15 juli 2017

PvdA gaat meewerken aan een visie voor zelfstandigheid van verenigingen


PvdA gaat meewerken aan een visie voor zelfstandigheid van verenigingen

Een flink deel van de behandeling van de kadernota 2018-2021 werd gevuld met een discussie over het voortbestaan van de sportverenigingen. De heer Woldberg (PvdA) heeft forse kritiek op de wijze waarop de sportkoepel omgaat met de bezuinigingen en het feit dat onder andere de ondernemers in Neder-Betuwe meer aandacht krijgen dan deze verenigingen. De heer Waasdorp (SGP) roept hem op samen te werken aan een visie om te komen tot meer zelfstandigheid voor de verenigingen. Die handschoen neemt de heer Woldberg op. Daarnaast kwamen ook nog veel andere onderwerpen aan de orde.

Toelichting kadernota 2018-2021

In de kadernota worden de beleidskeuzes met bijbehorende financiële kaders voor de komende vier jaar beschreven, die vervolgens zijn verwerkt in de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.

In deze kadernota wordt nieuw beleid voorgesteld. Het college wil investeren in intergemeentelijke en regionale samenwerking, in een goed ondernemersklimaat, in een regionaal energieloket en regionale projecten zoals mobiliteit, groener groen en wonen. Ook het college de logistieke sector stimuleren, uitvoering geven aan een klimaatnota, uitvoering geven aan de ontwikkeling van de veerhaven in Ochten en de herinrichting van de Hoofdstraat in Kesteren in combinatie met het realiseren van een vrij liggend fietspad langs de Broekdijk te Kesteren.

Ook stelt het college voor budget te reserveren voor toezicht en handhaving bewoning campings, het implementeren van de nieuwe omgevingswet en het uitvoeren wegenbeheer. Aan de ene kant wil eht college daarmee het wegenbeheer blijven uitvoeren op het basisniveau en aan de andere kant wil het college budgetten en investeringen beschikbaar hebben voor revitalisatie van wegen en bermverhardingen. Ook wil het college vanaf 2018 uitvoering geven aan de wens uit het coalitieakkoord 2.0 om de lastendruk voor de inwoners te verminderen door de OZB jaarlijks te verlagen met 2 %. 

Raadsdebat

Mevrouw Van Dijkhuizen (CDA): “Een kadernota vaststellen is keuzes maken, uitgangspunten vaststellen om een sluitende begroting te kunnen opstellen. In die begroting is dan ruimte voor nieuw beleid, dat het woonplezier in Neder-Betuwe doet toenemen. Er zijn ook minder populaire maatregelen zoals aanpak van illegaal wonen. Nu de meicirculaire meer financiële ruimte biedt heeft het college intussen verzocht onderwerpen op te nemen in de begroting, die niet in de Kadernota staan.” Daarvoor heeft ze samen met SGP en VVD een motie Meicirculaire opgesteld met het verzoek de onderwerpen alcoholmisbruik, ruimte voor agrariërs, 0,5 fte voor verkeer & vervoer/groen/natuur/cultuur en wegenbeheer op te nemen in de begroting. Nagenoeg alle punten uit het coalitieakkoord zijn uitgevoerd. Ze wenst het college inzicht en ambitie voor het opstellen van de begroting.

De heer Van Wolfswinkel (SGP) geeft aan dat er twee bronnen zijn om het beleid aan te toetsen: 1. Aan de norm van de Bijbel; dit is nodig om Gods zegen te vragen op ons werk. 2. Het coalitieprogramma. “Veel zaken zijn al verwezenlijkt, maar ook een coalitieprogramma is een dynamisch document. Voorbeelden zijn de bouw van Pantarijn op een andere plaats dan eerst bedoeld, daarmee samenhangend het fietspad langs de Broekdijk voor de vele scholieren, herinrichting van het centrum van Kesteren, invoering van de omgevingswet en regionale samenwerking i.v.m. de zelfstandigheid van de gemeente.” In dit verband wijst hij op de gemeente Tiel met zijn vele tekorten. “Het college heeft goed ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.”

De heer Woldberg (PvdA) gaat hier op in en is blij met de geuite noodzaak tot samenwerking. “Als dit leidt tot herindeling, dan zeg ik daar geen nee tegen. Dat heet voortschrijdend inzicht. In de regio zoeken gemeentes elkaar op en wij zitten niet op een eiland.”

De heer Van Wolfswinkel vervolgt dat zijn fractie het college bedankt voor de aangeboden Kadernota 2018 en hij wenst de collegeleden Gods zegen toe voor de uitwerking van de laatste begroting van deze raadsperiode.
(klik hier voor de volledige bijdrage van de heer Van Wolfswinkel)

De heer Van Someren (VVD) voegt nog toe dat zijn fractie blij is met de Kadernota en de link naar het coalitieakkoord. Hij wijst er op dat voor het eerst gewerkt is aan een lastenverlichting voor de komende jaren. Over de motie zegt hij dat er een relatie is met het wegenbeheerplan. “De motie is bedoeld om tegenstrijdigheid te voorkomen.”

De heer Woldberg merkt op dat nu een vrij steriele kadernota voorligt. “Waar de coalitiegenoten naar de tuin van de sociale huurwoningen kijkt, vergeten ze achter de voordeur te kijken. De nota legt veel nadruk op economie, stenen en bomen, maar ik mis de warme kijk op leefbaarheid en het welzijn van de inwoners. Aan verenigingen worden onrealistische, demotiverende bezuinigingen opgelegd; u breekt met dit beleid een bloeiend verenigingsleven af. De sportkoepel is alleen bezig met bezuinigingen terwijl het doel was om nieuw elan aan te boren.” Hij stelt dat ook de politie dit onderkent: zij verwachten meer problemen op straat door de bezuinigingen op jongerenwerk. “Voor PvdA is het niet te verkroppen dat de coalitie de ondernemers knuffelt, te weinig oog heeft voor de leefbaarheid en met enorme bedragen strooit om de boomkweeksector te promoten.” Zijn fractie is wel voor het ondersteunen van ondernemers, maar niet ten koste van het wegdrukken van het sociale domein.

De heer Waasdorp (SGP) gaat in op de klacht over de sportkoepel. Het gaat hem om wat destijds is overeengekomen vanuit de raad. “Als u met mij van mening bent dat het in gang gezette traject met de sportkoepel een behoorlijke uitdaging vormt voor de verenigingen, dan daag ik u uit om met ons naar structurele oplossingen te kijken.” Als voorbeeld noemt hij het initiatief van de heer Woldberg voor de fusie van twee Opheusdense sportclubs. “Nu gesuggereerd wordt om eens te kijken naar twee verenigingen, die het erg moeilijk hebben, schreeuwt u moord en brand.” 

De heer Woldberg antwoordt dat hij de sportverenigingen regelmatig bezoekt. Ieder kan bij hem altijd aankloppen voor ideeën. “Maar het is jammer dat de sportkoepel, die is opgezet om te komen met constructieve plannen, alleen maar bezig is geweest met bezuiniging en dat was toch niet de bedoeling.” Hij levert graag een constructieve bijdrage.

De heer Waasdorp (SGP) legt uit dat het ingezette traject met werkgroepen, die de verenigingen voorstellen doen, niet klopt met de voorstellen, die de coalitie destijds heeft gedaan. “De coalitie heeft er naar gekeken om verenigingen, die behoorlijk afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies, een zelfstandig leven te laten leiden. Het zou fijn zijn als u mee kunt doen naar het ontwikkelen van een visie. Ik denk dat we elkaar daar wel in kunnen vinden.”

De heer Woldberg neemt de handschoen graag op. “Met de huidige opzet is niets bereikt.” Aansluitend op een opmerking van mevrouw Berends (GB) vraagt hij zich af of de voorgenomen bezuinigingen nog wel nodig zijn. ”De afbraak van het vrijwilligerswerk, hoe ga je dat aan de verenigingen verkopen, zodat ze gemotiveerd blijven?” Ten slotte dient hij een motie Kinderarmoede in. “Ook in onze gemeente groeien kinderen in armoede op. Hiervoor komt geld beschikbaar van het Rijk. In de motie staat het verzoek aan het college om een plan te ontwikkelen zodat aanvullend op het huidige armoedebeleid ieder kind dat in armoede leeft wordt bereikt en zij gelijke kansen krijgen als iedereen. Daarvoor is samenwerking met fondsen, scholen, kerken en organisaties nodig. De gemeente Lingewaard is een goed voorbeeld.”

Mevrouw Berends (GB) vindt dat de Kadernota er goed uitziet. Op de meeste punten kan ze meegaan. Op de motie Meicirculaire merkt ze op dat zij niet voor extra (alcohol)controles is, omdat dit al in het huidige beleid zit. “Er is al genoeg geld naar het ABC toe.” De motie Kinderarmoede kan ze steunen zonder de genoemde termijn.

Mevrouw Elzing (PvdA) sluit over de motie Meicirculaire aan bij mevrouw Berends. “Het is onverstandig om dit extra geld direct uit te geven aan deze doelen.” Ze wijst er op dat uit een raadsbrief blijkt dat Neder-Betuwe een structureel tekort op het sociaal domein heeft van € 0,5 miljoen. “Ook daarom is het onverstandig om het geld van de meicirculaire direct uit te geven.” Ze dient samen met GB een motie relatie Wegenbeheerplan in om de besluiten van het wegenbeheerplan voorrang te geven in de verwerking in de gemeentebegroting 2018.

Besluitvorming

De raad stelt de Kadernota unaniem vast.
De motie Meicirculaire wordt verworpen met zeven stemmen voor (PvdA, GB en CU) en twaalf stemmen tegen (SGP, CDA, VVD).
De motie Relatie Wegenbeheerplan wordt verworpen met zeven stemmen voor (PvdA, GB en CU) en twaalf stemmen tegen (SGP, CDA, VVD).
De heer Woldberg (PvdA) trekt de motie Kinderarmoede in na uitleg door de wethouder.