24 juli 2017

Impuls voor het wegenonderhoud


Impuls voor het wegenonderhoud

De gemeenteraad is het er unaniem over eens dat het wegenonderhoud van zodanige kwaliteit is, dat een extra impuls nodig is. In de centra moet gewerkt worden aan een hoog niveau, bij de overige wegen volstaat een basisniveau. Door CDA, SGP en VVD wordt via een motie extra aandacht voor het bermonderhoud gevraagd. De PvdA wil echter ook voor de centra in eerste instantie niet meer dan een basisniveau, waarna bezien moet worden wat er nog meer nodig is. Omdat een daarvoor samen met GB ingediend amendement niet wordt aangenomen, stemmen deze twee fracties tegen het wegenbeheerplan. Omdat de meerderheid wel instemt met het wegenbeheerplan, kan er gewerkt worden aan de noodzakelijke verbeteringen.

Toelichting wegenbeheerplan 2018-2021

Het huidige wegenbeheerplan verloopt in 2017. Er is een geactualiseerd wegenbeheerplan 2018-2021 opgesteld.

Het college stelt voor om:

  • het onderhoudsniveau ‘Basis’ te kiezen;
  • in de kadernota 2018-2021 het aanvullende budget voor het onderhoudsniveau wegen scenario 2 ‘centrum Hoog, overige Basis’ op te nemen;
  • in de kadernota 2018-2021 een budget voor het aanbrengen van bermverhardingen en toekomstige investeringen voor vervanging van wegen (kapitaallasten) op te nemen.

Raadsdebat

Mevrouw Elzing (PvdA) geeft aan dat van de geplande uitgaven voor wegenonderhoud een bedrag van €800.000 niet is uitgegeven vanwege uitstel of soms door te late aanbesteding. Het basisniveau is niet op orde. Er is nu een inhaalslag gaande. Ze vraagt van de wethouder een update van de stand van zaken als het basisniveau niet wordt gehaald met daarbij een termijn wanneer dat wel het geval zal zijn. In een amendement Wegenbeheerplan, ook namens GB, stelt ze de raad voor om te besluiten eerst het wegenonderhoud op Basisniveau (scenario 4) te brengen. De wijziging bestaat uit het achterwege laten van onderhoudsniveau Hoog in de centra van de dorpen. Daarna moet bekeken worden of dit voldoende is. Zo niet, dan kan alsnog extra krediet beschikbaar gesteld worden voor de centra. Het PvdA-raadslid stelt ook voor om de inwoners te vragen om problemen te melden. Er liggen claims van € 10.000, vooral als gevolg van schade door defecte bermen. Ze vraagt het college om een goede registratie en evaluatie van de claims en de acties daarbij.

De heer Van der Lugt (CDA) dient mede namens SGP en VVD een motie bermonderhoud in met het verzoek om dit zo spoedig mogelijk structureel aan te pakken i.p.v. incidenteel opvullen van gaten. “De meicirculaire geeft daarvoor financiële ruimte. Vroeger opknappen van de bermen geeft wel meer kapitaalslasten, maar minder kosten aan claims.”

De heer De Vree (SGP) is gelukkig met de positieve financiële ontwikkeling. Hij stemt graag in met het collegevoorstel, ook met de extra gelden voor de centra. Hij is ook voor het eerder beginnen met het bermonderhoud. Per saldo zal dit niet duurder blijken te zijn. Hij geeft aan dat hij voor de centra wel iets meer als Basisniveau wil.

De heer Van Hattum (CU) stelt dat de gemeente geen extra geld moet uitgeven als het niet nodig is. Wel moet er aandacht zijn voor het tijdig opknappen van gebreken. Hij stemt in met het amendement.

Mevrouw Berends (GB) vraagt wat vervroegd bermonderhoud kost.

De heer Van der Lugt antwoordt dat dit €8.000 per jaar is, waarvan de uitgave een jaar naar voren getrokken wordt.

De heer W. Keuken (SGP) vraagt of hij het goed begrijpt, dat het amendement van PvdA en GB een lager kwaliteitsniveau in de centra wil dan het raadsvoorstel aangeeft.

Mevrouw Elzing antwoordt dat eerst het basisniveau gehaald moet worden. Dan moet je kijken of je dan een veilige situatie hebt. “Het moet sober, maar wel goed.”

Mevrouw Berends merkt op dat het amendement is gericht op de voetpaden, niet alleen in de centra, maar ook in de hele bebouwde kommen.

De heer Van Essen (VVD) is blij met het voorstel. “Dit gaat in de richting van integraal beheer van de openbare ruimte. De beleidsplannen versterken elkaar.”

Toelichting van het college

Wethouder Gerritsen zegt toe de raad op de hoogte te stellen van de inspectieresultaten. Er is nu een inhaalslag gaande. Hij verwacht dat bij de inspectie dit najaar het basisniveau nagenoeg bereikt zal zijn. Er komt een analyse van de claims met aandacht voor de oorzaken en de genomen acties. Het amendement vindt hij een politieke zaak; als de raad besluit, voert het college uit. De motie acht hij uitvoerbaar.

Raadsbesluit

Het amendement Wegenbeheerplan wordt verworpen met zeven stemmen voor (PvdA, GB, CU) en twaalf stemmen tegen (SGP, CDA en VVD).
Het wegenbeheerplan wordt aangenomen met twaalf stemmen voor (SGP, CDA, VVD en CU) en zeven stemmen tegen (PvdA en GB).
De motie Bermonderhoud wordt unaniem aangenomen.