7 mei 2018

Een nieuw college voor Neder-Betuwe


Een nieuw college voor Neder-Betuwe

Het nieuwe college voor Neder-Betuwe is donderdagavond 26 april jl. gepresenteerd, gekozen en geïnstalleerd. De nieuw gekozen wethouders zijn mevrouw W.E.H. van Dijkhuizen (CDA), de heer S.H.R. van Someren (VVD) en de SGP-ers de heren J.W. Keuken en N. van Wolfswinkel. Bijzonderheid is wel dat beide SGP-wethouders unaniem werden verkozen. Door een van de (in)formateurs, de heer J. Pul, werd het proces van collegeonderhandelingen toegelicht.

Het proces van de coalitieonderhandelingen

De SGP heeft als de grootste partij naar algemeen gebruik het initiatief genomen voor besprekingen om te komen tot een nieuwe coalitie. De SGP-fractie heeft de heren Jan Pul en Kees van Tuijl gevraagd om de besprekingen te voeren en daarna de fractie te adviseren. De besprekingen begonnen op 24 maart met verkennende gesprekken over de speerpunten uit de verkiezingsprogramma’s van alle raadsfracties en over vragen, die aan alle fracties werden voorgelegd. Op 26 maart hebben de informateurs hun bevindingen gedeeld met de SGP-fractie. Deze koos voor verdere bespreking met CDA en VVD. Dit is per brief meegedeeld aan de fractievoorzitters.

Vervolgens zijn beiden aangewezen als formateur. Er is met SGP, CDA en VVD een hoofdlijnenakkoord opgesteld en er zijn wethouderskandidaten genoemd. Dit hoofdlijnenakkoord is met hulp van de griffier uitgewerkt tot een concept-coalitieprogramma. Op 21 april is de uitgewerkte versie naar de fractievoorzitters en het college gestuurd en op 23 april is het coalitieakkoord door de coalitiefracties getekend.
De heer Pul overhandigt een exemplaar aan de voorzitter van de raad.

Toelichting door de coalitiepartijen

De heer Waasdorp (SGP) geeft namens de drie coalitiepartijen een korte omlijsting bij het coalitieprogramma. Dit programma is hier te bekijken.

“De afgelopen weken is er intensief overlegd en er is hard gewerkt om het coalitieakkoord voor deze raadsvergadering klaar te hebben. Niet alleen de formateurs hebben ons hierin vakkundig bijgestaan, ook spreken we onze waardering uit voor de ambtelijke ondersteuning en in het bijzonder de ondersteuning van onze griffier.
In het programma is niet alles opgenomen. Bestaand beleid dat we willen voortzetten, is niet altijd expliciet benoemd; we hebben vooral aandacht gegeven aan de richting die we de komende vier jaar als coalitie op willen en de punten die we echt aandacht willen gaan geven.

De afgelopen jaren hebben we ons huishoudboekje op orde gebracht. Waar menig gemeente nog worstelt om een sluitende begroting te krijgen, zijn er in onze gemeente mooie overschotten, is er ruimte voor nieuw beleid en kunnen we zelfs structureel geld aan onze burgers teruggeven. Op dit gelegde fundament willen we de komende jaren doorwerken om van deze prachtige groeigemeente een nog mooiere te maken. U vindt in het coalitieprogramma de detailuitwerking, maar in aansluiting op de inleiding op het programma noemen we nu ook graag even de volgende speerpunten:

 • Verdere ontwikkeling ABC (Agro Business Centre) en de ontsluitingsweg te Opheusden
 • Uitwerking Omgevingswet.
 • Extra woningbouw voor alle doelgroepen.
 • Verder vormgeven goede winkelvoorzieningen met waar nodig stimulerende rol van de gemeente.
 • Uitkomsten evaluatie 3 decentralisaties verwerken.
 • Uitvoering van de transformatie van de zorgverlening: dit is geen exclusieve taak van de overheid; zorg voor elkaar doen we met elkaar, waar nodig door inzet van professionals; de gemeente geeft voorlichting, faciliteit, stimuleert en coördineert.
 • Volop inzet op preventie, niet als loze kreet, maar echte zinvolle preventie op diverse terreinen om waar mogelijk problemen te voorkomen en om dure zorg achteraf te vermijden.
 • Samen met inwoners, verenigingen en maatschappelijke instanties een langetermijnvisie ontwikkelen over de manier waarop de verschillende verenigingen en met name sportverenigingen gezamenlijk gaan bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners en het krijgen dan wel houden van een goede leefbaarheid in alle kernen.

En daaromheen dient wat ons betreft de komende jaren een duidelijke langetermijnvisie ontwikkeld te worden. In dit coalitieprogramma hebben we met de diverse thema’s reeds een voorzet gegeven. Evenals een aantal jaren geleden lijkt het wijs als raad gezamenlijk daar in een aparte setting verder over te brainstormen, waarbij de heide dag van 5 juni a.s. een uitgelezen mogelijkheid lijkt.

Iets wat al langer een gevoel van onmacht geeft zijn de grote gemeenschappelijke regelingen en de invloed die we daar op uit kunnen oefenen. Niet expliciet genoemd in het programma, maar als coalitie willen we dat onze gemeente hierin een voortrekkersrol gaat nemen om vanuit de betrokken raden positief kritisch de besturen van deze regelingen te volgen en onze rol als kaderstellend en controlerend ook voor deze regelingen te verbeteren.

We hebben een ambitieus programma neergelegd, waaruit volop werk naar voren komt. De afgelopen periode heeft ook geleerd dat een college van drie wethouders erg kwetsbaar is. Reden om als drie partijen voor de komende vier jaren voor een steviger college van vier wethouders te kiezen.

We hebben met name vaart achter dit programma gezet om dit tijdig gereed te hebben zodat de inhoud meegenomen worden in het proces van de Kadernota die voor de zomer in de raad aan de orde komt. Tijdens de Kadernota kunnen we dan concrete keuzes maken en eventueel aanvullende inbreng meenemen. In de Kadernota kunnen we dan een heldere afweging maken van de financieel beschikbare middelen voor korte en langere termijn.

We nodigen hierbij dan ook de oppositie partijen uit om kritisch met ons mee te denken en met constructieve eigen voorstellen te komen, die we zeker op inhoud zullen beoordelen.
Voorzitter, tot slot. Ook u staat weer voor een nieuwe periode als voorzitter van de raad èn voorzitter van het college van Burgemeester en Wethouders. U vervult uw rol met verve. We spreken de wens uit dat u even als afgelopen periode ook in de komende vier jaren toe zult zien op een zorgvuldig politiek proces, een levendig debat met als uitkomst een kwalitatief correcte besluitvorming. We wensen u veel wijsheid toe in de uitoefening van uw ambt.”

Verkiezing wethouders

Door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen werden de volgende kandidaten voorgesteld:

 • SGP: de heren J.W. Keuken en N. van Wolfswinkel
 • VVD: de heer S.H.R. van Someren
 • CDA: mevrouw W.E.H van Dijkhuizen

Het raadsvoorstel is om vier full time wethouders te benoemen. De raad neemt dit voorstel aan met 12 stemmen vóór (SGP, CDA en VVD) en 7 stemmen tegen (CU, GB en PvdA).

De stemming van de wethouders gebeurt schriftelijk en per kandidaat. De uitslag is als volgt:

 • Mevrouw van Dijkhuizen: 12, mevrouw Berends: 6 en blanco 1
 • De heer Keuken: 19
 • De heer Van Someren: 13, blanco 6
 • De heer Van Wolfswinkel: 19

Beëdiging nieuwe wethouders

Mevrouw Van Dijkhuizen en de heren Keuken en Van Wolfswinkel leggen de eed af en de heer Van Someren legt de belofte af in handen van burgemeester Kottelenberg.

 

Download het coalitieprogramma