2 januari 2023

Nieuwjaarsgroet

Namens de fractie van de SGP wil ik u langs deze weg van harte Gods zegen toewensen voor het jaar wat voor ons ligt. Tijdens het schrijven van dit stuk waren we aan het eind gekomen van het jaar 2022 wat inmiddels achter ons ligt. Een jaar waarin er veel is gebeurd en een jaar wat niet meer terugkomt. Een jaar waarin er voor de een veel vreugde is geweest en voor een ander veel verdriet. We willen hen die in rouw gedompeld zijn door het verlies van dierbaren of te maken hebben gekregen met zorgen of ziekte sterkte toewensen in deze moeilijke dagen. 

Coronaperiode
Als we denken aan het jaar wat achter ons ligt dan zijn er diverse onderwerpen te noemen waarbij we stil kunnen staan. We hebben de corona periode achter ons kunnen laten en ons leven weer op kunnen pakken. De kinderen hebben weer via de normale weg onderwijs kunnen ontvangen en de kerken mochten weer opengaan. 

Oorlog in Oekraïne
In het begin van het jaar werden we verrast door de oorlog in Oekraïne. 24 februari jl. viel Rusland het buurland Oekraïne vanuit meerdere kanten binnen. De inwoners gingen massaal op de vlucht en er kwam een enorme vluchtelingenstroom op gang. De vraag naar opvang van deze vluchtelingen nam toe en vanuit onze gemeente zijn er diverse ondernemers en inwoners erg actief betrokken geweest bij de opvang van deze vluchtelingen. Het is hartverwarmend om te zien hoe deze mensen opgevangen zijn en hoe ze elke dag nog geholpen worden. De grote vraag die ontstaat is hoe lang duurt deze oorlog nog? Hoe lang moeten deze mensen nog elders verblijven en wanneer kunnen ze weer terug naar hun land, familie en vrienden? Laat het ons gebed zijn of de Heere nog een einde wil maken aan deze gruwelijke oorlog waarin elke dag weer vele mensen sterven en of Hij ons nog de middelen wilt schenken om deze mensen te kunnen helpen waar nodig.

Verkiezingen 2022/2023
In maart jl. mochten er gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. We hebben een mooie campagne af mogen sluiten met een goed verkiezingsresultaat. Ook hierin hebben we onverdiend nog Zijn zegeningen mogen ontvangen. Er zijn coalitieonderhandelingen gevoerd, er is een coalitieakkoord gesloten, we mochten twee wethouders leveren in het college en we hebben nieuwe gezichten mogen ontmoeten in de fractie.

D.V. Maart 2023 zullen er opnieuw verkiezingen worden gehouden. Dit zijn de Provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Deze verkiezing heeft direct invloed op de samenstelling in de Eerste kamer. We willen de mensen die zich hiervoor inzetten of verkiesbaar zijn ook van harte Gods Zegen toewensen. We hopen dat u uw stem laat horen en dat u de mensen die nog op mogen komen voor onze partij van harte wilt ondersteunen.

Overige onderwerpen
Er zijn nog vele andere zaken gepasseerd het afgelopen jaar maar ook veel onderwerpen die in het jaar wat voor ons ligt nog op de agenda zullen staan. We denken aan de stikstofdiscussie, het opvangen van asielzoekers, woningbouw, het stijgen van de energieprijzen wat voor veel inwoners en ondernemers enorme gevolgen heeft en zo zijn er allerlei zaken te noemen die onze aandacht vragen en waar we zorgen over kunnen hebben. Ook bij onze fractie zijn er veel vragen. Er zijn veel nieuwe onderwerpen die op ons afkomen. Vaak ingewikkelde maatschappelijke thema’s. Thema’s die de nodige aandacht vragen en soms leiden tot het nemen van moeilijke besluiten.  We hebben als fractie en als wethouders daarin ook uw gebed nodig. Wij hopen het nieuwe jaar ons werk te doen met een geopende bijbel en gevouwen handen.

Tot slot
Wij willen het College van Burgemeester en Wethouders, alle raadsleden, burgerraadsleden, het ambtelijk personeel van harte Gods Zegen toewensen over het werk dat we ook dit jaar weer hopen te mogen doen. Zoals hierboven genoemd hebben we als gemeentelijk bestuur vaak te maken met nieuwe ingewikkelde maatschappelijke thema’s. Laten we als gemeentelijk bestuur en inwoners respectvol met elkaar optrekken, als inwoners en gemeentelijk bestuur naar elkaar omzien en elkaar opzoeken en helpen waar nodig. Ook de hulpdiensten politie, ambulance en brandweer wensen we dit van harte toe.

Hartelijke groet,

Willem Keuken

Fractievoorzitter SGP Neder-Betuwe