12 juni 2018

Raad stemt tegen begrotingswijziging Veilig Thuis


Raad stemt tegen begrotingswijziging Veilig Thuis

De gemeenteraad stemde 31 mei tegen de voorgestelde begrotingswijziging van het onderdeel Veilig Thuis, wat ondergebracht is bij de GGD. Men vroeg van de regio een extra budget van ruim 1 miljoen euro. Het college van B&W stelde voor een kritische zienswijze in te sturen, maar wel akkoord te gaan. Op voorstel van raadslid Van Leeuwen (SGP) ging de raad echter vooralsnog niet akkoord.

Van Leeuwen schetste in het kort de ontwikkelingen in het recente verleden. Veilig Thuis kwam onder verscherpt toezicht van de inspectie te staan. Keer op keer hebben we extra middelen gevoteerd. Inmiddels is het verscherpte toezicht verdwenen, maar Veilig Thuis heeft steeds meer geld nodig. Men voorziet nieuwe ontwikkelingen en een stijgend aantal meldingen. Van Leeuwen wees erop dat uit de benchmark blijkt dat de overheadkosten (42%!) veel te hoog zijn en dat het noodzakelijk is dat Veilig thuis zoveel mogelijk meldingen afschaalt door de meldingen die een lagere prioritiet kennen door te geleiden naar de kernpunten in onze gemeente.

Verder dient men afscheid te namen van het dure ingehuurde personeel en dan wel in het bijzonder het interim management. Van Leeuwen wees erop dat er een rekenkamerrapport in de regio is gepresenteerd, waarin zeer kritisch is gereageerd op de besluitvormings-processen rond Veilig Thuis. Het is echt nodig dat de gemeenteraden in positie worden gebracht. Er moet dus veel gebeuren in korte tijd. Om die reden stelde hij bij amendement voor vooralsnog niet akkoord te gaan met het voteren van extra gelden, maar in het najaar de ontwikkelingen opnieuw te bezien. De gemeenteraad stemde in met dit amendement. In de bijlage de concept-zienswijze van het college, waar een aantal goede argumenten in worden genoemd en het amendement.

Bijlage: