14 september 2020

In Memoriam: dhr. C.H. (Kees) Sukkel


In memoriam de heer C.H. Sukkel


Zondagmorgen 26 juli jl. overleed de heer C.H. (Kees) Sukkel op de leeftijd van 87 jaar. Jarenlang was boomkweker Sukkel heel actief voor onze partij en heeft hij veel voor onze partij betekend. Hij was 30 jaar voorzitter van de SGP kiesvereniging van Kesteren (1982 tot 2012), 23 jaar voorzitter van de Provinciale SGP vereniging van Gelderland en ruim 18 jaar raadslid in de oude gemeente Kesteren. Naast het werk voor onze partij was de heer Sukkel jarenlang ouderling in de Hervormde gemeente van Kesteren en voorzitter van het plaatselijk GBS-comité.

Bij zijn afscheid van de gemeenteraad sprak Burgemeester Moree hem toe met onder meer de volgende woorden: “Hij is een markante persoonlijkheid. Door zijn uitstraling en de manier waarop hij in de afgelopen jaren dingen naar voren bracht, had hij het vermogen om tegenstrijdige elementen te combineren. Sukkel is zowel zakelijk als principieel. Hij benadrukte altijd de ernst van het leven, maar kan ook met gevoel voor humor de spanning wegnemen uit een soms fel debat” .

Bij de laatste ledenvergadering van de kiesvereniging van Kesteren die hij als voorzitter opende op 15 maart 2012, mediteerde de heer Sukkel over psalm 121. “De dichter van psalm 121 mocht de ogen opheffen waar hij hulp van verwachtte. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk. Om van Hem de kracht te mogen verwachten die afvloeit van de gezegende Heere Jezus Christus”. Hij wenste dat we vanuit dit besef Staatkundig Gereformeerde politiek zouden mogen bedrijven. “Het grootste is als we dat mogen doen vanuit de praktijk der godzaligheid”. Hij gaf aan er niet om heen te kunnen om de rijkdom die er ligt in Jezus Christus aan te prijzen en te zeggen: wat de toekomst brenge moge: mij geleidt des Heeren hand.

Wij herinneren ons de heer C.H. Sukkel als een man die rijk mocht getuigen van de hoop die in hem was en zich geroepen voelde om van de redding in Jezus Christus te getuigen in de kerk en in de politiek. Het ging niet om hem zelf, maar om het Evangelie. Hij mocht dat doen met geschonken geloofsvertrouwen. We zijn bedroefd om zijn heengaan, maar ook verblijd omdat hij nu eeuwig met God mag zijn. Namens het geheel van onze partij wensen wij zijn kinderen, kleinkinderen en verdere nabestaanden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

Kesteren, 30 juli 2020

M.A. Klein