10 november 2022

Rustig in woelige baren - begroting 2023

We leven in alle opzichten in een bijzondere tijd. De crisissen stapelen zich op. U zult u misschien zelf ook wel eens de vraag stellen: “In welke tijd leven we?” Toen we deze vraag aan onszelf stelden moesten we denken aan de vader des vaderlands, Prins Willem van Oranje. “Rustig, in woelige baren”, was zijn lijfspreuk. Geïnspireerd door een ijsvogel. Een vogel die boven de golven in alle rust zicht houd op haar nest, vastberaden en alert haar taken vervult. En voorzitter misschien is het u ook opgevallen welke kleuren deze mooie vogel heeft. Het oranje en blauw van deze vogel zien we ook terug bij onze partij. De SGP hoopt dan ook in 2023 in alle rust haar werk te mogen doen, in alle voorzichtigheid, alertheid en vastberadenheid. De prins van Oranje leefde ook in een bijzondere tijd. Maar ondanks alle omstandigheden mocht hij in vertrouwen zijn werk doen. Zijn vertrouwen stelde hij op God en dat gaf rust. Wat een voorrecht als we in dit vertrouwen mogen leven en biddend ons werk mogen doen. Dan kan het zijn dat de omstandigheden ons benauwen maar één ding is zeker, het loopt God niet uit de hand.

Begroting 2023

Openbare orde en Veiligheid

Gemeente Neder-Betuwe groeit in het aantal inwoners en de maatschappij verandert. Met onze inwoners maakt de SGP zich zorgen om de veiligheid in Neder-Betuwe. We vragen het college daarom te blijven aandringen op blauw op straat. We weten dat het drugsgebruik schrikbarend toeneemt. De thema’s ondermijning en de aanpak van toenemende drugshandel staan bovenaan onze prioriteitenlijst. Daarom dien we vanavond ook samen met de VVD en CDA een aantal moties in. Specifiek de motie over inzet van een jeugd boa en de motie patseraanpak. Een ander onderdeel wat blijvend onze aandacht heeft is de ontwikkeling van de aanrijtijden van de ambulance. We zien dit nog niet verbeteren ondanks meerdere inspanningen. Om dit onderwerp blijvend op de agenda te houden willen we namens u voorzitter de portefeuillehouder vragen dit op te nemen in de P&C documenten zodat dit blijven onder de aandacht blijft. Graag hierover een reactie of liever nog een toezegging. De brandweer willen we nog even kort aanstippen. We zijn blij met de inzet van deze vrijwilligers en zien mooie resultaten van diverse korpsen op regionale wedstrijden. Ook de jeugdbrandweer is een actieve club met mooie resultaten. We willen deze vrijwilligers via deze weg dan ook bedanken voor hun inzet.

Woningbouw, duurzaamheid, infrastructuur en economie  

Gemeente Neder-Betuwe is een jonge gemeente. Het inwonersaantal groeit gestaag door en de vraag naar woningen is groot. De SGP is dan ook blij om te zien dat er de komende jaren nog 1.400 woningen gerealiseerd gaan worden. Een goede mix van koop en huurwoningen is daarbij gewenst. Starterswoningen en bewoning door eigen inwoners hebben voor de SGP prioriteit. Waar we woningen bouwen zullen we de infrastructuur hierop moeten aanpassen. Een goede ontsluiting van woonwijken is essentieel. We zien dat een goede ontsluiting in Casterhoven nog wat te wensen overlaat en daarom zullen we daarvoor ook een motie indienen om de veiligheid van inwoners en schoolkinderen te kunnen verbeteren. De ontsluiting van centrum Opheusden en de ontwikkeling van Ochten-oost zijn ambities waarvoor ruimte is in de begroting.

De klimaatopgave en energietransitie zijn grote uitdagingen. Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen voor inwoners en bedrijven is daarbij essentieel. We zullen deze opgave in alle nuchterheid en als een goed rentmeester oppakken. 

Gemeente Neder-Betuwe is een bedrijvige gemeente. SGP wil ondernemers faciliteren. De herinrichting van het winkelplein in Ochten is volop in uitvoering. Ook de andere kernen moeten florerende kernen blijven. Een goed ondernemers en vestigingsklimaat is nodig. De SGP blijft innovaties in alle sectoren maar zeker ook in de agrarische sector van harte steunen.

Zorg voor elkaar

De SGP is een gezinspartij. Een stabiele en veilige omgeving is hiervoor belangrijk. Inwoners met een hulpvraag ontvangen passende ondersteuning en inwoners zijn zoveel mogelijk financieel zelfredzaam. We zijn blij met de investeringen in onderwijsvoorzieningen de komende jaren. De SGP is zich bewust van de energiearmoede die speelt en op ons afkomt. Mede om die redenen dienen we met de PVDA een motie in voor ondersteuning van de voedselbank. Tevens dienen we een motie in om de hulp van bijzondere bijstand voor meer mensen toegankelijk te maken. Naast de reeds ingezette hulp vanuit het Rijk is het uitwerken van de ambitie om inwoners te ondersteunen in de aanschaf van besparende maatregelen daarbij nodig.  We zien uit naar de uitwerking van dit plan. Voor kinderen van ouders met een laag inkomen stellen we kind-pakketten beschikbaar.  We begeleiden inwoners naar passend werk. En we onderzoeken de mogelijkheden om jonge mantelzorgers te ondersteunen. 

Financieel

We hebben een gezonde financiële positie. De tijden veranderen en vragen om alertheid, waakzaamheid en behoedzaamheid. Hiervoor hebben we geld gereserveerd in de begroting.  De inwoners en ondernemers worden geconfronteerd met oplopende lasten door inflatie, oplopende energieprijzen en een dreigende recessie. We werken nu concreet aan voorstellen om de lastendruk vanuit precariogelden waar mogelijk te verlichten. Concreet zien we dat we naast de bijdrages die het Rijk beschikbaar stelt voor 2023 namelijk € 1300,00 ook vanuit de gemeente € 200,00 beschikbaar stellen voor elk huishouden. Door de coalitie is er een bedrag van 3 miljoen euro gereserveerd om duurzaamheidsmaatregelen te kunnen organiseren om de inwoners in de gelegenheid te stellen hun vaste lasten op deze manier te beperken. De ontwikkeling van de lastendruk blijven we kritisch volgen. Waar mogelijk en nodig zullen we bijsturen om de lastendruk voor de inwoners, ondernemers en huizenbezitters ook in de toekomst dragelijk te houden.

De SGP-fractie wenst het college van Burgemeester en Wethouders, raadsleden, ambtenaren en alle inwoners Gods zegen en beschermende hand toe.