19 maart 2016

Een wenkend perspectief voor Dodewaard

Het college stelde voor om werk te maken van de maatschappelijke accommodaties in de kern Dodewaard. In Dodewaard is sprake van een teruggang van het aantal leerlingen voor het basisonderwijs. Verder kampen het dorpshuis én de sporthal met exploitatietekorten. Een mogelijke oplossing hiervoor is een multifunctionele accommodatie/brede school.

In het collegevoorstel zijn enkele scenario’s genoemd, waarvan scenario 1 (multifunctionele accommodatie/brede school bij sporthal De Eng) werd aanbevolen. De meerderheid van de raad kon zich vinden in dit plan, maar wilde ook, op voorstel van GB, onderzoek doen naar een ander scenario, waarbij het dorpshuis in de kern van Dodewaard werd gezocht.

De heer Eerbeek (SGP) stelde vast dat het voorstel voorsorteert op slechts één scenario. Omdat het college al vraagt om een programma van eisen en een convenant met stakeholders is er juridisch en moreel geen weg meer terug. Gelet op de grote investering gaat zorgvuldigheid voor snelheid, zeker nu een groot aantal vragen van de VVD en SGP nog niet is beantwoord. Daarom wilde hij het besluit een maand uit stellen, zodat er nog eens goed naar de mogelijkheden kon worden gekeken. De meerderheid wilde echter direct een besluit nemen, hierin gesteund door wethouder Van Neerbos. 

Vervolgens vond overleg plaats  tussen alle fracties. Dat heeft er toe geleid dat GB haar amendement niet indiende, maar een nieuw amendement werd opgesteld, met dank aan de SGP. Het nieuwe amendement werd gedragen door alle fracties. Het doel is om de leefbaarheid van Dodewaard te vergroten. Het risicoprofiel van het amendement is echter van een geheel andere orde dan het raadsvoorstel van het college. De problematiek in Dodewaard wordt in drie onderdelen geknipt. Er wordt accommodatie gearrangeerd voor een dorpshuis in de kern van Dodewaard, daar een dorpshuis niet aan de rand van het dorp hoort. Er wordt onderzoek gedaan naar een brede school in samenwerking met de twee schoolbesturen, conform de mogelijkheden die de onlangs vastgestelde huisvestingsverordening biedt. Dit kan gecombineerd worden met het dorpshuis, maar is niet strikt noodzakelijk. De negatieve exploitatie van de sporthal kan worden opgelost door samen te werken met ondernemers. Dit voorkomt verkleining van de sporthal en maakt de aanleg van een nieuw kunstgrasveld van ruim € 400.000 overbodig. Natuurlijk is het denkbaar dat er in het onderzoek nieuwe varianten mogelijk worden. Dan verneemt de raad dat graag.

De wethouder reageerde enigszins teleurgesteld op het amendement, daar hij graag alles gecombineerd zag rond sporthal de Eng. De gemeenteraad besloot echter anders, daar in het aangepaste besluit de risico’s veel kleiner en de nadelen aanzienlijk minder zijn. Zodra de wethouder zijn onderzoek heeft afgerond, legt hij de resultaten voor aan de gemeenteraad.