3 juli 2015

Pijnlijke bezuinigingen voor gemeente Neder-Betuwe

De gemeenteraad heeft op 2 juli besloten fors te bezuinigen. De gemeenten staat er in financieel opzicht niet zo goed voor en daarom zijn verdere bezuinigingen noodzakelijk. De kaasschaafmethode voldoet niet meer, er moet gesneden worden. Fractievoorzitter Van Wolfswinkel legde dit aan het begin van de vergadering nog eens uit: 

Enkele weken geleden heeft u als College de  gemeenteraad de kadernota aangeboden. Bij het bestuderen daarvan kwam bij ons helaas niet alleen het woordje ‘kadernota’ maar ook ‘kale nota ‘ bovendrijven.  Een kale nota waarin slechts geringe bezuinigingsmaatregelen naar voren kwamen en ten gevolge daarvan geen ruimte is voor nieuw beleid. En dat is iets waar iedere politieke partij  in deze zaal niet blij mee zal zijn. Iedere fractie had aan het begin van deze raadsperiode immers wensen en heeft ingezet op ruimte voor nieuw beleid. Anders is politiek bedrijven niet meer dan op de winkel passen.

Bij het bestuderen van de kadernota dien we ons in de eerste plaats te laten leiden door de norm van het Woord van God, de Bijbel. Het regeren naar de norm van de Bijbel betekent bovenal dat we ons werk behoren te verrichten tot eer van God. En daarnaast tot welzijn van onze naaste, in ons geval tot nut van onze inwoners. Onze fractie is dan ook van mening dat met name onze ‘zwakkeren’  in de samenleving, hoe dan ook,  ten allen tijde geholpen moeten worden.  Dit vraagt creativiteit en gevoel voor efficiency. Met name door het laatste kunnen soms verrassende resultaten behaald worden. Onze fractie is ook van mening dat tekorten van de overheid, op welk niveau ook, niet langer zomaar afgewenteld kunnen worden op onze burgers. Het verhogen van de tarieven van gemeentelijke belastingen is een wapen dat te gemakkelijk ter hand wordt genomen. Het wordt hoog tijd dat we de lef, de daadkracht tonen om fors te snijden in onze eigen uitgaven. Dat dit leidt tot impopulaire maatregelen beseffen wij. We zijn echter niet alleen verantwoordelijk voor de huidige inwoners van onze gemeente, maar ook voor de leefbaarheid in onze gemeente voor de generatie die hopelijk na ons komt.

 Ik lees in de Bijbel een tekst die luidt: ’Bouw de aarde en bewaar haar’. Dit betekent niet alleen dat we bepaalde zaken tot ontwikkeling moeten brengen, maar vervolgens ook moeten onderhouden. Dit betekent ook dat we de taak hebben ons in te dekken voor eventuele tegenvallers. We moeten hiervoor reserveren en bovendien moeten we ruimte creëren voor nieuw beleid. Dat is goed rentmeesterschap.

Een tweede waar we ons door moeten laten leiden is het coalitieprogramma zoals we dat met onze coalitiepartners hebben opgesteld. Een coalitieprogramma dat ook door deze raad is aanvaard. Anderzijds moeten we wel vaststellen dat een coalitieprogramma de flexibiliteit in zich moet hebben in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden die tijdens een lopende raadsperiode ontstaan. Indien dit het geval is, behoort dit primair tussen coalitiepartners besproken te worden.

Ontwikkelingen die ons hiertoe noopten zijn in de eerste plaats het eindrapport dat uitgebracht is door de commissie ‘Sterk Bestuur Gelderland’. De commissie dringt aan op verdere intergemeentelijke samenwerking als het gaat over de bedrijfsvoeringstaken. We hebben inmiddels met elkaar afgesproken dit voortvarend op te gaan pakken. De commissie heeft ook aangegeven geen gemeentelijke herindeling van bovenaf op te leggen. Maar geven wel een paar voorwaarden aan: De eerste is een goede ambtelijke organisatie en het tweede is een gezonde financiële huishouding. Een tweede document dat geleid heeft tot voortschrijdend inzicht is de voor ons tegenvallende meicirculaire. Hierdoor immers zal er nog eens extra bezuinigd moeten worden.

In de kadernota zoals die nu voor ons ligt heimelijk de vraag opgesloten: Gemeenteraad, geven jullie de kaders aan die moeten leiden tot een sluitende begroting voor 2016 en de jaren daarna? Voorzitter, wij gevoelen hierin onze verantwoordelijkheid en hebben die dan ook genomen. Dit heeft geresulteerd in een aantal moties.

De eerste motie behelst een bezuinigingsoperatie van ca. € 1.000.000,00.  Deze motie wordt mede ondertekend door de fractie van het CDA en de fractie van de VVD.

De tweede motie behelst het verzoek een aantal voorgestelde bezuinigingen, die in de kadernota zijn  verwerkt bij de verdere uitwerking niet mee te nemen en een aantal bezuinigingen juist wel door te voeren. Deze motie wordt ingediend door de SGP, de PvdA en het CDA.

De derde motie is mede ondertekend door de PvdA, het CDA en de VVD. Deze behelst het namens de gemeente Neder-Betuwe indienen van voorstellen binnen gemeenschappelijke regelingen om te komen tot het terugdringen van gemeentelijke bijdragen en het niet onnodig op laten lopen van reserves .