23 februari 2015

Overgang taken naar ODR

Dit jaar zullen er naar verwachting weer een aantal taken van onze gemeente overgaan naar een gemeenschappelijke regeling. Dit keer niet omdat de gemeente een efficiency-voordeel verwacht, maar nu omdat dit min of meer door het Rijk wordt opgedrongen. Het betreffen de zogenaamde Wabo-taken. Deze medewerkers dragen zorg voor het verlenen van vergunningen en de handhaving daarvan. Bij de gemeente Neder-Betuwe zijn voor deze taken ruim 6 personen werkzaam. De Wabo-taken worden overgedragen aan de Omgevingsdienst Rivierenland. Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt reeds de Wabo-taken voor de negen andere gemeenten in Rivierenland. Neder-Betuwe sluit daar als laatste bij aan.

Binnen afzienbare tijd moet iedere gemeente in opdracht van het Rijk zorgen voor meer en beter geschoolde medewerkers op deze afdeling. Dit als zogenaamde
'kwaliteitsslag' die Den Haag wil maken. Het kan verkeren! Per 1 januari dit jaar is er een bijna onmogelijke operatie uitgevoerd om meer taken bij de gemeenten neer te leggen. Nu worden gemeenten op andere taakverdelingen weer gedwongen om te centraliseren.

Afgelopen donderdag werd het voornemen van het college besproken in de voorbereidende raad. Naast een raadsvoorstel lag er een uitgebreide kosten-baten analyse en de offerte van de ODR. Voor de fracties was het mogelijk om over deze stukken technische vragen te stellen. Daar werd flink gebruik van gemaakt. Maar de portefeuillehouder (burgemeester Veerhoek) had zich goed voorbereid en wist met speels gemak en kennis van zaken de diverse vragen te beantwoorden en waar nodig meer inzicht te geven in dit traject. In de onderhandelingen met de ODR is er uiteindelijk nog wat meer korting bedongen dan in eerste instantie verwacht. Dat levert in deze financieel uitdagende tijden dan toch nog een klein plusje op.