4 januari 2016

Nieuwjaarswensen SGP-fractie Neder-Betuwe.

Beste inwoners,

Graag wil ik alle inwoners van onze gemeente  Neder-Betuwe namens onze fractie van harte Gods Zegen toe wensen voor het nieuwe jaar 2016. Het jaar dat achter ons ligt was het eerste volle kalenderjaar van de raadsperiode 2014-2018. In een  brief in de vorige uitgave hebben we al iets geschreven over hoe met name de begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting voor de daarop volgende jaren tot stand kwam. In die zin is het jaar 2015 een bijzonder jaar geweest waarin wel openbaar kwam hoe iedere fractie vanuit haar eigen identiteit de belangen  van onze gemeente probeert  te behartigen. Dit gaf dat verschillende raadsvoorstellen geen unanieme meerderheid kregen. Zelfs de coalitiepartijen waren het helaas niet altijd met elkaar eens en trokken in het stemgedrag gescheiden op. Als fractie hebben we ons altijd geprobeerd te houden aan het coalitieakkoord dat we aan het begin van deze raadsperiode met elkaar gesloten hebben. Bovenal proberen we steeds de voorstellen die op tafel komen te toetsen aan Gods Woord, de Bijbel. Immers, de overheid is dienaresse Gods en dient daarom ook overeenkomstig Zijn Wet te regeren. We beseffen dat we hierin ook vaak tekort schieten. Over het algemeen is een politicus meer verlegen om de gunst van de kiezer dan om de gunst van Hem die alles regeert.  In de vroegere gemeente Kesteren werd  iedere raadsvergadering geopend met het door de voorzitter uitspreken van het ambtsgebed. In dat gebed werd gevraagd ‘om wijsheid en voorzichtigheid bij het werk dat U op onze schouders gelegd hebt’.  Helaas wordt het ambtsgebed niet meer uitgesproken en is er zowel aan het begin als aan het einde van de vergadering een moment van bezinning of gebed. Een ding blijft hetzelfde: We hebben wijsheid en voorzichtigheid nodig. Te spreken waar we moeten spreken en te zwijgen waar we beter zwijgen kunnen. In februari hopen we met alle raadsleden een dag bij elkaar te komen om ons te bezinnen over de toekomst van onze gemeente. Het rapport ‘Sterk Bestuur Gelderland’, opgesteld in opdracht van de provinciale overheid, geeft een aantal adviezen mee waar we ons als lokale overheid over moeten uitspreken. In genoemd rapport wordt met name in gezoomd op de sterkte van de ambtelijke organisatie en de financiële positie van de gemeente. Samenwerking met gelijkgezinde gemeente op het gebied van bedrijfsvoering lijkt onafwendbaar. Wel is duidelijk dat we als gemeente nu het initiatief moeten nemen. Als we lijdzaam afwachten wordt er over ons beslist. Onze fractie zal zich zonder meer uitspreken voor een zelfstandige gemeente Neder-Betuwe. We willen het College van Burgemeester en Wethouders van Gods onmisbare Zegen toewensen bij het uitoefenen van hun werk. We wensen dit ook onze collega-raadsleden toe. Ondanks de verschillen die er zijn  mogen we op een  goede wijze met elkaar  samenwerken. We waarderen dat en hopen dat dit ook in het nieuwe jaar weer zo mag zijn.  We wensen ook het ambtelijk personeel Gods Zegen toe bij hun werk. Het is onze overtuiging dat we van al het werk dat we, ook voor onze gemeente verrichten mogen, voor de Rechter van hemel en aarde eens rekenschap af moeten leggen. Al eerder hebben we aangegeven dat dit geldt voor een socialist, een liberaal, maar ook voor een SGP-er. We kunnen ons dan ook nooit boven een ander verheffen. We hopen dat we in het nieuwe jaar in dat  besef ons werk weer mogen verrichten.

 

Met vriendelijke groet,

Nees van Wolfswinkel