28 augustus 2015

Politiek jaar weer begonnen

We gaan weer van start. Niet alleen voor de kinderen is de grote vakantie voorbij, maar ook het politieke bedrijf begint weer te draaien. Na een tweetal maanden zomerreces stond donderdagavond de eerste thema-avond op de agenda. Het afgelopen politieke jaar eindigde vrij turbulent in juni met een raadsvergadering waarin bij de behandeling van de Kadernota 2016-2019 door een raadsmeerderheid van CDA, VVD en SGP een noodzakelijke bezuinigingsmotie werd neergelegd. Deze is nodig vanwege diverse tegenvallers en met name vanwege het belabberde weerstandsvermogen van onze gemeente. Met de motie zorgen we voor meer vet op de botten en creëeren we (financiële) ruimte voor broodnodig nieuw beleid. Dat dit geen overbodige luxe is getuigen de diverse berichten in de afgelopen periode over overschrijding van budgetten en tegenvallers in de uitvoering van de 3 Decentralisaties. We weten nog niet waar dit gaat eindigen.

In de periode na de vaststelling van de Kadernota door de Raad is het de taak van het college om een en ander concreet vorm te geven in een begroting voor komend jaar. Het college maakt daarin een voorstel richting de raad hoe de inkomsten het komende jaar besteed gaan worden. De vastgestelde Kadernota geeft bij het vormgeven van deze begroting de door de raad gestelde kaders aan. In de komende maanden wordt dus helder hoe de gemeente de voorgestelde bezuinigingen concreet vorm gaat geven en de noodzakelijke vermindering van onze uitgaven met € 1 miljoen (op een begroting van ruim € 60 miljoen is dat relatief gezien niet veel) gaat plaatsvinden.

Bezuinigingen roepen altijd reacties op. Ook de afgelopen periode bereikten ons diverse berichten over burgers en belanghebbenden die moeite hebben met de door de raadsmeerderheid ingediende voorstellen. Dat daarbij niet altijd op basis van juiste informatie is gereageerd, is misschien begrijpelijk, maar hoogst ongelukkig, want het leidt tot veel verwarring. Met name het voorstel om het convenant met Bibliotheek Rivierenland te beëindigen heeft tot heel wat reacties geleid. Om die reden geven we op onze site hier nog eens een toelichting op.  

Na het eerste startjaar van het college met daarin ook nog de forse transities van de zorgtaken naar de gemeenten verwacht de SGP voor het komende jaar een ambitieuze begroting met veel ruimte en inzet voor de speerpunten van ons coalitieprogramma. Onze focus zal zich richten op het verbeteren van de kwaliteit buitenonderhoud (groen), verbeteren van het economisch klimaat in onze gemeente, groen houden van de Biezenburg, beschikbaar stellen van zorg daar waar het nodig is, een slagvaardige lokale overheid en verdere efficiency in de processen van onze gemeente.

Ook voor de komende raadsperiode willen we als SGP-fractie ons werk doen in afhankelijk van onze Schepper van Wiens zegen we ook in dit werk afhankelijk zijn. Ook ons college en alle ambtenaren wensen we voor de komende (weer drukke) periode wijsheid en Gods zegen toe.