13 januari 2015

Spelen raadsleden nog een rol in de regio?

De regionale agendacommissie van Regio Rivierenland is voor het eerst bijeengekomen.  

De nieuwe commissie ging direct na de installatie samen op de foto. De commissieleden luisterden goed naar de directieve instructies van de fotograaf. Diverse poses moesten worden ingenomen. Foto Graaf had kennelijk een betere aanpak dan Fred de Graaf (voorzitter Adviescommissie Sterk Bestuur Gelderland). 

We spreken de verwachting uit dat de gemaakte afspraken zullen resulteren in een grotere betrokkenheid van de raadsleden. Dat zal overigens wel betekenen dat de raadsleden regelmatig in de regio met elkaar in discussie gaan. Vervolgens vindt in elke gemeente een besluitvormende discussie plaats in de eigen raadsvergadering.

Vooralsnog is er geen aanleiding om te denken dat raadsleden buiten spel worden gezet. De verzelfstandiging van de AVRI wordt het eerste dossier dat via de nieuwe marsroute wordt behandeld. 

Onderstaand persbericht geeft een goede samenvatting van de eerste vergadering van de regionale agendacommissie. 

Persbericht

Regionale agendacommissie Regio Rivierenland van start

Tiel/Regio, 13 januari 2015 - De regionale agendacommissie van Regio Rivierenland is op 12 januari voor het eerst bijeengekomen. Deze commissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk van de tien gemeenteraden in Regio Rivierenland. De commissie is opgericht omdat de raden beter en eerder willen sturen op belangrijke ontwikkelingen in Rivierenland.

Belang agendacommissie

Via Regio Rivierenland werken de gemeenten op tal van terreinen samen die van invloed zijn op de gemeenten en de inwoners. Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraden weten op welke gebieden al wordt samengewerkt en dat zij kunnen kiezen voor nieuwe gebieden waarop zij graag met elkaar willen samenwerken.

Taken agendacommissie

De regionale agendacommissie maakt geen inhoudelijke keuzes, maar kijkt naar de wijze waarop de raden het beste bij de vele dossiers betrokken kunnen zijn. De commissie houdt het overzicht over alle samenwerkingsdossiers en over welke onderwerpen op welk moment in de raden op de agenda komen (vandaar ‘agendacommissie’). De commissie adviseert het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland hierover, zodat zij weet hoe de raden betrokken willen worden. De commissie is dus als het ware de borgpen voor de juiste betrokkenheid van de raden bij belangrijke vraagstukken.

Inhoud eerste vergadering: advisering toekomst Avri

De eerste vergadering stond vooral in het teken van kennismaking en het maken van werkafspraken. Eén adviespunt werd al besproken: de wijze waarop de raden gaan besluiten over de toekomst van Avri, nu een bedrijfsonderdeel van de organisatie van Regio Rivierenland. Het is de bedoeling om van de Avri een aparte overheidsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) te maken. De regionale agendacommissie heeft zich hierover gebogen en adviseerde het Algemeen Bestuur om twee informatiebijeenkomsten voor alle raden te organiseren in de periode februari-mei 2015, elke op drie verschillende momenten. Hierbij is de eerste bijeenkomst vooral informerend en gericht op oriëntatie en toekomst. De tweede bijeenkomst is vooral opiniërend en gericht op voorkeursscenario’s. De commissie adviseert om voorafgaand aan de bijeenkomst hiervoor goede informatie toe te zenden.

De volgende vergadering van de regionale agendacommissie staat gepland voor 11 mei 2015.

Uiteraard is deze vergadering openbaar.