13 juli 2020

Bijdrage Financiëel jaarverslag 2019


Bijdrage Financieel jaarverslag 2019


Tijdens de raadsvergadering van 1 juli j.l. zijn de jaarstukken van het jaar 2019 besproken. In de jaarstukken (bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag van bevindingen) legt het college verantwoording aan de raad af over het in 2019 gevoerde beleid. Tevens doet het college voorstellen voor de bestemming van het resultaat en het sanctioneren van de overschrijdingen van programma’s en kredieten. Onderstaand leest u de bijdrage van de SGP Neder-Betuwe.

Naar aanleiding van de jaarstukken 2019 van onze gemeente heeft onze fractie twee elementen om even naar voren halen.

1. Weer blijkt er niet veel nodig te zijn om een gemeentelijke begroting, zonder dat je er grip op krijgt, flink af te laten wijken van het oorspronkelijke uitgangspunt. In november 2018 hadden wij als raad bedacht dat we wel eens ca. 57 miljoen Euro zouden kunnen gaan uitgeven in 2019. Dat werd uiteindelijk ca. 60 miljoen Euro. Omdat we qua opbrengsten echter ook wat voordeeltjes hadden, hielden we in 2019 toch nog geld over.

We kunnen over het jaar 2019 bijna 350.000 Euro terugstorten in onze algemene reserve. En dan heb ik het nog niet eens over de reserve Precariobelasting die we over 2019 weer met bijna 1,6 miljoen Euro konden laten toenemen.

Onderliggend zit het echter vooral bij de kosten voor WMO en Jeugdzorg niet goed. Iets wat ons als raad in de 2e helft van 2019 steeds duidelijker is geworden. Maar als raad grip krijgen op die ontwikkelingen, die vaak buiten onze gemeentelijke invloedsfeer liggen, zal een hele uitdaging worden. Als SGP doen we daartoe wel opnieuw een poging via een motie Preventie in het sociale domein, die mijn collega de heer Van Leeuwen straks als motie vreemd in zal dienen en toelichten.

Wat in elk geval moet stoppen, voorzitter, is dat grote facturen (in 2019 een factuur via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) van bijna 400.000 Euro voor zorgkosten) zo laat bij onze gemeente binnen kunnen komen. Als SGP-fractie willen we ons college vragen alle middelen aan te grijpen, om dit soort verrassingsfacturen in de toekomst te voorkomen. Onze fractie roept de andere partijen ook op, zich bij deze oproep aan te sluiten, zodat onze portefeuillehouders zich hierin door de hele raad geruggesteund voelen.

2. Een grillig beeld qua gemeentelijke financiën dus, voorzitter, maar terugkijkend naar 2019 toch zeker veel reden tot dankbaarheid. Want er is door velen veel werk verzet in 2019 om die 60 miljoen Euro zo goed mogelijk te besteden. Allen die zich in 2019 voor onze gemeente ingezet hebben, wil de SGP-fractie hierbij bedanken. Niet alleen ons college van burgemeester & wethouders, maar ook het hele ambtenarenapparaat en de verbonden partijen daarachter.

Wat zou het goed zijn, als zij en wij allemaal vooral onze dank aan Hem, God de Heere, zouden brengen. God is immers de Gever van al het goed. Hij kan dat goed ook billijk inhouden. De SGP-fractie roept iedereen op naast het brengen van de dank aan God, aan Hem ook te vragen om een zegen voor de onbekende toekomst. Een kwetsbare toekomst, voorzitter, waar we allemaal de afgelopen maanden bij bepaald zijn. Het is niet voor niets, dat we nu na zo veel maanden, pas weer als raad hier in de raadzaal bijeen kunnen zijn en samen kunnen vergaderen.

De wijze koning Salomo, zoon van koning David, gaf het ons zo’n 1.000 jaar vóór onze jaartelling al mee, in één van zijn spreuken: De zegen van de Heere maakt mensen rijk. 
Voorzitter, dat geldt ook in economisch onzekere tijden, want met die spreuk over een rijke zegen bedoelde Salomo vast niet alleen aardse, tijdelijke rijkdom.