19 oktober 2016

Standpunt SGP op windvisie Gemeente Neder-Betuwe

Windvisie Gemeente Neder-Betuwe

In de raadsvergadering van september 2015 is de duurzaamheidsvisie behandeld door de gemeenteraad. De SGP kon zich in hoofdlijnen vinden in deze visie maar aan deze visie zat ook een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Dus ter vaststelling door de gemeenteraad lag niet alleen een visie maar tevens een uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma werd specifiek genoemd dat er een Windcooperatie Overbroek moest worden opgericht.  Dit was een direct gevolg van de avonden die in elke dorpskern zijn gehouden en waarin dit naar voren werd gedragen door een aantal inwoners.

De SGP fractie kon zich niet vinden in dit uitvoeringsprogramma. Echter het huidige beleid is er nog steeds opgericht dat er meerdere windmolens in onze gemeente bijkomen. Daarbij hadden we de vraag waarom nu specifiek een coöperatie Overbroek? Heeft dit een achterliggende gedachte? Op deze vragen kregen we duidelijke antwoorden in de voorafgaande vergaderingen als ook in de raadsvergadering zelf. Voor de SGP fractie was dit een aanleiding om een motie op te stellen met als doel de specifieke aanduiding in het uitvoeringsprogramma van deze coöperatie eruit te halen. Dit werd gedeeld door de partijen VVD en de Gemeentebelangen en gezamenlijk hebben we dan ook deze motie ingebracht. Na aanleiding van deze motie ontstond er een discussie in de raad. Nadat de mede indieners van deze motie aangaven dat ze konden leven met de toezegging van wethouder Gerritsen dat er een windvisie zou worden opgesteld was er niet voldoende draagvlak meer voor deze motie en hebben we deze ingetrokken. De zogenaamde windvisie die besproken werd in deze vergadering was door diverse partijen waaronder de SGP met name er opgericht een raadsbrede discussie op gang te krijgen met de vraag of we nog wel extra windmolens in de gemeente Neder-Betuwe zouden willen.

Tot onze verbazing is dit totaal anders opgepakt. Er werden informatieavonden georganiseerd met inwoners, klankbordgroepen vastgesteld etc. zonder dat de raad daarvan af wist en nog vreemder zonder dat de raad zelf een discussie hierover gevoerd had. In de vergadering van juni 2016 werden we geconfronteerd met een beleidsstuk die tot stand gekomen is mede door subsidies vanuit de provincie om zoekgebieden voor windmolens te vinden. Net als wat andere partijen hebben we kritisch gereageerd op zowel het proces als de uitkomst van dit proces.

Vorige week was er weer een vergadering waarin de windvisie werd behandeld. En omdat er allerlei onduidelijkheden waren over het proces en de uitkomst daarvan werden er vooraf 3 vragen voorgeschoteld. Het college vroeg in het kort:

  • Vindt u extra windenergie een noodzakelijke duurzame bron in onze gemeente?

  • Welke randvoorwaarden vindt de Raad belangrijk bij eventuele realisering van windprojecten?

  • Welke overige voorwaarden wilt u in een windvisie opgenomen zien?

De SGP heeft geprobeerd duidelijk te maken wat haar standpunt is. In het kort ons antwoord op de bovengestelde 3 vragen;

  • De SGP fractie is een voorstander van duurzame energiebronnen. Dit geldt voor windenergie, zon energie etc. We zijn ons er terdege van bewust dat we hierin een taak hebben als rentmeester voor onze nabestaanden. Echter zijn wij van mening dat we in de gemeente Neder-Betuwe al genoeg gedaan hebben als het gaat om windenergie. Er staan een aantal windmolens in onze gemeente en combinatie zal dan ook met name gezocht moeten worden in zon energie en overige duurzame bronnen om te komen tot een energiezuinige gemeente.

    Dus op de vraag of de SGP fractie openstaat voor EXTRA windmolens zegt de fractie NEE!!

  • In de vergadering werden velen randvoorwaarden genoemd zoals draagvlak onder de bevolking, participatie, niet in strijd met ruimtelijke regelgeving etc. De SGP heeft als extra randvoorwaarden gesteld dat er naar locaties gezocht moet worden waarin er geen overlast is voor onze inwoners. Dit kan en moet in regionaal en provinciaal overleg met elkaar besproken worden. Waarom zouden we in de relatief kleine gemeente zoveel windmolens neerzetten en daarmee ervoor zorgen dat onze inwoners hier ernstig hinder van ondervinden terwijl er andere locaties voldoende beschikbaar zijn. We denk dan o.a. aan locaties in de gemeente Tiel langs het Amsterdam Rijn kanaal. Deze relatief grote gemeente heeft tot op heden niets bijgedragen!! Of langs de A 15 ter plaatse van de vuilnisbelt (AVRI in Geldermalsen ).  Er zijn dus voldoende locaties beschikbaar die leiden tot minimale overlast en overige problemen. Voor de SGP fractie is het een randvoorwaarden dat er eerst gekeken gaat worden naar dergelijke locaties voordat we overgaan tot invulling van extra locaties in onze gemeente.

  • Als extra randvoorwaarden hebben we gesteld dat er niet alleen gefocust moet worden op windenergie maar er ook gekeken moet worden naar andere duurzame bronnen.

Het standpunt van de SGP is dus helder! Geen extra windmolens in onze gemeente! Wij hebben onze bijdrage geleverd aan provinciaal en landelijke doelstellingen. De overige gemeente zijn nu aan de beurt. Helaas bleek in deze vergadering dat er maar enkele raadsleden op dezelfde lijn zaten als onze fractie. De Windvisie zal zeker nog een keer terug komen op de agenda.