27 september 2018

Commotie over vaccinatiegraad


Commotie over de vaccinatiegraad

Het zal inmiddels niemand zijn ontgaan dat er een discussie is ontstaan over de lage vaccinatiegraad in de gemeente Neder-Betuwe. We vernemen enkele felle reacties van mensen die hun misnoegen uiten over niet-gevaccineerden. De indruk wordt gewekt dat het dan in alle gevallen gaat om mensen die gewetensbezwaren hebben tegen het inenten. Dat is echter niet het geval. Bij de niet-gevaccineerden gaat het ook om een grote groep anti-vaxxers en ook om buitenlanders die in hun thuisland (o.a. Polen) geen uitgebreid vaccinatieprogramma hebben gevolgd. Het is niet juist om deze groepen allemaal op één hoop te vegen.

Antroposofen en anti-vaxxers

Antroposofen willen dicht bij de natuur leven. Ze zien het doormaken van kinderziekten als een essentiële stap in de ontwikkeling van een kind. Een ziekte moet in alle rust, zorgzaamheid en oplettendheid worden doorgemaakt. Antroposofen staan kritisch tegenover vaccinaties. Ze beroepen zich daarbij ook op wetenschappelijke studies, waaruit zou blijken dat vaccinaties tot een lagere weerstand leiden en allerlei nadelige gevolgen heeft. De visie dat vaccinaties slecht zijn voor het afweersysteem van kinderen wordt gedeeld door nogal wat (met name) hoogopgeleide mensen, die daarom hun kinderen niet vaccineren en om die reden anti-vaxxers worden genoemd. Een groot deel van deze anti-vaxxers zijn overigens ook van mening dat de farmaceutische industrie te veel macht heeft en steeds meer vaccinaties aanbiedt voor ziekten die wellicht helemaal niet meer aanwezig zijn. Er is dus sprake van wantrouwen op dit punt.

Gewetensbezwaren

De gemoedsbezwaren tegen vaccineren zijn even oud als de uitvinding van de vaccinatieprik. Isaäc da Costa (1798-1860), een van de mannen die in de negentiende eeuw opriep tot een terugkeer naar de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften (georganiseerd in het zgn. Réveil), verzette zich in zijn boek ‘Bezwaren tegen de geest der eeuw’ tegen de gedachte dat we het leven naar onze eigen hand kunnen zetten. Die gedachte van de maakbaarheid staat haaks op het vertrouwen op God, volgens Da Costa. In dit verband wordt vaak de volgende vraag en antwoord van de Heidelbergse Catechismus (een van de gereformeerde belijdenisgeschriften) aangehaald, waarin het geloof in Gods almacht en alomtegenwoordigheid (Zijn voorzienigheid) wordt besproken. Daarin wordt beleden dat God niet alleen de aarde met alles wat daarop leeft geschapen heeft, maar ook nog onderhoudt en regeert. Er vindt daarom niets toevallig plaats, of het nu gaat over alles wat groeit en bloeit, over regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare tijden, eten en drinken, rijkdom en armoede, en ook, waar het in dit artikel over gaat, over gezondheid en ziekte. Het leert de mens in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst te vertrouwen op God.

Gewetensvrijheid

Hoewel ds. G.H. Kersten, de oprichter van de SGP, zich heeft verzet tegen het vaccineren, is zijn visie op vaccinatie nooit verheven tot programmapunt van de SGP. De achterban van de SGP heeft geen eenduidige visie op vaccinatie. Naast degenen die inenten in strijd achten met de voorzienigheid van God en zich ervoor willen hoeden om alles naar eigen hand te zetten, zijn er namelijk ook SGP’ers die een vaccin zien als een middel, een geschenk, waar ze gebruik van mogen maken.

De SGP richt zich op een ander principe, namelijk die van de gewetensvrijheid. De gewetensvrijheid is een groot goed, wat niet mag worden aangetast. Als er burgers zijn die zich om wat voor reden dan ook niet willen vaccineren, dan dienen zij die ruimte te krijgen. Verplichte vaccinatie raakt overigens ook aan de onaantastbaarheid van het lichaam, zoals vastgelegd in de grondwet. Wetgeving op dit punt zou dan ook in strijd zijn met onze grondwet.

Selectieve verontwaardiging

In de hedendaagse publieke opinie vindt men gewetensvrijheid en de onaantastbaarheid van het lichaam zeker belangrijk, maar bij vaccinatie wil men daar wel een uitzondering op maken. Mensen die de gezondheid van hun kinderen in de waagschaal zouden stellen, mag men wel “overrulen”, zo stelt men dan. Zelfs partijen die de vrijheid hoog in het vaandel hebben roepen op tot vaccinatiedwang. Er is dan echter wel sprake van selectieve verontwaardiging. Als het gaat over de gezondheid van onze kinderen, zijn er dan toch wel meerdere maatregelen te nemen. Denk aan obesitas, roken, drankmisbruik, drugsgebruik etc.

En als men werkelijk begaan is met het lot van hele kleine kinderen, zou men zich dan niet moeten verzetten tegen het abortusbeleid in dit land? Dat is echter niet aan de orde. Alles moet juist vrijgegeven worden. Iedereen moet zelf weten wat hij doet. Alles wat de ongebreidelde vrijheidsdrang in de weg staat moet worden opgeruimd. In dit licht is de oproep tot vaccinatieplicht eigenlijk verbijsterend.

Gezagsondermijning

De SGP heeft zich altijd sterk gemaakt voor verdediging van gewetensbezwaren, met name tegen de vaccinatiedwang. Daar staat de SGP nog steeds voor.. De voorgestelde oplossingsrichting roept meer vragen op, dan dat het antwoorden geeft. Daarnaast is het een verontrustende ontwikkeling als men kinderen van 12 jaar en ouder wil oproepen tegen de wil van de ouders in zich toch te laten vaccineren. Dit betekent niet alleen een aantasting van het ouderlijk gezag, maar ook dat langs indirecte weg de gewetensbezwaren van de ouders niet worden erkend. De SGP verzet zich dan ook tegen deze onpedagogische maatregelen en blijft pal staan voor de vrijheid van geweten.

Moties

De PvdA diende tijdens de raadsvergadering een tweetal vergaande moties in. In de eerste motie kreeg het college de opdracht om zich in te spannen te voldoen aan de (hoge) WHO-vaccinatienormen, die zelfs landelijk niet worden gehaald. In de tweede motie wilde men beleid laten ontwikkelen om bepaalde doelgroepen te benaderen, met name immigranten en jongeren vanaf 12 jaar. De jongeren moeten er dan op gewezen worden dat zij zelf over een vaccinatie mogen besluiten, zonder toestemming van de ouders. De beide moties werden positief ontvangen bij bijna alle partijen. De SGP-fractie heeft uitvoerig uitgelegd waarom ze moeite heeft met beide moties. Dat leidde ertoe dat beide moties van tafel gingen en een nieuwe motie werd ingediend waarin het college werd gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de vaccinatiegraad te verhogen.

De SGP heeft hiermee ingestemd omdat de fractie er geen moeite mee heeft als het college onderzoek doet naar de mogelijkheden om de informatievoorziening aan bepaalde doelgoepen te verbeteren. Daarbij valt te denken aan het verstrekken van informatie aan buitenlandse werknemers en het breder verspreiden van de informatiefolder van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Door het aannemen van deze motie werden de beide verstrekkende moties van tafel gehaald en dat was een belangrijke doelstelling van de SGP-fractie. Middels een stemverklaring gaf de heer Waasdorp, fractievoorzitter van de SGP, het college nogmaals mee dat de vrijheid van geweten niet in het gedrang mag komen bij de uitvoering van deze motie. We wachten de opbrengst van het onderzoek van het college af en zullen ons dan uitspreken over de eventuele acties die worden voorgesteld.