16 maart 2017

Postbus: reactie op een open brief


Ontvangen: open brief

De SGP Neder-Betuwe heeft kennis genomen van de open brief van dhr. Kuyper. Deze brief is gericht aan onze nieuwe burgermeester dhr. Kottelenberg. De opmerkingen uit deze brief worden hieronder benoemd, eveneens de reactie van de SGP Neder-Betuwe hierop.


Geachte heer Kuyper,

Donderdag 2 maart hebben wij kennis genomen van uw open brief aan onze nieuwe burgemeester, dhr. Kottelenberg. In deze brief vat u uw visie en motivatie samen ten aanzien van het fuseren van Neder-Betuwe met een of meerdere buurgemeenten.

U stelt in deze brief dat (1) de democratisch tot stand gekomen samenstelling van de gemeenteraad in Neder-Betuwe aanleiding zijn tot zorg en kritische aandacht behoeven. U schrijft dat de 8 zetels van de SGP zorgen voor een dominante positie in de gemeenteraad. De SGP zou zelfs een monopolie positie binnen het college hebben en VVD en CDA zouden slechts een bijrol hebben.

Vervolgens poneert u (2) dat de huidige democratische verhoudingen op gespannen voet staan met een evenwichtige vertegenwoordiging van alle inwoners in Neder-Betuwe. Ten derde beticht u (3) de SGP van het primair opkomen voor eigen achterban zonder oog te hebben voor de rest van samenleving. Uw oplossing (4) is ten slotte het samenvoegen met andere gemeenten met een andere politieke kleur, zodat de SGP geen ‘absolute macht’ meer heeft in Neder-Betuwe.

Op alle bovenstaande opmerkingen willen we hieronder ingaan.
(1) Wij kunnen niet ontkennen dat de SGP fors groter is dan enig andere partij in onze gemeenteraad. Dit is echter wel het resultaat van een in Nederland gekoesterd democratisch proces. Het is wel goed te beseffen dat een partij met acht zetels in deze gemeenteraad geen meerderheid heeft. Daar heb je toch twee zetels meer voor nodig. Zonder instemming van minimaal één andere partij kan de SGP ook in Neder-Betuwe niets besluiten. Dat u de VVD en het CDA degradeert tot marionetten die maar een bijrol spelen in een SGP-monopolie is een wonderlijke gedachtegang en getuigt van weinig inzicht in de huidige politiek.

(2) De stelling dat er binnen een evenredig democratisch kiesstelsel zoals we in Nederland hanteren een onevenwichtige vertegenwoordiging van inwoners ontstaat, stelt de basisregels van de huidige democratie op zo’n onzinnige manier ter discussie, dat verder hier op ingaan niet zinvol is.

(3) Juist omdat de SGP beseft dat ze als grootste partij veel verantwoordelijkheid heeft, ook naar mensen buiten de eigen achterban, heeft ze bij alle coalitievormingen steeds een bredere coalitie gevormd dan noodzakelijk. Dat is de reden dat er in Neder-Betuwe altijd met drie partijen een coalitie is gevormd, terwijl twee genoeg is. De verdeling van de wethoudersposten over de coalitiepartijen zegt in deze ook genoeg. Het verwijt van alleen opkomen voor eigen belang mist alle grond.

(4) Een fusie met andere naburige gemeente zal inderdaad het relatieve aandeel van de SGP in de raad verminderen. En aangezien dat uw enige doel lijkt, is het een voldoende oplossing. Zoals aangetoond in het voorgaande baseert u uw stellingen en argumenten op drijfzand en is uw oplossing een oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Maar is het wel een oplossing die vele andere (negatieve) gevolgen zal hebben voor alle inwoners van onze gemeente.

Wij kunnen ons, gezien de vele schrijfsels van uw hand in de afgelopen jaren in diverse media, niet aan de indruk onttrekken dat u de SGP niet welgezind bent. Wij betreuren dat en hebben er geen begrip voor. Net als alle andere politieke partijen werkt de SGP vanuit een bepaalde visie. Dat is niet alleen wenselijk, maar zelfs onontkoombaar in de politiek. De SGP wil vanuit het eeuwenoude Bijbelse gedachtegoed het beste voor alle inwoners zoeken. Maar alle verwijzingen naar dat wij anderen de mond zouden snoeren, dat we een monopolie positie hebben en dat we ons eenzijdig laten leiden door onze eigen achterban werpen wij verre van ons. Uw redeneringen ondermijnen de democratie. De uitingen van uw verkeerde vooronderstellingen brengen de gehele gemeente in diskrediet.

In een rechtmatig democratisch proces hebben wij als SGP Neder-Betuwe 8 van de 19 zetels gekregen. Daar waren en zijn we God en onze inwoners dankbaar voor. Daaruit blijkt dat onze visie en overtuiging op het beleid door velen wordt gedragen. Gelukkig kunnen wij deze “velen” kwantificeren. Dit in tegenstelling tot de onzichtbare “velen” waarnaar u regelmatig verwijst in uw epistels. Daarnaast merken we ook van buiten onze partij dat men de SGP waardeert voor haar beleidsinzet.

SGP Neder-Betuwe staat altijd open voor een constructief gesprek op basis van wederzijds respect voor elkaar.

 

Jan Pul

Fractiesecretaris SGP Neder Betuwe