7 mei 2018

Investeren in relaties


Investeren in relaties

Uit onderzoek blijkt dat de komst van een eerste kind de relatie van veel ouders op de proef stelt. Vermoeidheid en hooggespannen verwachtingen kunnen ervoor zorgen dat ouders sneller prikkelbaar raken, waardoor er een ruzie of een conflict kan ontstaan. Conflicten en minder aandacht voor elkaar kunnen invloed hebben op de kwaliteit van de relatie, en een voorloper zijn van relatieproblemen en echtscheiding op langere termijn. Echtscheiding, een relatiebreuk of chronische conflicten tussen ouders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen.
De gemeente pakt haar taak om relatieproblemen te voorkomen serieus op. iIn november 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een SGP-motie over ‘Investeren in relaties’ aangenomen. Er is nu een belangwekkende notitie van het college verschenen, waarin de taken en mogelijkheden staan beschreven om te investeren in relaties.

De notitie

In haar notitie beschrijft het college de volgende punten:

  1. een visie op de rol van de gemeente als het gaat om het versterken van relaties;
  2. een overzicht van de wijze waarop de gemeente nu invulling geeft aan haar regierol als het gaat om voorlichting aan (aanstaande) ouders en op welke wijze de gemeente verder investeert in relaties;
  3. ideeën over kansen die er liggen voor gemeentelijk beleid als het gaat om het investeren in relaties.

De notitie is hier te lezen.
In onderstaande bijdrage leest u een samenvatting.

De visie op de rol van de gemeente om relaties te versterken

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 valt alle steun en hulp voor jeugd en hun ouders bij ouderschap en opvoeding onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Vanuit deze verantwoordelijkheid vindt het college het belangrijk om aanstaande ouders te informeren over de komende veranderingen in hun relatie, zonder deze te problematiseren. Verder is het van belang om (aanstaande) ouders te ondersteunen bij het versterken van vaardigheden zoals communiceren, conflicten hanteren en emoties reguleren. Tenslotte is het belangrijk om de negatieve gevolgen van een (echt)scheiding zoveel mogelijk te beperken.

De huidige taakinvulling

De gemeente geeft op diverse manieren invulling aan deze regierol. Door de werkwijze en de mogelijkheden van de Kernpunten en het Sociaal Team, door het verzorgen van voldoende collectief en preventief aanbod en door het inzetten van professionele zorg en ondersteuning.

Nieuwe kansen

Er worden drie zaken benoemd, die opgepakt kunnen worden om te investeren in relaties.

  1. samenwerking met kerken via een Diaconaal Platform;
  2. evalueren of in het huidige aanbod voldoende aandacht besteed wordt aan partnerrelaties;
  3. onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor groepsaanbod gericht op de partnerrelatie of het huwelijk en hoe deze relatie zich verhoudt tot het (aanstaande) ouderschap.