23 mei 2017

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten


Verordening chronisch zieken en gehandicapten vastgesteld


De gemeenteraad heeft besloten chronisch zieke en/of gehandicapte inwoners met een beperkt inkomen tegemoet te komen in de extra kosten die zij als gevolg van hun ziekte of handicap hebben.
Hieronder volgt een toelichting op en een samenvatting van het debat over dit onderwerp.

Toelichting

De raad heeft op 17 maart 2016 een motie aangenomen om

  • onderzoeken te doen naar een verruiming van de mogelijkheden om mensen met een chronische ziekte of handicap te compenseren voor de meerkosten die zij maken en
  • om een indicatie te geven van de financiële consequenties.

De gemeente wil inwoners met een beperkt inkomen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn tegemoetkomen in de extra (medische) kosten die zij hebben in verband met hun ziekte of handicap.
Zij worden (nagenoeg) elk jaar geconfronteerd met structurele en onvermijdbare meerkosten in de vorm van het wettelijk verplichte eigen risico. Het eigen risico in de Zorgverzekeringswet is voor alle verzekerden in 2017 € 385.
Met de verordening wil de gemeente de doelgroep geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen voor deze structurele kosten. De aanvraag voor de tegemoetkoming is laagdrempelig en eenvoudig. De inwoner geeft aan dat zij/hij tot de doelgroep behoort en geeft inzage in het inkomen. De gemeente beoordeelt de aanvraag en betaalt de tegemoetkoming.
In het voorstel zijn drie inkomensgrenzen opgenomen nemen met aflopende vergoeding:

  • 120% bijstandsnorm met een tegemoetkoming ad. € 385
  • 130% bijstandsnorm met een tegemoetkoming ad. € 285
  • 140% bijstandsnorm met een tegemoetkoming ad. € 185.

De ambitie is om ten minste 50% van de doelgroep te bereiken.

Behandeling

Mevrouw Den Hartog (PvdA) is blij met de verordening. Ze mist in de lijst met de beschrijving van de doelgroep de groep mensen met een beperkt inkomen en met aantoonbare chronische ziekte of handicap, die enkel en alleen meerkosten van medicatie hebben. Ze heeft een amendement voorbereid met een toevoeging van het criterium: ‘meerkosten maken voor medicatie voor een chronische aandoening vermeld op de door de Rijksoverheid vastgestelde lijst van chronische aandoeningen’.

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA) vraagt of met het amendement bedoeld wordt, dat er een vergoeding komt boven de al genoemde vergoeding in de verordening.

Mevrouw Den Hartog (PvdA) antwoordt dat zij een deel van de doelgroep mist, nl. mensen die geen behandeling als fysiotherapie nodig hebben, maar die alleen extra medicijnkosten hebben.

De heer Van Andel (VVD) vraagt of naast de vergoeding voor eigen risico ook een vergoeding komt voor de eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen.

Mevrouw Den Hartog (PvdA) geeft aan dat het om de onkosten als gevolg van de handicap of chronische ziekte gaat.

De heer Eerbeek (SGP): “De SGP-fractie vindt het belangrijk dat mensen met een chronische ziekte of handicap worden bijgestaan in financiële nood.” Hij is blij met de verordening en hij bedankt de opstellers. “Ik zie wel een schaduwrand aan de verordening, nl. de hoge uitvoeringskosten.” Hij vraagt de wethouder na een jaar te evalueren, met name met betrekking tot de uitvoeringskosten. Bij het amendement heeft hij enkele vragen: 1. Komt de toe te voegen groep niet al voor in de verordening? 2. Zo nee, kan deze groep helder afgebakend worden? 3. Is er een financieel plafond in de regeling? 4. Is de lijst met chronische aandoeningen van het Rijk bekend?

De heer Van Hattum (CU) is ook blij met het raadsvoorstel. Hij zou bij het punt ‘uitvoeringsambitie 50%’ graag een inspanning willen zien om 100% van de doelgroep te bereiken.

Mevrouw Berends (GB) stelt dat GB natuurlijk ook blij is met de verordening. Ze steunt het amendement en ze zet ook een vraagteken bij de uitvoeringskosten. “In het tweede jaar heb je al veel gegevens.”

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA): “Je zal er maar mee te maken hebben. Deze mensen hebben al extra zorgkosten en ze kunnen vaak niet goed deelnemen aan het arbeidsproces.” Ze is het ook eens met de heer Van Hattum over het doelbereik en de heer Eerbeek over zijn opmerkingen op het amendement.

Mevrouw Den Hartog (PvdA) is het eens met de heer Van Hattum en mevrouw Van Dijkhuizen. Ze vraagt het college of hier al meer over bekend is. Ze wijst ook op de rol van huisartsen en apotheken.

De heer Van Andel (VVD) is blij met het raadsvoorstel. Hij is benieuwd naar de toelichting van de wethouder op het amendement.

Toelichting door het college

Wethouder Benschop is blij met de steun van de raad voor de verordening. “Deze verordening is breed omschreven en laagdrempelig.” Hij gaat in op het amendement dat bedoeld is voor mensen die niet aan de toetredingsdrempel komen. Hij merkt op dat het voor de bedoelde groep moeilijk is te bepalen of ze in aanmerking komen. Chronische aandoeningen, die in de wet zijn benoemd, gaan meestal over fysio- of oefentherapie. Hij heeft de bedoelde lijst ook niet gevonden. Omdat het begrip chronische aandoening heel breed is en omdat er geen concrete lijst van is, is het erg moeilijk om vast te stellen wie er onder valt. Het gaat dan over astma, hartziekten, diabetes, ADHD, borderline enz., waarvan de oorzaak niet te verhelpen is, maar waar met medicijnen de klachten kunnen verminderen.

Mevrouw Den Hartog (PvdA) wijst op de lijst van de zorgverzekeraars (chronische lijst 2017). Het gaat haar om de mensen met een grote onkosten waar ze niets aan kunnen doen. Ze stelt voor dat een huisartsenverklaring hiervoor voldoet, want de huisarts kan een chronische aandoening beoordelen. Ze vraagt de wethouder of hij het met haar eens is, dat er een groep mensen is met o.a. hartfalen en astma, die niet worden gecompenseerd uit deze verordening.

Wethouder Benschop antwoordt dat je dan moet uitzoeken of deze mensen niet al onder de WMO of een andere regeling vallen. Hij denkt dat er een verordening ligt, die voor veel mensen geldt. De afbakening van de bedoelde groep is heel moeilijk sluitend te krijgen. Dit wordt een uitvoeringsmoeras.

Mevrouw Berends (GB) stelt voor dat de gemeente zelf een lijst opstelt met chronische ziekten.

Wethouder Benschop adviseert daar bij weg te blijven en de heel ruime definitie van de verordening te hanteren.

De heer Eerbeek (SGP) concludeert dat er geen juridisch heldere lijst beschikbaar is. Hij vraagt de wethouder naar dit onderwerp te kijken en bij de evaluatie ook hierop terug te komen.

Wethouder Benschop stelt dat het doel van het amendement zonder lijst nu niet kan. Het doel van de verordening is om zonder medische verklaring laagdrempelig toegang te geven voor vergoeding. In het raadsvoorstel zit een communicatieplan om zoveel mogelijk mensen van de doelgroep te bereiken. De uitvoeringskosten zijn berekend op basis van ingeschatte uren van medewerkers. Inderdaad is voor latere jaren minder tijd nodig. Hij zegt toe dat de gevraagde evaluatie na het eerste jaar zal plaatsvinden. Een financieel plafond vindt de wethouder niet handig en ook niet eerlijk, omdat het een openeindregeling betreft. Hij wil ook de doelgroep maximaal bereiken.

Besluitvorming

Mevrouw Den Hartog (PvdA) concludeert dat de wethouder naar de punten van het amendement wil kijken en deze ook bij de evaluatie zal betrekken. Daarom trekt ze het amendement in.

De raad stelt de verordening unaniem vast.