11 juli 2017

Bestuursrapportage met hoofdpijndossiers


Bestuursrapportage met hoofdpijndossiers

Geld voor de zorgtaken wat op een verkeerde manier wordt uitgegeven, de ambtelijke slagkracht van de gemeente, zorgen over het groenbeheer door de AVRI en het dorpshuis in Dodewaard: het zijn enkele hoofdpijndossiers waarvoor tijdens de behandeling van de bestuursrapportage over de eerste maanden van 2017 aandacht is gevraagd. Voorlopig wordt er voor 2017 uitgegaan van een overschot van bijna €500.000.

Toelichting Eerste bestuursrapportage 2017 (1ste Berap 2017)

Het college informeert de raad door middel van deze tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.

Deze eerste bestuursrapportage wordt door het college in het voorjaar aangeboden. Op basis van de besteding van de budgetten in de eerste vier maanden van 2017 kan het geraamde voordelig saldo van € 166.021, gebaseerd op de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met maart 2017 en de concept-begrotingswijzigingen worden bijgesteld naar een voordelig saldo van € 491.921. Voor het jaar 2018 en verdere jaren laat deze bestuursrapportage een financieel negatief effect zien van € 345.267 in 2018 aflopend naar € 230.409 in 2021. In de Berap is met kleuren aangegeven hoe de stand van zaken van de betreffende onderdelen is.

Raadsdebat

De heer Woldberg (PvdA) stelt dat er na de lovende woorden over de Jaarrekening 2016 nog wel kritiekpunten overblijven voor de Berap: 1. De raad moet niets vragen, want er is nooit geld. 2. Van de ambtenaren mag je niet te veel vragen, want die zijn al overbelast. 3. Als gevraagd wordt waarom belangrijke voornemens niet zijn uitgevoerd is het antwoord dat er onvoldoende bezetting is. Als voorbeeld noemt hij het sociale domein in de Berap met veel rood en oranje van de doelen die niet zijn gehaald. Hij vraagt de wethouder hoe hij deze negatieve spiraal denkt te doorbreken. 4. De flexibele schil, een toverwoord voor mensen die in de ambtelijke organisatie worden rondgepompt, maar die nooit lang blijven.

“Het is een bodemloze put van externe bureaus, waar we zonder resultaat al jaren heel veel geld inpompen. Daardoor loopt de ambtelijke organisatie te veel achter de feiten aan.” Hij vraagt het college of zij van mening is of Neder-Betuwe een gezonde, zelfstandige gemeente is, die het redt op eigen kracht. “Wees zo realistisch om vol te gaan voor samenwerking met Tiel en Buren en wie weet op den duur naar herindeling. Zie dit als een oproep aan het college, dat er nog steeds niet in slaagt vanaf de herindeling orde op zaken te stellen. Er ligt voor de nieuwe burgemeester een uitdaging om alle kikkers weer in de kruiwagen te krijgen.”

De heer Waasdorp (SGP) merkt bij de Berap op dat de groene activiteiten zijn weggelaten en dat alleen de rode en oranje zijn vermeld. “Ook in het sociale domein gaat veel goed. Er zijn bewuste keuzes gemaakt om activiteiten goed te kunnen doen.”

In de Berap zitten volgens de SGP twee hoofdpijndossiers. “De eerste betreft de uitvoering van de Wmo, waarvoor €4 ton uit de algemene reserve komt. De pijn zit er in dat dit geld niet besteed wordt aan de zorg aan het bed, maar aan het wegwerken van achterstanden in de gemeentelijke organisatie.” De heer Waasdorp ziet graag in het najaar een tussenstand over de voortgang van de uitvoering van de 3D’s. “Onderhand kan na twee jaar toch een leercurve in het oppakken van processen ontstaan.”

De heer De Vree (SGP) behandelt het pijndossier AVRI. “Het groenbeheer door AVRI baart al jaren zorgen. De Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)-taken zijn organisatorisch en de financieel nog steeds niet op orde. Eind vorig jaar moest er geld bijgepast worden terwijl er in de jaarrekening 2016 een fors overschot blijkt te zijn. Hoe zit het met de continuïteit van AVRI nu Neerijnen gaat fuseren en Tiel kritiek op de IBOR-taken van AVRI heeft?” Hij dient namens alle raadsfracties een motie IBOR-taken AVRI in waarin het college het volgende wordt gevraagd: 1. Onderzoeken: a. Wat de gevolgen zijn van stopzetting van IBOR-taken bij AVRI door een gemeente en b. Wat de gevolgen zijn voor onze gemeente in geval van stoppen van de IBOR-taken en hoe een andere contractvorm gestalte kan krijgen. 2. De raad informeren of dit onderzoek samen met Tiel, Buren en Neerijnen kan. 3. In oktober de raad informeren.

Mevrouw Elzing (PvdA) brengt een amendement Monitoring AVRI in namens alle fracties. In het collegevoorstel staat een punt waarin € 50.000 is opgenomen voor monitoring openbare ruimte. Deze extra monitoring is een extra controle, omdat het beeld bestaat dat AVRI haar taken in de openbare ruimte niet goed uitvoert. De raad is van mening dat AVRI voldoende informatie moet geven over de kwaliteit van het beheer. Daarom is het voorstel om te besluiten de Berap vast te stellen, maar het punt 4 (Onttrekking van € 50.000 uit de algemene reserve voor monitoring) te schrappen.

De heer Van Hattum (CU) vraagt extra aandacht voor de schuldhulpsanering. Hij adviseert om schuldhulp voegtijdig op te pakken. De opstelling van een beleidsnotitie is uitgesteld. Hij dringt aan op een snelle aanpak.

Toelichting van het college

Wethouder Gerritsen gaat er van uit dat AVRI de IBOR-taken in controle krijgt. Hij zet zich samen met bestuur en directie van AVRI in om een goede uitvoering te realiseren. Het onderzoek punt 1a is lastig omdat er nog geen keuzes door de gemeenten is gemaakt. Er is een mantelovereenkomst waarin de juridische en financiële zaken zijn geregeld. In oktober de raad al informeren kan hij echt niet toezeggen, omdat hiervoor veel moet worden uitgezocht. Hij zegt toe de raad regelmatig te informeren.

Het geld voor de extra monitoring was oorspronkelijk bedoeld voor monitoring van de wegen. De monitoring door AVRI is vooral gericht op het groenonderhoud en minder op de wegen. Daarom vraagt hij ruimte om in de opdracht aan een externe partij de monitoring van de wegen mee te kunnen nemen. Dat hoeft niet erg veel te kosten. Hij wil het beeld wegnemen dat het werk van AVRI niet deugt; er gaat ook veel goed.

De heer Waasdorp (SGP) stelt n.a.v. het amendement dat het gezamenlijke doel moet zijn dat de zaak er volgens afspraak netjes bijligt. “Daarvoor moet je geen controle over controle hebben. Als later extra controle nodig is komt dat wel aan de orde in Berap 2.”

Mevrouw Günther (GB): “AVRI zou op hetzelfde niveau groenonderhoud doen als voorheen. Ze moeten gewoon hun afspraken nakomen.”

Wethouder Gerritsen: “Zie monitoring als toets volgens afspraak. Het kan zijn dat het vorige onderhoud beter werd uitgevoerd dan de afspraak. Hier en daar is een afwijking. Het totaalbeeld is dat AVRI werkt volgens afspraak. Zie de raadsbrief hierover.”

Mevrouw Mathijssen (PvdA) vraagt aandacht voor het dorpshuis in Dodewaard. Ze verwacht dat het eind dit jaar dicht gaat. “Het is dus vijf voor twaalf,” aldus mevrouw Mathijssen. Nu de Meeting is verkocht voor € 210.000 dient ze mede namens GB een amendement Dorpshuis Dodewaard in, waarin ze voorstelt om dit bedrag te oormerken voor het Dorpshuis Dodewaard en het accommodatiebeleid in Dodewaard.

De heer Pul (SGP) snapt de zorg over Dodewaard, maar een apart potje vindt hij niet nodig. Dit gaat via het accommodatiebeleid.

De heer Van Someren (VVD) stemt er ook niet mee in. Dit gaat via de algemene reserve.

De heer Van Hattum (CU) vraagt of het bedrag van de Meeting voor het algemeen accommodatiebeleid kan worden gereserveerd en niet alleen voor Dodewaard.

De heer A. Keuken (CDA): “Dodewaard krijgt gewoon aandacht; daar doen we onze stinkende best voor.”

De heer Pul antwoordt dat voor een goed plan geld op tafel komt, ook voor Dodewaard.
Wethouder Benschop zegt een tussenstand van de 3D’s in december toe. “De schuldhulpverlening zit in de planning voor december. Het accommodatiebeleid Dodewaard wordt met voorrang behandeld. In september komt er een voorstel. De raad heeft vastgesteld, dat er geen aparte potjes komen, maar dat alles via de algemene reserve gaat. Voor goede plannen kan de raad geld beschikbaar stellen.” Hij ontraadt het amendement. “Om een inhaalslag op het sociale domein te maken is capaciteit en kwaliteit nodig en die is schaars omdat bijna alle gemeenten met dit probleem worstelen. De intentie is om de oranje en rode posten te veranderen naar groen.”

De heer Waasdorp (SGP) gaat nog in op de schuldhulpverlening. Hij adviseert om te informeren bij gemeenten die sterk op preventie gericht zijn.

Besluitvorming

Het amendement Dorpshuis Dodewaard wordt verworpen met zes stemmen voor (PvdA en GB) en dertien stemmen tegen (SGP, CDA, VVD en CU).
Het amendement Monitoring AVRI neemt de raad unaniem aan.
De raad stelt de Berap unaniem vast met in achtneming van de amendementen.
De motie IBOR-taken AVRI neemt de raad unaniem aan.