9 november 2023

Tel uw zegeningen

Tijdens het doornemen van de begroting 2024 moest ik terugdenken aan de herfstvakantie van vorig jaar. Ik mocht een bezoek brengen aan Armenië. Doel van het bezoek was om te zien hoe de voortgang was van de zogenaamde Filippus projecten. In de bijbel wordt door Filippus gevraagd “verstaat gij ook hetgeen gij leest”? De kinderen die deelnemen aan deze projecten krijgen door middel van Gods Woord onderwijs en leren zo lezen en schrijven. Toen we scholen en gezinnen bezochten waren we erg onder de indruk van hun geestelijk leven, maar we schrokken enorm van de armoede. Betonnen schoolpleinen en kale lokalen met kleden voor muren en ramen tegen de kou. Een toilet is letterlijk nog een gat in de grond en verwarmen gebeurd doormiddel van gedroogde koeienpoep.

Hoe anders is het hier! Er ligt een prachtige begroting, we leven in grote welvaart, onze jeugd krijgt kwalitatief goed onderwijs, er is hulp voor de zwakke in de samenleving, er is verzorging voor jongeren en de ouderen, er is ruimte om naar de kerk te gaan en Gods woord te horen, we bouwen nieuwe woningen, scholen en bedrijven, maken plannen voor nieuwe rondwegen, we kunnen op allerlei manieren onze vrije tijd besteden, werken aan verduurzaming en ga zo maar door. Wat een onderscheid!

Tel uw zegeningen, ja tel ze een voor een! Inmiddels woedt er ook in Armenië een oorlog. Het weinige wat deze mensen hadden, moeten ze inleveren. En niet alleen in Armenië leven de mensen in grote zorgen, oorlog en geweld, maar ook in Oekraïne en in Israël zien we dit terug. De mensen zitten letterlijk op de puinhopen van hun bestaan.

Afgelopen weekend had ik via de app nog contact met de tolk die tijdens onze reis is mee geweest. Zij zit midden in het gebied waar er veel spanningen zijn. Toen ik vroeg hoe het met haar was zei ze letterlijk, (en ik citeer) we hebben veel zorgen en raken bijna alles kwijt, maar onze hoop en vertrouwen is gevestigd op God. Ik geloof dat hij deze oorlog gebruikt om ons wakker te schudden en om ons waakzaam te maken. Want het is zeker de Heere komt, en ik zie uit naar Zijn komst ”(einde citaat)

Laten we ervan doordrongen zijn hoeveel zegeningen wij elke dag weer ontvangen. Tel uw zegeningen, en vergeet er geen!

Begroting 2024
De begroting die voorligt is een gedegen begroting waarin de doelstellingen van het coalitieakkoord zijn verwerkt. Uiteraard zijn we als SGP erg dankbaar voor dit resultaat.

Bestuur en organisatie
Gemeente Neder-Betuwe groeit in het aantal inwoners, organisaties en bedrijven. Als SGP willen we dat de kwaliteit van dienstverlening op peil blijft. Gezien de economische neergang waar we op dit moment in zitten moeten we wel waakzaam blijven. Waar de neergang misschien betekent dat er extra aandacht moet naar de zorg zullen de initiatieven op andere onderdelen minder worden. Onze organisatie moet dan ook om kunnen gaan met deze ontwikkelingen. Een flexibele schil in de organisatie is hiervoor nodig.

Zorg voor elkaar
De SGP hecht veel waarde aan het gezin. De stabiliteit van een gezin is erg waardevol voor onze jongeren. Het gezinsloket staat op de agenda voor volgend jaar. We zien reikhalzend uit naar de uitwerking hiervan. We steunen de lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. We zetten in op de bestrijding van armoede. Er is specialistische jeugdzorg beschikbaar, er is keuzevrijheid naar levensovertuiging als er hulp nodig is. En er worden nieuwe scholen gebouwd. Zaken waar de SGP zich de laatste jaren hard voor gemaakt heeft.

Woningbouw
In het achterliggende jaar zijn er veel nieuwe woningbouwplannen vastgesteld door de gemeenteraad. We gaan door met het faciliteren van betaalbare woningbouw. De nadruk ligt op betaalbare woningen in alle kernen. Om dit te bereiken moeten we soms andere standpunten heroverwegen. Er ligt een grote opgave, er is veel vraag, we willen sociale huurwoningen, goede infrastructuur, voldoende parkeerplaatsen, speelruimte, duurzame woningen et cetera. Dit maakt de woningen niet goedkoper. Dit vraagt om creativiteit en maatwerk. Als SGP zullen we ook op deze wijze de plannen beoordelen. Belangrijk thema dat wordt meegewogen is de ontsluiting van het verkeer op het bestaande wegennet.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een uitdaging op zichzelf aan het worden. Netcongestie of te wel file op het netwerk wordt een heet hangijzer voor inwoners en ondernemers. De gemeente faciliteert waar mogelijk en zet zich actief in om bij te dragen aan structurele oplossingen. We helpen onze inwoners met het verduurzamen van hun woningen. In het verleden hebben we gelden terugontvangen vanuit precario, belasting die een gemeente mag heffen voor het gebruik van gemeentegrond. SGP Neder- Betuwe heeft zich ingezet om deze gelden terug te geven aan de inwoners en dat op een duurzame manier. Concreet betekent dit dat er twee miljoen vrijgemaakt is voor subsidies voor verduurzaming van uw woning waarvoor eenieder vanaf dit moment in aanmerking komt.

Financieel
Gemeente Neder-Betuwe heeft een financieel gezonde begroting en redelijke reserves. De SGP wil hier als een goed rentmeester mee omgaan. We zien dat de economie begint te haperen. Dit vraagt onze aandacht. We moeten alert zijn op deze ontwikkelingen en daarop inspelen waar mogelijk. Juist daar investeren waar het nodig is, blijven bouwen en investeren in infrastructuur. En de lastendruk van inwoners én ondernemers in het oog houden.
Alles overziende mogen we dankbaar zijn voor hetgeen we hebben. Tel uw zegeningen, tel ze een voor een, en vergeet er geen!
De SGP-fractie wenst het college van burgemeester en wethouders, raadsleden, ambtenaren en inwoners Gods zegen toe.