12 juni 2017

Meer aandacht vrijwilligers brandweer


Aandacht voor vrijwilligers bij de brandweer

De raad is trots op de vrijwilligers bij de brandweer vanwege de belangrijke taak die zij vervullen. Daar moet meer aandacht voor komen in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, stelde de heer Waasdorp (SGP) tijdens de behandeling van de begroting voor 2018. Hij deed dat aan de hand van een denkbeeldig verhaal over een brugwachter.

Toelichting begroting en zienswijze van de gemeente

De hulpdiensten zijn vanuit het Rijk ondergebracht in een grote gemeenschappelijke regeling, de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Hierin participeren gemeenten uit de Regio Rivierenland maar ook uit het Rijk van Nijmegen. Door de toegenomen schaalvergroting is ook het aantal beroepsmedewerkers (o.a. management) de afgelopen jaren fors toegenomen. Werd in het verleden bij de brandweer veel lokaal geregeld, tegenwoordig wordt alles vanuit ‘Nijmegen’ aangestuurd. Voor 2018 heeft de Veiligheidsregio geen sluitende begroting en moet er een kleine 1 miljoen euro bezuinigd worden. De kans dat het management besluit om op de uitvoering te bezuinigingen is groot. Dat zou kunnen betekenen dat vrijwilligers daar de nadelen van ondervinden..

Behandeling

De heer Waasdorp (SGP) begint zijn betoog over dit agendapunt met een denkbeeldig verhaal: “Er werd een brug gebouwd. Daarop werd een brugwachter aangesteld. Die moest betaald worden en daarvoor werd een kassier in dienst genomen. Op de kassier volgde een boekhouder en die had een typiste nodig. Toen moest er leiding komen, dus benoemde men een chef, die je niet in z’n eentje kunt laten aanmodderen. Daarom werd een hogere chef aangesteld en die kreeg een hoofdambtenaar boven zich. Toen volgde de benoeming van een directeur, die een directie assistent nodig had. En toen alles ingewikkeld werd, werd een raad van bestuur in het leven geroepen. Deze besloot dat er drastisch bezuinigd moest worden, waarop de brugwachter werd ontslagen.”

Dit is de inleiding op het amendement dat hij mede namens VVD indient op de zienswijze bij de begroting. Het gaat in de begroting over een bezuiniging van € 853.000 om het geraamde tekort te dekken. In de Veiligheidsregio vervullen vrijwilligers bij de brandweer een belangrijke taak in de organisatie en de raad is trots op het werk van deze vrijwilligers. Met het amendement wordt de volgende tekst aan de zienswijze toegevoegd: “De raad van Neder-Betuwe vraagt aandacht voor de rol van de vrijwilligers binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Wij verzoeken u bij het onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden de vrijwilligers nadrukkelijk te ontzien.”

De heer Woldberg (PvdA), mevrouw Günther (GB) en de heren A. Keuken (CDA) en Van Hattum (CU) steunen het amendement. De heer Van Someren (VVD) “natuurlijk ook. Het moet gaan om bezuinigingen op overhead en niet op vrijwilligers”, zo benadrukt hij.

Mevrouw Günther ( GB) stelt voor om dit amendement ook naar andere gemeenten te sturen.

De griffier zal de griffiers van de andere gemeenten in de Veiligheidsregio informeren.

Besluitvorming

De raad neemt het amendement unaniem aan.
De raad neemt het collegevoorstel unaniem aan.