28 oktober 2016

Twee amendementen CDA en SGP unaniem aangenomen

RAAD NEDER-BETUWE NEEMT unaniem 2 amendementen CDA/SGP aan

Naast alle hectiek tijdens afgelopen raadsvergadering rond de breuk in de coalitie heeft de raad ook nog besluiten genomen. CDA en SGP hadden twee amendementen ingediend om onjuist beleid in het sociaal domein te corrigeren. De raad nam beide amendementen zonder wijzigingen unaniem aan.

Op de agenda stond een tweetal onderwerpen, de 2e bestuursrapportage en de lokale detailhandelsvisie. In de bestuursrapportage kwam een aantal bijzonderheden naar voren. Eén van de opvallende zaken was dat het college € 50.000 uit een bestemmingsreserve onderwijshuisvesting wilde halen om daarmee nu alvast verwachte gaten in de begroting van 2017 te dichten op een volstrekt ander onderdeel van het sociaal domein. Aanvullend zou de bestemmingsreserve helemaal kunnen vrijvallen. Er was volgens het college wel tijdig een aanvraag ingediend door een basisschool voor een bijdrage uit deze reserve, maar er moest eerst nog 'formeel, juridisch' gekeken worden, of dat wel terecht was. CDA en SGP hebben een amendement opgesteld om deze gang van zaken ongedaan te maken. Alle raadsfracties konden zich in vinden in het amendement, waarmee de bestemmingsreserve intact blijft en we als raad ons betrouwbaar opstellen naar onze burgers, bedrijven en instellingen.

Een tweede amendement betrof een voorgestelde ophoging van het beheerplan sportvelden. Er bleek volgens de tweede bestuursrapportage € 61.000 extra nodig. N.a.v. vragen van onze fractie bleek het te gaan om het kunstgrasveld te Kesteren dat door intensiever gebruik sneller aan vervanging toe zou zijn dan verwacht. Ook het gebruik van verkeerd schoeisel door leerlingen van het Van Lodenstein College (die voor de gymlessen gebruik maken van de sportvelden te Kesteren) zou een snellere renovatie noodzakelijk maken. Bij navraag bleek de situatie echter door zowel school als sportclub anders te worden ervaren. Daarbij komt dat we net vorig jaar een 10-jarig beheerplan hebben vastgesteld met een uitgebreide nul-meeting door ISA Sport. Het kunstgrasveld werd toen gekwalificeerd als 'goed' en slijtage 'nihil'. De indieners van het amendement willen eerst helderheid over hoe de situatie nu echt is en een duidelijke onderbouwing van deze ophoging. Alle raadsfracties konden zich ook in dit amendement vinden en de voorgestelde ophoging wordt even geparkeerd. Mocht overigens eerdere renovatie nodig zijn, dan zal de gemeente dit voor haar rekening nemen, conform eerdere afspraken.

Al met al weer twee statements van de voltallige raad om voorgesteld beleid in het sociaal domein bij te sturen. Hopelijk is dat vanaf nu geschiedenis en kunnen we ons als raad richten op mooie beleidsmaatregelen. En gaat het college voorgestelde beleid daadkrachtig en met een actieve en goede informatievoorziening naar de raad vorm geven.