8 januari 2022

SGP Neder-Betuwe voor wolvenvrij rivierenland

Geen wolven in Nederland en al helemaal niet in rivierenland. Met deze boodschap steken de SGP uit Neder-Betuwe en uit Overbetuwe schapenhouders een hart onder de riem. In de laatste raadsvergadering van 2021 heeft de raad van Neder-Betuwe kort van gedachten gewisseld over een door de SGP, samen met het CDA en de VVD, op de agenda gezette motie: Wolven weren bij schapen en ander vee.

Onlangs werden de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe opgeschrikt, doordat op hun grens een rondzwervende wolf een zestal schapen het leven benam. De kudde vluchtte bij het verschijnen van het roofdier in paniek massaal door de afrastering met stroomdraad. De overgebleven dieren zijn nog steeds van slag, zo gaven schapenhouders mevrouw en meneer Van der Grift te kennen.

De SGP heeft net als de agrariërs grote moeite met het wolvenbeleid in Nederland in het algemeen en in de provincie Gelderland in het bijzonder. Een aanval door een wolf is niet alleen een ernstige aantasting van het dierenwelzijn van schapen, ja, een hele schapenkudde, maar ook een zeer traumatische ervaring voor de betrokken boeren. De kosten om agrariërs afdoende preventieve maatregelen te laten nemen tegen de wolf, blijken veel te hoog te zijn en anders landschappelijk niet inpasbaar. En toch wordt het nemen van preventieve maatregelen door de provincie steeds nadrukkelijker als ‘noodzakelijke voorwaarde’ voor vergoeding van wolvenschade genoemd.

De schriftelijke reactie van het college van B&W van Neder-Betuwe d.d. 23 december jl. stelt de SGP allerminst gerust. Er blijkt op geen enkele wijze sprake te zijn van een ruimhartige vergoeding van getroffen schapenhouders. Vooral als het gaat om gevolgschade bij de overgebleven schapen, is het voor schapenhouders ondoenlijk om aan te tonen, dat die schade rechtstreeks gevolg van het bezoek van de wolf is. Ook is het maar de vraag hoe lang de provincie de nu jaarlijks oplopende ‘directe’ schade door wolven, zal kunnen blijven vergoeden.

De SGP-politici gingen afgelopen week langs bij de getroffen schapenhouders, om hun steun uit te spreken voor de agrariërs en om de ervaring met de wolf uit hun eigen mond te horen. Naast het afgeven van een blijk van meeleven, willen de staatkundige politici ook actie van de provincie Gelderland. “We laten de Gelderse politiek merken dat we achter onze agrariërs staan. We hopen dat ook de voltallige gemeenteraden van Neder-Betuwe en Overbetuwe zich hierbij aansluiten. Ja, alle raden in rivierenland en in de provincie Gelderland.”

Raadslid Ernst Arends van de SGP in Neder-Betuwe pleit voor een stringent wolvenbeleid, een actief wolvenbeheer. “De huidige aanpak is vragen om problemen. We roepen de provincie op om op z’n minst het wolvenbestand zo klein mogelijk te houden. Maar het liefst zien we helemaal geen wolven in het wild in Nederland. Tot die tijd moeten getroffen schapenhouders meer en beter worden gecompenseerd en adequaat geïnformeerd.”

“In enkele jaren tijd is de schade als gevolg van in het wild loslopende wolven in ons land verdubbeld”, benadrukt Goudje van der Grift, één van de getroffen schapenhouders. “Laten we voorkomen dat dit weer een dossier wordt dat de overheid helemaal uit te hand laat lopen.” Lijsttrekker Alex van Nifterik van de SGP in Overbetuwe: “In Nederland, waar geen natuurlijke vijanden van de wolf zijn, past dit weliswaar mooie maar in het wild gevaarlijke dier gewoon niet meer.” Professionele natuurbeschermers (jagers) moeten wat de SGP betreft weer de mogelijkheid krijgen onze agrariërs te beschermen. De partij wil voorkomen dat agrariërs zich genoodzaakt zien het heft in eigen hand te nemen.

De SGP heeft in Neder-Betuwe acht raadsleden en zit samen met CDA en VVD in de coalitie. In Overbetuwe rekent de SGP er voor de komende raadsverkiezingen op, de raad binnen te komen met één zetel. Ook in Provinciale Staten van Gelderland en in Europa staat de SGP gereserveerd tegenover de komst van de wolf in Gelderland: “De beschermde status van de wolf gaat in een dichtbevolkt Nederland onherroepelijk voor grote problemen zorgen.” Uit het feit dat schapenhouders de SGP’ers een zwart schaap overhandigden, mag duidelijk zijn dat de boeren zich door de politiek in de steek gelaten voelen. “Die terecht scherpe boodschap zal de SGP uit rivierenland overbrengen aan alle overheidslagen.”, zo neemt raadslid Ernst Arends zich voor.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met raadslid Ernst Arends, woordvoerder leefomgeving namens de SGP Neder-Betuwe.

Fotoverantwoording: Beeldmateriaal is afkomstig van VidiPhoto.