28 februari 2015

Oplossing wateroverlast Opheusden

Al jaren is er sprake van wateroverlast in Opheusden. Met name de inwoners aan de Smachtkamp hebben regelmatig waterschade. Het college heeft nu een voorstel aan de raad gedaan voor een definitieve oplossing. In de voorbereidende vergadering van 19 februari j.l. werd dit voorstel behandeld. Een stortvloed van vragen kwam er van de raadsleden aan de portefeuillehouder Herman Gerritsen.

De SGP heeft aangegeven bereid te zijn budget beschikbaar te stellen voor deze oplossing. Er zijn echter een aantal kritische vragen gesteld waarop tijdens de vergadering geen antwoord kon worden gegeven. De zaken waar de SGP nog een antwoord op wil ontvangen voor definitieve besluitvorming zijn:

- Is er integraal gekeken naar een duurzame oplossing?
- Zijn alle initiatieven voor woningbouw meegenomen in deze oplossing?
- Blokkeert deze oplossing niet de ontwikkelingsplannen van starterswoningen?
- Is er in de geplande waterberging voldoende capaciteit om alle problemen op te lossen?
- Is er ook gekeken naar alternatieven, zoals het aanhaken op de pijp die vanaf de WOZOCO ligt naar de Parallelweg ?
- Onderbouwing van het gewenste budget van een slordige half miljoen euro.
- Is er voldoende capaciteit van afwatering vanaf de waterberging naar de Linge, zodat we het probleem Smachtkamp niet verplaatsen naar Herenland?

Tevens haakt de SGP in op het voorstel van de CDA om hiervan een build- en design project te maken. Hiermee denken we te kunnen besparen. De bedoeling is dan dat de gemeente een opdracht formuleert met afgebakende kaders met daaraan gekoppeld een taakstellend budget. Binnen deze opdracht kan een aannemer dan met een ontwerp van een oplossing komen die past binnen de kaders. Het grote voordeel is dan dat de gemeente bespaart op hoge kosten in het voortraject.

Met belangstelling zien we dan ook uit naar de beantwoording op de gestelde vragen. Als de antwoorden naar tevredenheid zijn hoeven we de besluitvorming niet uit te stellen en kunnen werken aan een snelle oplossing.