14 december 2015

Nieuwe regels voor subsidies in het sociaal domein

De algemene subsidieverordening sociaal domein 2016 is door gemeenteraad vastgesteld, maar niet voordat een belangrijke verduidelijking is toegevoegd.

In het coalitieakkoord 2014-2018 is de volgende tekst opgenomen:

het bestaande subsidiebeleid met het bestaande subsidieplafond wordt omgebogen en gericht op participatie, leefbaarheid, informele netwerkondersteuning en eigen kracht van burgers. Subsidies zijn dan ook altijd tijdelijk van aard. Meer specifiek kan de toekenning van een individuele subsidie alleen dan plaatsvinden indien de subsidieaanvrager aantoonbaar en onderbouwd minimaal de helft van het benodigde budget besteedt aan activiteiten die een relatie hebben met ons SEGV-beleid, de Participatiewet, de Jeugdwet, de AWBZ en de WMO. Verenigingen kunnen uitstekend diensten verrichten om burgers die ver van de arbeidsmarkt zijn geraakt, weer richting werk te begeleiden. De informele zorg aan de medeburger dient sterk uitgebreid te worden. Voorts dienen de verenigingen in zijn algemeenheid bij de subsidieaanvraag aan te geven op welke wijze de subsidie een bijdrage levert aan leefbaarheid, participatie en informele maatschappelijke ondersteuning van burgers.”

In het raadsvoorstel is deze tekst (uiteraard) ook opgenomen. Maar de SGP vond het voor de burger wel zo duidelijk om deze tekst ook in de verordening op te nemen.  De raadsvoorstellen worden doorgaans niet meer gelezen. Laten we zo duidelijk mogelijk zijn naar onze burgers.

Datzelfde geldt voor de gevallen waarin de subsidie kan worden ingetrokken, gewijzigd, opgeschort en/of teruggevorderd zoals: de gesubsidieerde activiteiten worden niet uitgevoerd, de verplichtingen worden niet nagekomen, onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt. De SGP vindt dat subsidie aanvragers van te voren moeten weten waar ze aan toe zijn. Een deel van onze burgers heeft namelijk geen weet van wat er bijvoorbeeld in de Algemene wet bestuursrecht staat.

Het was heel opmerkelijk dat de fracties van PvdA en Gemeentebelangen zich verzetten tegen het opnemen van deze tekst. Ze gebruikten daarbij de deregulering als argument. Deze tekst staat al elders, dus hoeft niet te worden opgenomen, zo stelden zij. Deregulering wil echter zeggen dat er overbodige regels geschrapt kunnen worden, maar het betekent niet dat al van kracht zijnde en blijvende regels niet nogmaals genoemd mogen worden. Het is immers verstandig om burgers extra te attenderen op die regels.   

Nog opmerkelijker is het feit dat deze twee partijen niet alleen tegen het ingediende amendement stemden, maar ook tegen het hele voorstel. Maar misschien was dat een vergissing.

In ieder geval is nu voor elke burger die subsidie aanvraagt voor activiteiten in het sociale domein duidelijk waar men aan toe is.