13 december 2016

Speerpunten nieuwe coalitieakkoord SGP, CDA en VVD

Tijdens de afgelopen raadsvergadering werd door fractievoorzitter Nees van Wolfswinkel het nieuwe coalitieakkoord overhandigd aan de burgemeester. De titel van het nieuwe akkoord luidt: ‘Samenwerken aan een vitale samenleving versie 2.0’. Dit akkoord moet gezien worden als aanvulling op het oude akkoord van 2014 met PvdA en CDA. Het nieuwe akkoord is vooral een aanscherping van het oude akkoord, omdat veel uit het oude akkoord inmiddels is gerealiseerd of in gang gezet. Een aantal belangrijke punten uit het nieuwe akkoord zijn:

 • Verbetering openbaar groen
  We hebben allemaal kunnen zien hoe slecht de staat van het openbaar groen afgelopen jaar is geweest. Dat gaan we flink verbeteren. Dat gaat natuurlijk meer geld kosten. We hebben het college de opdracht gegeven in het voorjaar 2017 met een goed beleidsplan naar de raad te komen.  De raad kan dan verantwoorde keuzes maken.

 • Duurzaamheid
  In het oude akkoord was al duidelijk ingezet op duurzaamheid. Dat geven we een vervolg. Nu wordt de focus vooral gericht op een duidelijke langtermijnvisie, waarin nieuwe ontwikkelingen volop aan de orde komen. Neder-Betuwe heeft al vier windturbines op haar grondgebied. Nieuwe windturbines komen er alleen als andere opties niet mogelijk zijn, geen overlast voor inwoners veroorzaken, en de nieuwe turbines rechtstreeks voordelen bieden aan onze inwoners.

 • Maximale ruimte voor agrariërs en (andere) ondernemers bij de implementatie van de nieuwe omgevingswet
  De komende tijd dient de nieuwe omgevingswet op lokaal niveau geïmplementeerd te worden. De coalitie streeft hierbij naar maximale ruimte voor agrarische bedrijven, zoals laanboom- en fruitteeltbedrijven en (intensieve) veehouderij.

 • Goed ondernemersklimaat
  Afgelopen periode is op het gebied van economie samen met ondernemers en ondernemersverenigingen al veel bereikt. Het komende jaar bouwen we daar volop op voort Het streven is om een bovengemiddelde MKB-vriendelijke gemeente te worden (tot op heden zijn we altijd onderaan in het rijtje te vinden).

 • Zorg bieden daar waar het nodig is
  In 2015 hebben de 3 decentralisaties plaatsgevonden. Daarvoor is veel werk verzet en de basisstructuur staat er. Toch horen we naar onze zin nog teveel dat mensen die ondersteuning en begeleiding echt nodig hebben, vastlopen in de ambtelijke molen. Om dat te verbeteren zijn veel maatregelen denkbaar. Dat begint al bij goede communicatie, o.a. middels een goede website die duidelijke informatie verschaft. Maar ook helderheid bij wie een inwoner terecht kan voor een zorgvraag én de concrete opvolging van deze zorgvraag.

 • Maatschappelijke participatie
  Sinds een aantal jaren is de nieuwe Participatiewet van toepassing. Mensen met een (bijstands)uitkering ontvangen vanuit deze wet hun bijdrage van de overheid. De insteek van de wet is dat iedereen meedoet in de maatschappij. Het is niet meer van deze tijd om mensen levenslang op de bank laten zitten en iedere maand een uitkering geven. De gemeente moet zorgen voor mogelijkheden om bijstandsgerechtigden mee te laten doen in de maatschappij. Dat kan werk voor de gemeente zijn, maar ook diverse vormen van vrijwilligerswerk. Of dit voor de gemeente financieel voordeel oplevert, is voortdurend onderwerp van discussie. Maar dat is wat ons betreft niet de vraag. Het gaat erom dat iedereen meedoet! Betrokken zijn bij de maatschappij, andere mensen ontmoeten en zinvolle tijdsbesteding zorgen voor positieve energie en geeft mensen een beter zelfbeeld.

 • OZB verlagen voor inwoners en ondernemers
  De belastingdruk in onze gemeente is erg hoog. Niet alleen in vergelijking met onze buurgemeenten, maar ook zelfs fors hoger dan bij een artikel-12 status vereist zou zijn. Vanuit het verleden is dit verklaarbaar, maar daarmee nog niet wenselijk. Het lijkt er op dat er de komende jaren meer geld vanuit de rijksoverheid naar onze gemeente komt. (lijkt!, want na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 kan dit zo maar weer veranderen). Zo gauw de financiële ruimte er is, zal de nieuwe coalitie inzetten op het terugbrengen van de OZB-heffingen. Dat lukt niet in 2017, maar is wel de inzet voor hopelijk wel in 2018.

Er is nog een aantal andere speerpunten opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. U kunt deze nalezen op onze website (www.neder-betuwe.sgp.nl) of deze opvragen bij fractievoorzitter Nees van Wolfswinkel.
We zijn blij en dankbaar dat we zo snel weer een nieuwe coalitie met een helder programma hebben kunnen vormen. In een wereld met veel onrust, waar naast oorlogsgeweld ook het populisme overal de kop opsteekt, mogen wij in een gemeente leven waar we in relatieve rust bij elkaar kunnen wonen. Als nieuwe coalitie willen we verder bouwen aan een vitale samenleving. Daar kunnen wij als mensen veel aan doen en dat is ook onze (Bijbelse) opdracht. De samenleving zal pas echt bloeien, als de menselijke arbeid haar basis vindt in de Bijbel en gezegend wordt door de Heere God. Dat wensen en bidden we als SGP het nieuwe college dan ook toe.