6 juli 2023

De zomer staat weer voor de deur, terugblikken en vooruitkijken

Het zomerreces staat weer voor de deur. De oorlog in de Oekraïne heeft grote gevolgen op allerlei gebied. Dagelijks sneuvelen er burgers en militairen en zijn veel mensen op zoeknaar een plaats in een nieuwe omgeving. Ook als gemeente Neder-Betuwe hebben we dit van dicht bij meegemaakt.

Niet alleen internationaal maar ook landelijk is er sprake van een zorgvolle en bijzondere tijd. Er zijn diverse crisissen. We leven in een tijd waar we de gevolgen van de coronacrisis nog steeds ondervinden en waarin onze jeugd het moeilijk heeft, een tijd waarin we de agrarische sector het vrijwel onmogelijk maken om te ondernemen, een tijd waarin we te maken hebben met een grote hoeveelheid asielzoekers, een tijd waarin de economie opnieuw in een recessie terecht dreigt te komen, en ga zo maar door. Ook de verkiezingsuitslag van de provinciale verkiezingen spreekt boekdelen en moet ons tot nadenken zetten.

Maar voorzitter, ondanks deze omstandigheden zijn er ook gedenkwaardige momenten. Als SGP Neder-Betuwe mochten we herdenken dat de kiesvereniging van Hien- Dodewaard 90 jaar bestaat en de kiesvereniging van Opheusden inmiddels 100 jaar bestaat. Een gedenkwaardig moment wat aanleiding geeft om stil te staan en terug te kijken naar de periode die achter ons ligt maar ook te kijken naar de toekomst. Een eeuwgeleden waren er grote zorgen, en die zorgen zijn er nog steeds. Maar ondanks al deze zorgen mogen we zien op de leiding van God. Hij is het die elke dag de zon op doet gaan, Hij is het die regeert. Hij roept ons op Hem te dienen. Vreest God en eert de Koning.

Voorzitter, vanavond kijken we ook terug doormiddel van de jaarrekening, beoordelen we de huidige situatie aan de hand van de bestuur rapportage en kijken naar de toekomst met de kadernota.

Jaarrekening
De jaarrekening geeft ons reden tot dankbaarheid. Er is veel werk verzet door het college en de ambtelijke organisatie. Hiervoor wil ik namens onze fractie mijn dank uitspreken. In het bijzonder wil ik de financiële afdeling bedanken voor hun wijze van werken. Als zelfs een nieuwe accountant niets kan vinden in de stukken dan geeft dat reden voor vertrouwen.

Het overschot is groot. Dit heeft meerdere oorzaken. Van belang is dat we als een goed rentmeester omgaan met deze middelen. 

Er zijn veel doelen in 2022 behaald Er is gewerkt aan de organisatie en door de organisatie. Het gaat nu te ver om alle behaalde doelen te benoemen maar als SGP zijn we content met het resultaat.

Een punt van aandacht blijft wel de aanrijtijden van de ambulance. We zien dat dit nog steeds niet op orde is. De ambulancepost in Kesteren wordt nu een satelietpost en wij zijn er niet zeker van dat dit de gewenste resultaten gaat opleveren. Ik wil de portefeuillehouder vragen dit nauwlettend te volgen en de raad daarover tijdig te rapporteren. 

Bestuur rapportage
In de bestuur rapportage zien we dat er wat correcties plaats vinden die we niet hadden voorzien. Ook de decembercirculaire van december 2022 is hierin meegenomen. Een aantal zaken die deze correctie veroorzaken zijn o.a. het afsluiten van een nieuwe cao, hoge inflatie en prijsstijgingen.

Hier tegenover staan een aantal meevallers zoals de hogere opbrengsten ozb door de groei van de gemeente.

Uit deze bestuur rapportage blijkt ook dat de kwaliteit van de openbare ruimte te wensen overlaat. We willen de portefeuillehouder vragen dit nauwlettend te volgen en hier voor 2024 met een aanvalsplan te komen wat er voor gaat zorgen dat de openbare ruimte er tip top bij ligt. We zijn benieuwd naar de raadsinformatiebrief met daar in de vervolg stappen. Verder zien we dat we op koers liggen op vele onderwerpen en dat een aantal onderwerpen extra tijd gekost heeft om tot goede besluiten te komen.

Kadernota 2023
De kadernota is een ambitiedocument van de raad. In deze kadernota wordt er richting gekozen en worden er allerlei voornemens kenbaar gemaakt. Daarnaast spelen we in op de huidige ontwikkelingen. De grondlegger is het coalitieakkoord Zorgzaam - Duurzaam – Koersvast.

Een aantal onderwerpen wil ik eruit lichten. 

Er zijn dorpsgesprekken gevoerd door het college. Hieruit is naar voren gekomen dat de kwaliteit van de openbare ruimte te wensen overliet. Als SGP vinden we het erg belangrijk dat deze kwaliteit op orde is. Het verslag van deze gesprekken komt binnenkort naar de raad en wij zien hier dan ook reikhalzend naar uit. De SGP verwacht van het college dat zij adequaat omgaat met de conclusies uit het verslag  en dat er een voortvarende aanpak komt voor de een goede kwaliteit in de openbare ruimte.

We zijn als SGP content met het feit dat de spoorwegovergang aan de Hoofdstraat in Kesteren onder de aandacht is. We willen de portefeuillehouder vragen de vaart erin te houden om zo snel als mogelijk over te kunnen gaan naar de uitvoering.

We kunnen als gemeente ervoor zorgen dat het veer Wageningen-Opheusden behouden blijft. Als SGP zijn we hier content mee echter is er wel blijvend aandacht nodig voor de exploitatie van dit Verenfonds. Het is geen blanco cheque.

Voor wat betreft de rondweg Oost in Ochten verwachten wij als SGP dat het college en de organisatie anticyclus denktDe huidige economische situatie zorgt voor vertraging in de woningbouw. Laten we waar mogelijk zaken naar voren trekken om dit te voorkomen. Graag hoor ik van de portefeuillehouder hoe hij hier naar kijkt.

We tevreden over de inzet en de voortgang op het sociaal domein. Er is veel aan de hand in onze maatschappij. Voortschrijdende individualisering en egoïsme in de maatschappij heeft zijn uitwerking op sociale problematiek waar de gemeente voor aan de lat staat. In het kader hiervan juicht de SGP de komst van een gezinsloket toe. Het gezin is de hoeksteen in de samenleving. Als problemen in gezinnen op tijd gesignaleerd en escalatie voorkomen kan worden, is dit allereerst bijzonder fijn voor de betrokken gezinnen. Vervolgens is dat op langere termijn ook goed voor de samenleving als geheel. En in de derde plaats is dit uiteindelijk ook nog eens beter voor de gemeentelijke financiën.

Wat de SGP betreft wordt het gezinsloket lokaal gedreven, zo dicht mogelijk bij de mensen, cultuur en identiteit van onze eigen gemeente. Voorstel vanuit college voor de invulling van het gezinsloket zien we dan ook graag tegemoet.

Voorzitter de kadernota staat bol van de ambities. Als SGP hebben we alle vertrouwen in het college van en de ambtelijke organisatie dat zij dit tot een goed einde brengen. Wij wensen hen veel wijsheid maar bovenal Gods zegen toe bij het werk wat wacht.