17 juni 2020

Bijdrage SGP actualisatie klimaatnota


Bijdrage SGP actualisatie klimaatnota

In de raadsvergadering van 14 mei j.l. stond onder andere het evalueren en actualiseren van de klimaatnota op de agenda. Hieronder leest u de bijdrage van de SGP Neder-Betuwe, toegespitst op het toepassen van windturbines.

 

Voorzitter,

Graag wil de SGP ook de wethouder in aanloop van de evaluatie en actualisatie van de klimaatnota meegeven dat het voor de SGP zeer belangrijk is dat er ook een paragraaf wordt opgenomen waarin de initiatiefnemer gevraagd wordt een omwonende regeling te treffen. Dit is tweeledig.

Enerzijds omdat wij onze inwoners die in een straal rondom de windturbines niet alleen de lasten, zoals onder andere geluidshinder, slagschaduw, etc., maar ook lusten willen bieden. Het is voor de SGP belangrijk dat ook juist deze inwoners vroegtijdig inspraak krijgen in de ontwikkeling van een windpark. Onderzoek toont aan dat er hinder kan worden ervaren tot in een straal van 2,5 kilometer rondom een windinitiatief. Dit is een serieus gebied.

Anderzijds bestaan in Nederland diverse nadeelcompensatiemodellen die bruikbaar zijn in onze gemeente. Op grond van een afspraak in het Klimaatakkoord is in november 2019 de Participatiewaaier tot stand gekomen. Deze Participatiewaaier is in gezamenlijkheid opgesteld door partijen die een doorslaggevende rol spelen in het klimaatdebat1. In deze Participatiewaaier wordt geadviseerd om direct omwonenden te laten profiteren van een nabijgelegen windpark: “Een omwonendenregeling is een lokale regeling gericht op direct omwonenden in een bepaalde straal rondom de windturbines. Het kan gaan om het aanbieden van een bijdrage aan het verduurzamen van de woning (zoals woningisolatie), groene stroom met korting, gratis zonnepanelen of een andere financiële vergoeding”. De omwonendenregeling kenmerkt zich door de afwezigheid van een financieel risico waardoor elke omwonenden (ook die met een kleine beurs) een compensatie ontvangen voor de hinder die zij hebben.

Voor de SGP zijn de volgende uitgangspunten voor een omwonendenregeling belangrijk:

  • Structurele compensatie die dient plaats te vinden aan alle omwonenden binnen een significante straal rond een windturbine. Hierbij wordt er door middel van zonering een onderscheid gemaakt. De straal van 2,5 km, welke in de onderzoeken genoemd wordt, is daarbij een prima leidraad.
  • De compensatie staat los van eventuele investeringen die omwonenden kunnen doen in een windproject. De SGP vindt dat compensatie plaats dient te vinden, ongeacht of de bewoners separaat een investering doen in een windproject. Hierdoor is het niet van belang of een omwonende financieel in staat is een investering te doen.
  • Compensatie dient reëel plaats te vinden in stralen rond een windturbine waarbij de bewoners die woonachtig in de binnenste straal rond de windturbine meer compensatie ontvangen dan bijvoorbeeld de personen die in de buitenste straal woonachtig zijn.
  • Om de compensatie toch enig effect te laten hebben moet het niet een ‘loos’ gebaar zijn. De omwonenden moeten een reëel compensatie krijgen voor de hinder die zij kunnen ervaren.

Na aanleiding van een rapport van het RIVM wordt er ook nadrukkelijk geadviseerd om de GGD te betrekken in het onderzoek naar de impact van een windpark. De SGP wil graag weten of dit ook bij de reeds geplande initiatieven gebeurt is, en zo nee waarom niet? Kan dit ook alsnog plaatsvinden?

Gelet op het bovenstaande, voorzitter, wil ik wethouder vragen om een toezegging dat er direct een signaal gegeven wordt aan de reeds lopende en toekomstige projecten/initiatieven in onze gemeente dat zij rekening met de omwonende regeling ten aanzien van vroegtijdige participatie en een compensatie zoals hiervoor genoemd. Graag doe ik ook het verzoek om middels een raadsinformatiebrief dit met ons te delen.

Ook wil ik graag een toezegging van onze wethouder dat er bij de actualisatie van de Klimaatnota een aparte alinea wordt opgenomen betreffende een omwonende regeling, over de exacte invulling daarvan is de raad, volgens de SGP, een prima gesprekspartner.

Ik dank u wel voorzitter,

 

1 Namelijk: de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE, coördinerend), Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s), Hier Opgewekt, Holland Solar, de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Energie Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).