innovatief plan aan beleid- en beheerplan openbare verlichting
  • Bestemmingsplan ‘Keizersstraatje 6 te Dodewaard’, terrein van fa. Pauw


Bespreekstuk

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2016-2018

Besluitvorming

De raad neemt het uitvoeringsprogramma unaniem ter kennisgeving aan.