11 juli 2017

Groot financieel overschot in 2016


Groot financieel overschot in 2016

De wethouder financiën kan met een tevreden gevoel het jaar 2016 afsluiten. Er is sprake van een overschot van ruim €2 miljoen. De coalitiepartijen zijn tevreden, maar de PvdA kan het niet nalaten te wijzen op volgens hen onnodige bezuinigingen op sport.

Toelichting jaarrekening 2016

Het college legt aan de gemeenteraad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde beleid, onder overlegging van de jaarstukken (het jaarverslag en jaarrekening) en de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag van bevindingen.

Het resultaat van de jaarstukken 2016 is een overschot van € 2.377.217. Het college stelt voor om een gedeelte van dit bedrag te bestemmen voor specifieke doelen en om de rest (€ 1.406.467) te storten in de algemene reserve.

Raadsdebat

De heer Pul (SGP) memoreert, dat de financiën van de gemeente er heel anders uitzien dan toen hij acht jaar geleden aantrad in de raad. “Er is sprake van een groot overschot en een goedkeurende accountantsverklaring. Er zijn diverse ontwikkelingen op gang gekomen: normaliseren van OZB, Bibliotheekonderzoek, Regionaal Investeringsfonds, bouwactiviteiten, detailhandelsvisie, ABC, rondweg Dodewaard enz. De wisseling in het college was geen hoogtepunt, de beheersbaarheid van de zorg baart zorgen en ook de inbedding van het groenonderhoud loopt niet naar wens. Toch overheerst bij de SGP dankbaarheid aan de ambtenaren en het college. Uiteindelijk hebben we alles te danken aan God, Die ons dit alles gegeven heeft.” Hij refereert aan Psalm 136: Looft de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Mevrouw Elzing (PvdA) meldt uit het auditcomité: “We hebben waardering voor de opstellers voor deze goede jaarrapportage.” Het auditcomité is heel tevreden over het verloop van het controleproces (de samenwerking tussen ambtenaren en accountants) en de accountantsverklaring zonder opmerkingen voor verbetering. Een volgende stap is het inbedden van de noodzakelijke controles in de werkprocessen. De organisatie is al volop bezig en ze wenst de medewerkers er veel succes mee. Namens de raad meldt het auditcomité niet alleen aanmerkingen, maar ook successen.

De heer Van Someren (VVD) heeft waardering voor de jaarrekening 2016 en dankt allen die er aan hebben gewerkt.

De heer Van der Lugt (CDA) vindt het resultaat boven verwachting. In het overschot zitten veel incidentele posten. Het weerstandsvermogen is op peil. Hij bedankt de opstellers.

De heer Van Hattum (CU) sluit hierbij aan.

Mevrouw Berends (GB) sluit aan bij mevrouw Elzing. “Het is een mooi positief beeld na jaren van bezuinigingen. Jammer dat een aantal bezuinigingen is uitgevoerd die achteraf gezien niet nodig waren.” Ze doelt daarbij onder andere op de bezuinigingen bij het onderdeel sport.

De heer Waasdorp (SGP) reageert hierop met de toelichting dat destijds is gekeken om de financiën structureel op orde te brengen. “In de raad zijn diverse voorstellen gelanceerd, die niet alle zijn opgepakt. Wat bij de sportverenigingen gebeurt, is niet het idee van de coalitie, maar een uitwerking van de wethouder destijds. Er zijn genoeg andere ideeën geopperd met vooral de insteek dat verenigingen en instanties structureel gezond zouden zijn met een gezamenlijke visie hoe verder te gaan zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies.”

De heer Woldberg (PvdA): “Ik neem aan dat de heer Waasdorp onze vorige wethouder bedoelt. En als er één het goed voorhad met de sportverenigingen was het deze wethouder, die volkomen ten onrechte door jullie is weggestuurd.”

De heer A. Keuken (CDA) meldt dat hij over de situatie bij de sportverenigingen een korte notitie zal maken, waarin hij zijn bevindingen zal uitwerken.

Mevrouw Mathijssen (PvdA): “Ik word nu echt een beetje boos, want er zijn echt wel problemen binnen verenigingen. We moeten nu forse contributieverhogingen inlassen, vrijwilligers haken af en de vrijwilligers moeten aan veel meer vereisten voldoen. Er zijn dus zeker problemen, mede door de bezuinigingen.” Opmerkelijk dat een raadslid hier in de wij-vorm spreekt, dus kennelijk namens de sportvereniging het woord voert...

Besluit

De jaarstukken over 2016 worden unaniem goed gekeurd.