12 juni 2017

Neder-Betuwe niet tevreden over AVRI


Neder-Betuwe niet tevreden over de AVRI

De fracties van de PvdA, SGP, CDA en VVD hebben tijdens de raadsvergadering van 8 juni gevraagd om de AVRI de wacht aan te zeggen. Er zijn grote zorgen over de uitvoering en de kosten van het beheer van de openbare ruimte door de AVRI.

Toelichting zienswijze

De AVRI is een door meerdere gemeenten opgerichte organisatie, een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. In de AVRI participeren de tien gemeenten uit de Regio Rivierenland. Een gemeenschappelijke regeling heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur die toezien op de organisatie. In het Algemeen Bestuur zit vanuit iedere gemeente de portefeuillehouder van het college. De jaarrekening en begroting worden door het Dagelijks Bestuur opgesteld en door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Voordat goedkeuring plaatsvindt worden de documenten aan de gemeenteraden toegestuurd. Gemeenteraden kunnen over deze documenten hun mening geven en ook aangeven of ze er mee in kunnen stemmen of juist niet. Een dergelijke reactie wordt een zienswijze genoemd. Tijdens de raadsvergadering werd gereageerd op de zienswijze van de gemeente op de jaarrekening van 2016.

Toelichting en behandeling amendement

Mevrouw Elzing (PvdA) herinnert eraan dat de gemeente de IBOR-taken (Integraal Beheer Openbare Ruimte) bij AVRI heeft ondergebracht. Daarover is in de zienswijze niet veel vermeld, terwijl er toch veel zorgen zijn over de uitvoering en de kosten door AVRI. Ondanks toezeggingen bleken de zaken in 2016 nog niet op orde. Daarom dient ze mede namens SGP, CDA en VVD een amendement op de zienswijze in met een tekst die stelliger overkomt: De raad van Neder-Betuwe is niet tevreden over de uitvoering van de IBOR-taken. In 2016 moest geld worden bijgestort, terwijl uit de jaarrekening blijkt dat AVRI geld overhoudt. Uit het accountantsrapport blijkt dat AVRI de administratie niet op orde heeft. Er zijn belangrijke documenten kwijt. AVRI moet snel orde op zaken stellen en tonen dat zij grip krijgt op de uitvoering van IBOR-taken.

De heer Pul (SGP) merkt op dat Neder-Betuwe zich overigens deze kritiek ook zelf kan aantrekken, omdat ook in het gemeentehuis de ontbrekende stukken niet te vinden zijn. De heer Van Hattum (CU) en mevrouw Berends (GB) sluiten zich hierbij aan.

Besluitvorming

De raad neemt het amendement unaniem aan.
De raad neemt het collegevoorstel unaniem aan.