9 oktober 2019

Rondweg Opheusden

Rondweg Opheusden

Verslag besloten gedeelte raadsvergadering 26 september 2019

Agendapunt 13a Rondweg Opheusden

Onderdeel van het coalitieprogramma van SGP, CDA en VVD is het verrichten van onderzoek naar een alternatieve ontsluitingsstructuur voor de kern Opheusden. Al geruime tijd bestaat de wens voor een (zuidelijke) ontsluitingsweg Agrobusinesscentrum (ABC) Opheusden. Reeds in 2008 is hier onderzoek naar gedaan. Enerzijds moet deze weg het verkeer in het centrum verminderen (en daarmee de leefbaarheid verbeteren) en anderzijds moet de weg zorgen voor een goede bereikbaarheid van het ABC.

De gemeente heeft het bureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) gevraagd een studie te verrichten naar de mogelijke varianten. De conclusie van deze studie is dat het tracé “West-Herenland” op verkeerskundig gebied de meeste voordelen geniet. (zie plaatje 1)

 

plaatje 1: voorgesteld tracé Rondweg Opheusden

 plaatje 1: voorgesteld tracé Rondweg Opheusden

Uitleg voorgesteld tracé

Er komt een nieuwe, gelijkvloerse spoorwegovergang. In de studie is nog gekeken naar de mogelijkheid van een spoortunnel. Dit leverde echter hellingspercentages op van 11% en gezien de beperkte ruimte zou dit tot verkeersonveilige situaties leiden. Vanwege deze nadelen en de hoge kosten is besloten om de tunnel onder het spoor niet verder uit te werken en te kiezen voor een gelijkvloerse spoorwegovergang.

De nieuwe rondweg wordt met 50 km/u ( beginnend bij ABC) en een vrijliggend fietspad ontworpen. In deze variant wordt Herenland-West directer verbonden met de rondweg. Daarnaast wordt de spoorwegovergang bij de Smachtkamp opgeheven, waardoor maar één brug over de Linge in de variant zit. De rondweg loopt tot de Markstraat parallel aan het spoor aan de noordzijde. De Markstraat wordt opgewaardeerd met een vrijliggend fietspad. De Parallelweg wordt heringericht als fietsstraat en er komt een knip tussen de Broekdijk en de Markstraat. Tussen de rondweg en de Varakker wordt op de Parallelweg twee richtingen gemotoriseerd verkeer toegestaan. Indien noodzakelijk worden passeerstroken aangebracht. Daarnaast wordt de doorgaande route door Opheusden afgewaardeerd en heringericht als 30 km/u zone. Een meekoppelkans voor deze variant is dat er een directe ontsluiting van West Herenland via de rondweg gefaciliteerd kan worden.

 

plaatje 2: impact Rondweg op verkeersbewegingen

 plaatje 2: impact Rondweg op verkeersbewegingen

 

Volgens verkeersberekeningen zou de nieuwe rondweg maximaal 6.100 motorvoertuigen per etmaal verwerken. Dit leidt met name tot een ontlasting van de Parallelweg (-2.600), Tielsestraat (-3.000), Rijnbandijk (-2.200) en Smachtkamp (-1.700). Op andere wegen vinden wat kleinere veranderingen plaats.

Vervolg

Uit verdere studie zal moeten blijken welke milieueffecten dit tracé kent en welke optimalisaties mogelijk zijn. Dat gebeurt middels het opstellen van een milieueffectrapport voor het vast te stellen bestemmingsplan (plan-MER). Een Plan-MER moet uitwijzen of het voorkeurstracé ook op milieutechnische aspecten goed scoort. Pas dan kan een definitief voorkeurstracé gekozen worden en de daarbij horende vervolgstappen. Het resultaat van de diverse onderzoeken zal uiteindelijk leiden tot een investeringsvoorstel voor de realisatie van een ontsluitingsweg.

Om de vervolgfase te kunnen starten zijn middelen voor verdere civieltechnische detaillering nodig en wordt er een bestemmingsplan voorbereid. Daarnaast wordt een acquisitieplan uitgewerkt om over de noodzakelijke ondergronden te kunnen beschikken.
RHDHV heeft een raming gemaakt van de kosten van de twee meest kansrijke varianten. Dit betreft onder andere de bouwkosten (incl. kunstwerken zoals bijv. een brug), vastgoedkosten, engineering/administratie/toezicht. Vervolgens zijn intern de kosten van grondverwerving verder verfijnd, op basis van lokale kennis en ervaring.

Op basis van deze verdiepingsslag zijn de totale kosten voor de realisatie van een ontsluitingsweg Agrobusiness Centrum geraamd op € 11.000.000 excl. BTW. (De kosten van de ruimtelijke procedure en de regievoering op het totale project zijn hierin niet meegenomen.)

Bespreking in de raad

Dit onderwerp staat geagendeerd onder agendapunt 13a van de agenda van de openbare raadsvergadering van 26 september 2019. De voorzitter acht het nodig de agendapunten 13a en 14 achter gesloten deuren te behandelen. De deuren worden gesloten. Vervolgens beslist de raad unaniem dat er in beslotenheid verder wordt vergaderd over deze agendapunten. De raad is akkoord met de aanwezigheid van de aanwezigen zoals deze bovenaan de besluitenlijst staan genoemd.

Vervolgens behandelt de raad het onderwerp inhoudelijk.

Dhr. Woldberg meldt niet overtuigd te zijn van nut en noodzaak van deze rondweg. Om speculaties te voorkomen kan zijn fractie wel instemmen met de aankoop van gronden. Hij kan zich desgevraagd vinden in de voorstellen die er liggen.

Mevr. Berends stelt dat tijdens de beeldvormende avond van 19 juni jl. door het college was toegezegd dat de raad de gelegenheid krijgt de diverse ontwikkelingen in Opheusden in samenhang te bespreken. Dit is tot dusver niet gebeurd. Nu ligt er een voorbereidingsbesluit voor, terwijl nut en noodzaak niet vanuit een brede blik door de raad zijn afgewogen. Ze stelt voor besluitvorming uit te stellen. Dhr. Van Hattum wijst er op dat er nu een uitgebreide voorstudie is gedaan. In zijn optiek kan de raad nu een voorbereidingsbesluit nemen.

Dhr. Waasdorp wijst er op dat gezien het proces het nu het moment is om de belangrijke stappen die nu worden voorgesteld te zetten. Als er allerlei andere aspecten eerst besproken moeten worden leidt dat tot extra vertraging. Een dergelijke bespreking kan naar zijn mening ook na het nemen van het voorbereidingsbesluit. Dhr. Van Essen sluit zich aan bij dhr. Van Hattum. Hij vindt het wenselijk dat de raad bij vervolgstappen wel spreekt over een brede visie op het gebied. Dhr. Hommersom is het daarmee eens. Mevr. Berends wil zich nu niet vastleggen voor een definitieve scenariokeuze.

Wethouder Van Someren beaamt dat het belangrijk is een lange-termijnvisie voor het gebied te ontwikkelen. Het voorstel dat nu voorligt is een eerste stap en bij volgende stappen wordt de raad adequaat in positie gebracht en wordt ook de participatie van inwoners geborgd. Vooralsnog schat het college in dat het voorgestelde tracé de meest kansrijke optie is, daarbij ook de belangen van derden en de financiële aspecten in ogenschouw nemend. Hij zegt toe de raad volledig mee te nemen in het vervolgproces van de rondweg en daartoe wordt ook een college-informatieavond georganiseerd. Op dit moment kan hij nog niet aangeven wanneer dat is.

Voorts benadrukt wethouder Van Someren dat het college graag de verschillende ontwikkelingen in het gebied integraal wil benaderen en zorgvuldig in afstemming met elkaar en met de Omgevingsvisie wil bezien. Dit alles is te veel om in één college-informatieavond te bespreken.

Mevr. Berends wil spreken over de toekomst van Opheusden en Kesteren in brede zin, voorbereid door het college. Dhr. Waasdorp doet de suggestie dit in een heimiddag voor de raad te doen. Burg. Kottelenberg suggereert daarbij ook de overige infrastructuur te betrekken, bijv. de rondweg Ochten. Wethouder Van Wolfswinkel en wethouder Van Someren beamen dit. Mevr. Berends vraagt wanneer de uitkomsten van de MER bekend zijn. Dhr. Van Someren geeft aan dat dit pas na januari 2020 is. Afgesproken wordt dat wethouder Van Someren en wethouder Van Wolfswinkel i.s.m. raad/griffie de heimiddag zullen organiseren. Voorlopig wordt getracht deze begin 2020 te houden.

De raad stemt unaniem in met het voorstel, met dien verstande dat er geheimhouding wordt opgelegd gelijk voorstel 14.

Agendapunt 14 - Voorbereidingsbesluit tracé rondweg Opheusden

Voor de realisatie van de rondweg Opheusden dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. De raad neemt hiervoor een voorbereidingsbesluit. Daarmee worden tevens ongewenste ontwikkelingen in dit gebied tegengegaan. Dit besluit dient in de Staatscourant gepubliceerd te worden. Na publicatie in de Staatscourant vervalt de geheimhouding en zijn alle stukken openbaar in te zien.

De publicatie op 2 oktober 2019 was als volgt:

 

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2019 heeft besloten een voorbereidingsbesluit (ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening) te nemen voor het tracé van de rondweg Opheusden. De raad verklaart hiermee voor dit gebied een bestemmingsplan te gaan maken en tot die tijd ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Op grond van artikel 3.3 lid 1 onder a Wabo dienen aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of aanlegwerkzaamheden te worden aangehouden. De raad heeft tevens bepaald dat het verboden is het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen.

Dit voorbereidingsbesluit geldt voor de duur van 1 jaar, is op 27 september 2019 in werking getreden en ligt ter inzage:

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Opheusden, 2 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe