23 april 2016

Discriminatie in Neder-Betuwe?

Op donderdagavond 21 april jl. werd er een beeldvormende vergadering gehouden in de raadszaal over het onderwerp discriminatie. De organisatie Ieder1gelijk verzorgde een presentatie. De naam van deze organisatie verwijst naar Artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan”. Hoewel dit artikel vooraan staat in de Grondwet zegt dat niets over het gewicht van dit grondrecht. Er zijn ook andere grondrechten die even belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van vereniging, et cetera.

Hoewel het gelijkheidsbeginsel in de grondwet verankerd is, komt discriminatie wel voor. In de gemeente Neder-Betuwe worden nauwelijks meldingen gedaan. In 2014 16 meldingen, in 2015 8 meldingen. Het gaat dan om uiteenlopende kwesties. Ook de politie meldde nauwelijks meldingen te krijgen. Dat wil niet zeggen dat discriminatie in onze gemeente niet voorkomt. De jongerenwerker gaf aan dat op de sociale media veel wordt gediscrimineerd, vooral onder de laag opgeleide jongeren.

De politie gaf aan dat mensen bepaalde opmerkingen lang niet altijd als discriminatie ervaren. Wethouder Van Neerbos wist te vertellen dat christelijke ondernemers vaker christelijke werknemers in dienst nemen. Hij heeft hier navraag naar gedaan en toen bleek dat dit meer te maken heeft met het feit dat bepaalde sollicitanten met piercings en tatoeages zijn getooid en om die reden niet worden aangenomen. En dat valt niet onder discriminatie. Ook niet-christelijke werkgevers kunnen om die reden dit soort sollicitanten weigeren. We moeten dus oppassen om snel het etiket ‘discriminatie’ op te plakken.

Eén van de aanwezigen wees er nog op dat seculiere normen en waarden alleen maar verwarring zaaien. Enerzijds zou men niet mogen discrimineren, anderzijds kunnen we overal lezen dat mensen vrijheid van meningsuiting hebben en staatshoofden mogen beledigen en discrimineren. De regering wil het verbod op belediging van staatshoofden zelfs uit de wet halen. Hoe leggen we dit onze kinderen uit? Laat ouders en scholen gezamenlijk de kinderen respect en fatsoen bijbrengen! Die oproep werd door elke aanwezige onderschreven.

Een ander wees erop dat discriminatie een gevolg is van het afwijken van Gods heilzame geboden. Als we allemaal onze normen en waarden toetsen aan Gods Woord, dan behandelen we onze medemens met respect: Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de Wet en de Profeten (Mattheüs 7:12). De terugkeer naar het onderhouden van Gods Wet is dan ook de beste remedie tegen discriminatie.

De SGP deelt deze mening volledig!