13 november 2017

Motie relatieproblematiek


Motie SGP over relatieproblematiek unaniem aangenomen

De SGP-fractie is blij met de unanieme steun die gegeven werd aan een motie met betrekking tot relatieproblematiek. Deze motie werd raadsbreed aangenomen tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 9 november 2017. Het college erkent dat uitbreiding van het aanbod om te voorkomen dat relatieproblemen beëindigen in een scheiding wenselijk is en zal de motie uitvoeren.

Veel vragen op het gebied van opvoeding en relatie

Problemen rond opvoeding en relatie vormen een lastig onderwerp, maar het is ook bekend hoeveel relatieproblematiek er is en welke grote opvoedingsvragen hier uit voort kunnen komen. De gevolgen van scheidingen zijn enorm (zie https://www.nji.nl/Mogelijke-effecten-van-echtscheiding-op-het-kind). Dit wordt bevestigd in de recente inhoudelijke verantwoording van de decentralisaties in onze gemeente: er is een groot aantal vragen op het gebied van opvoeding en relatie.

Achtergrond van de motie

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is over dit thema reeds gesproken. Onderstaand volgt een citaat uit de handelingen. Als het gaat om de jeugdwet maakt staatssecretaris Van Rijn (PvdA) de volgende opmerking bij het specificeren van een verantwoordelijkheid voor gemeenten ten aanzien van relatieproblemen van ouders die negatieve effecten hebben op de opvoeding van kinderen (Kamerstuk 33 684, nr. 24): “Met opvoedproblemen wordt gedoeld op problemen die ouders ondervinden bij het onderhouden, verzorgen en grootbrengen van een jeugdige, met name in sociale, emotionele, intellectuele en morele zin, die door die ouder niet binnen een gebruikelijke termijn en met gebruikelijke middelen op te lossen zijn. Relatieproblemen van ouders kunnen negatieve effecten hebben voor kinderen. De handreiking voor cjg’s over relatie-ondersteunend aanbod voor (aanstaande ouders) geeft inzicht in het beschikbare aanbod van methodieken die bevorderen dat de relatie tussen ouders goed blijft en de kans op een scheiding en de daarmee samenhangende negatieve gevolgen voor kinderen en ouders wordt verkleind. Het college zou dus naar onze mening wel een relatie-ondersteunend aanbod moeten bieden, maar echte bemiddeling bij relatieproblemen hoort niet thuis binnen de jeugdhulpverlening.”

De SGP vindt het relatie-ondersteunend aanbod op dit moment ontoereikend. Er zijn diverse mogelijkheden om preventie in te zetten. Denk aan huwelijkstoerusting binnen de kerken, waar de gemeente op aan kan sluiten, of aan het aanbod ‘Houd me vast’, zie www.houdmevast.nl

Voor alle duidelijkheid: dit is geen specifiek christelijk programma. SGP-raadslid Van Leeuwen: ‘We zouden graag zien dat dit programma breed wordt aangeboden, tot welzijn voor de hele samenleving.’

Reactie van het college van B&W

De SGP-fractie is content met de reactie van het college: ‘In de gemeente Neder-Betuwe is preventief aanbod beschikbaar op het terrein van relatieproblemen, zoals de cursus “Kinderen van gescheiden ouders” door de groene kruisvereniging en de begeleide omgangsregeling (BOR) van Humanitas. Een uitbreiding van het preventieve aanbod is inderdaad wenselijk, met name op het gebied van relatieproblemen tussen ouders wanneer er nog geen sprake is van een scheiding.

In de “Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement” van het Nederlands Jeugd Instituut (2015) staat namelijk dat jeugdigen die te maken krijgen met een scheiding ongeveer tweemaal zoveel problemen ervaren vergeleken met jeugdigen uit intacte gezinnen, zowel op korte als op lange termijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele, sociale of gedragsproblemen en lagere schoolprestaties. De gevolgen van een scheiding kunnen in ernst verschillen. Met ongeveer tweederde van de kinderen die een scheiding meemaken gaat het na verloop van tijd weer redelijk tot goed; een derde van de jeugdigen ervaart de genoemde gevolgen in ernstige mate. Wij zullen dit meenemen in het uitvoeringsplan Wmo en Jeugd dat wij eind 2017 zullen vaststellen.’