17 juni 2020

Bijdrage SGP inzake jaarstukken ODR


Bijdrage SGP inzake jaarstukken ODR

In de raadsvergadering van 11 juni j.l. is onder andere de jaarrekening 2019 en de begroting voor 2021 van de ODR (Omgevingsdienst Rivierenland) door de raad besproken. Hieronder is de inbreng van de SGP Neder-Betuwe (door Ernst Arends) opgenomen.


Voorzitter dank u wel,

In de eerste plaats zou ik namens de SGP-fractie de vinger nogmaals willen leggen bij de advisering van de ODR omtrent energiebesparing bij bedrijven. De ontstane achterstand op dit dossier blijkt nog niet weggewerkt te zijn.

Omdat hier voor bedrijven veel geld te besparen is en we als regio voor iedere MWh aan energie, wat we regionaal besparen, geen zonnevelden en windmolens hoeven te realiseren, roept de SGP de ODR in deze raadsvergadering n.a.v. de jaarstukken 2019 op, om in 2020 en 2021 hier flink op in te zetten.

Verder: in de regio zijn meerdere kritische concept zienswijzen op de begroting 2021 ODR gemaakt. Als SGP-fractie van Neder-Betuwe zouden we in onze bijdrage de ODR en onze regiogemeenten wat handreikingen willen doen, om de ODR-kosten niet verder op te laten lopen en om bij een visie op de kosten, ook nadrukkelijker de opbrengsten mee te wegen.

Graag wil ik namens de SGP-fractie 3 punten aanstippen:

 1. Het risico van te veel maatwerk per gemeente bij de invoering van de Omgevingswet als het om de ODR-taken gaat. In de regio zie komt in de zienswijzen van de raden duidelijk naar voren, dat er zorg is over de steeds uitdijende begroting van de ODR. Inmiddels is de ODR een organisatie waar jaarlijks 19 miljoen in omgaat. Als we niet alert blijven als raden, blijft de ODR groeien. De ODR heeft daar zelf ook zorgen over, zo bleek onlangs in de regionale raadsbijeenkomst bij de ODR in Tiel. Op de platgeslagen vraag: Wat wilt u, ‘regio brede eenheidsworst’ of wilt u ‘maatwerk per gemeente’ als het om ODR en Omgevingswet gaat, gaf een overgrote meerderheid van de aanwezige raadsleden aan ‘maatwerk per gemeente’ te willen.
  ODR had echter verzuimd daarbij een inschatting van de extra kosten te geven. Hierdoor is mogelijk een verkeert beeld bij ODR over de mening van de aanwezige gemeenteraadsleden ontstaan. Volgens de SGP-fractie moeten we de reactie van de aanwezige raadsleden uit de regio meer opvatten als: Zoek naar zo veel mogelijk gelijke aanpak in de regio, dat is wel zo kostenefficiënt; maar in het uiterste geval, willen we als afzonderlijke raden op onderdelen wel tot maatwerk bevoegd zijn.
  Afhankelijk van de extra kosten die iedere gemeente afzonderlijk daarvoor dan wil betalen natuurlijk.Onze vraag aan de wethouder is, of hij dit nog eens extra in het AB, het Algemeen Bestuur, van de ODR onder de aandacht wil brengen, want geen enkele gemeente zit op dit moment op een onnodig hogere rekening van ODR vanaf 2021 te wachten. Graag de reactie van de wethouder hierop.
 2. Als 2e punt wil ik noemen, dat tegenover de kosten van ODR ook veel opbrengsten in de kas van de gemeente stromen, als gevolg van leges op bouwprojecten e.d. Zo bezien zit er ook een positieve kant aan de steeds groter wordende inzet van de ODR. Want het duidt op veel initiatieven in de markt, ook woningbouwinitiatieven, die om een vergunning vragen en waarvoor initiatiefnemers bereid zijn (kostendekkend) leges aan de gemeente te betalen.
  Volgens onze fractie wordt dit onvoldoende kenbaar gemaakt in de begroting van de ODR. Met als gevolg dat diverse regiogemeenten voor ons gevoel onnodig kritisch zijn in hun zienswijze. Het is toch zo dat noodzakelijke loonstijgingen en prijsindexaties ook weer verwerkt kunnen worden in de leges die we als gemeenten voor projecten gaan heffen?
  De SGP-fractie roept de wethouder op, om
   1. in het Algemeen Bestuur van de ODR te vragen om ook de opbrengsten voortaan veel duidelijker in de stukken van de ODR naar voren te laten komen. 
   2. T.b.v. onze eigen legesverordening, die we in december als raad weer opnieuw hopen vast te stellen, na te gaan of we alle loonstijgingen en prijsindexaties wel voldoende in de diverse leges verwerkt hebben. Kan de wethouder deze twee elementen toezeggen, voorzitter?
 3. De ODR is qua professionaliteit en klanttevredenheid goed op weg. In ons raadsbrede Duisenberggroepje ODR hebben we geconcludeerd dat er wat ons betreft voldoende transparantie is in de begroting van de ODR, hoewel hier en daar wat extra duiding en toelichting van ODR, in de verder prima compacte begroting, voor ons welkom is. Het zou jammer zijn als professionaliteit en klanttevredenheid door beoogde bezuinigingen in regiogemeenten weer ver terugvallen, met alle gevolgen van meer gerechtelijke procedures e.d. van dien. Mag ik de wethouder, tot slot voorzitter, vragen alert te zijn op welke gevolgen eventuele bezuinigingen van buurgemeenten hebben op de algemene kwaliteit van de dienstverlening van onze ODR?

Ik dank u wel.

Verantwoordelijk wethouder dhr. Van Wolfswinkel wijst erop dat het bestaansgrond van de omgevingsdienst gelegen is in het gezamenlijk optrekken van gemeenten. Het is goed als voor bedrijven e.d. regionaal dezelfde regels gelden. Daarnaast is het eens met de zorgen van de heer Arends. Bezuinigingen kunnen zeker ten koste gaan van kwaliteit. Alle andere vragen die de heer Arends van de SGP stelt, zal wethouder Van Wolfswinkel, samen met de vragen die door mevrouw Berends in de beeldvormende avond al zijn gesteld op 6 juli a.s. meenemen richting Algemeen Bestuur ODR. Dhr. Van Wolfswinkel zegt toe na die AB-vergadering voor een terugkoppeling aan de raad te zorgen.